The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
383761933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna, dwa znaczki za 60(+40) gr., jeden ze znakiem wodnym w rzadkim położeniu W.II.D - trąbki w dół (bez podlepki Fi.130.-), drugi W.II.G, czyste na podlepce.

70 PLN

70 PLN

383861933 15. rocznica odzyskania niepodległości.

15 PLN

15 PLN

383961934 list z Sochaczewa 31.XII.34 do Szwajcarii.

45 PLN

45 PLN

384211934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

700 PLN

580 PLN

384231934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem ofsetowym w kolorze szaroniebieskim (Mi.120 euro), gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN

200 PLN

384481935 kartka poczty balonowej z międzynarodowych zawodów balonowych o puchar Gordon Bennetta.

30 PLN

30 PLN

385161936 pocztowy dowód doręczenia listu zamkniętego, opatrzonego pieczęcią firmową, wysłanego z Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Toruniu do adresata w Rumi, datownik odbiorczy RUMIA-ZAGÓRZE z 28.III i pieczęć kancelaryjna DOKP w Toruniu z 1.IV; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN

100 PLN

385361937 list z sanatorium w Otwocku ze stemplem okolicznościowym Otwocka.

50 PLN

50 PLN

385481937 wirnik propagandowy z Gdyni "TOWARZYSTWO POPIERANIA BUDOWY PUBL. SZKÓŁ POWSZECHNYCH".

15 PLN

15 PLN

385521937 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "DO POTĘGI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA PRZEZ WZMOCNIENIE HANDLU POLSKIEGO".

25 PLN

25 PLN

385571937 wirnik propagandowy z Wina "BUDUJMY SZKOŁY ZWALCZYMY CIEMNOTĘ".

15 PLN

15 PLN

385711937 Marszałek E.Rydz-Śmigły, seria czysta z odmianami - nad ramieniem tło ma linie krzyżujące lub poziome.

35 PLN

35 PLN

385781937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków.

50 PLN

50 PLN

385861937 ozdobny telegram, wysłany 2.I do Zarzecza k.Jarosławia.

30 PLN

30 PLN

386381938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek w ciemnym odcieniu, dla porównania po prawej normalny znaczek. Przyjmuje się to jako odmianę koloru. Rzadkie.

120 PLN

100 PLN

386961939 list firmowy z Warszawy z wirnikiem "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 11-19.II.1939 ZAKOPANE".

60 PLN

60 PLN

387061939 list z Katowic z nalepką i stemplem okolicznościowym Wystawy Elektromechanicznej SEP.

40 PLN

40 PLN

387081939 kartka wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Ludowej z Zakopanego z wirnikiem okolicznościowym Narciarskich Mistrzostw Świata w Zakopanem.

80 PLN

80 PLN

387171939 kartka z Zakopanego z serią i kasownikiem okolicznościowym z okazji Międzynarodowych Zawodów Narciarskich FIS.

80 PLN

80 PLN

388411920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 12 na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; na odwrocie narożnikowy sześcioblok znaczków dopłaty po 100 hal. skasowanych 22.XI w Nowym Sączu; niezwykle ciekawy, rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN

1 500 PLN

388501926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki na znaczkach późnych nakładów, piękne stany, gwarancja Kalinowski, Schmutz.

120 PLN

120 PLN

389081920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, większość znaczków bez podlepki.

200 PLN

200 PLN

389621941 FDC - I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków skasowana 15.XII.1941 w pierwszym dniu obiegu, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji; na kopercie listu poleconego do Konsulatu Polskiego w Chicago, metalowy datownik typu I agencji pokładowej nr.1 Polskiej Marynarki Wojennej na okręcie ORP "Piorun"; idealnie odciśnięty stempelek cenzury brytyjskiej PER 34; na odwrocie stempelek nadawcy - Ministerstwa Finansów; bardzo dobry stan zachowania (koperta u góry ukośnie nadgięta - zgięcie przechodzi przez trzy znaczki).

250 PLN

250 PLN

389931940 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.III z Poznania do Krosna za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć oddziału krośnieńskiego PCK "Polski Czerwony Krzyż w Krośnie", przesyłkę dosłano do miejscowości Targowiska; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN

100 PLN

390031940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 8.2 ze Lwowa okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3) do Krakowa; znaczki skasowane sowieckim datownikiem, stempelek i oznaczenia cyfrowe cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN

300 PLN

390471940 kartka z Brudzewia (stempel prowizoryczny) do Woli Fleszczyna.

40 PLN

40 PLN

390531941 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.3 w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

390541941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.

28 PLN

28 PLN

391281939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.184 - uruchomiona 1.IV do obsługi 30 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź"; list 2 klasy wysłany 18.IV do Zwierzyńca, ulgowa opłata za list (do 20g) wynosiła 15 gr, a za cięższy (powyżej 20g) 20 gr, oficer pocztowy posiadał prawdopodobnie wyłącznie znaczki za 15 gr i dlatego nadawca najpewniej zadecydował, że użyje dwa znaczki po 15 gr, które unieważniono datownikiem poczty polowej z wyróżnikiem "b", w lewym dolnym rogu kopert czerwona parafka cenzorska; dodatkowo stempelek "Opłata ulgowa./ (Rozp.M.P.i T.N.P.N.501/70 z r. 1933"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

500 PLN

500 PLN

391331940 Brygada Strzelców Karpackich w Syrii, czysty znaczek za 2 Pi. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; poczta sformowanej w kwietniu 1940 roku jednostki nie stosowała żadnych specjalnych polskich znaków czy stempli pocztowych, znane są jedynie zwykłe francuskie lub syryjskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, opłaty wymagały jedynie listy lotnicze.

400 PLN

400 PLN

391341940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

150 PLN

150 PLN

391351940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 2,50 Fr. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

300 PLN

300 PLN

391441941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, komplet 12 formularzy kartkowych w tym 11 ilustrowanych epizodami z kampanii w których brali udział Polacy.

200 PLN

200 PLN

391661942 kartka z poczty polowej I Korpusu Wojsk w Szkocji z upomnieniem z biblioteki o zwrot wypożyczonej książki.

40 PLN

40 PLN

392031944 Polskie jednostki we Włoszech, amerykańska koperta poczty lotniczej wysłana 23.VII z poczty polowej 137 do Chicago, stempelek polskiej cenzury 112; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

392101945 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, list z Dębicy wysłany 5.V za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej, adresowany na pocztę polową nr.63423/A - do 1 batalionu sanitarnego 1DP Tadeusza Kościuszki, na odwrocie stempelek cenzury wojskowej nr.43; ogólny stan zachowania dobry (koperta z trzech stron otwarta i pionowo złożona).

200 PLN

200 PLN

392291946 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list ze Szkoły Powszechnej Młodych Ochotników w Nazarecie, wysłany 26.II za pośrednictwem poczty polowej 141 do jednostki o kryptonimie pocztowym 590 - stacjonującej we Włoszech, dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

392301946 II Korpus Polski we Włoszech, widokówka przesłana drogą lotniczą, wysłana 15.VII za pośrednictwem poczty polowej 124 do jednostki o kryptonimie pocztowym 679, przekierowana do Anglii, dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

50 PLN

50 PLN

392811940 wydanie przedrukowe seria stemplowana, znaczki za 50/25 i 50/30 gwarancja Korszeń.

135 PLN

135 PLN

392841940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

280 PLN

280 PLN