The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
38376

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna, dwa znaczki za 60(+40) gr., jeden ze znakiem wodnym w rzadkim położeniu W.II.D - trąbki w dół (bez podlepki Fi.130.-), drugi W.II.G, czyste na podlepce.

70 PLN70 PLN
38386

1933 15. rocznica odzyskania niepodległości.

15 PLN15 PLN
38396

1934 list z Sochaczewa 31.XII.34 do Szwajcarii.

45 PLN45 PLN
38421

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

700 PLN580 PLN
38423

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem ofsetowym w kolorze szaroniebieskim (Mi.120 euro), gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN200 PLN
38448

1935 kartka poczty balonowej z międzynarodowych zawodów balonowych o puchar Gordon Bennetta.

30 PLN30 PLN
38516

1936 pocztowy dowód doręczenia listu zamkniętego, opatrzonego pieczęcią firmową, wysłanego z Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Toruniu do adresata w Rumi, datownik odbiorczy RUMIA-ZAGÓRZE z 28.III i pieczęć kancelaryjna DOKP w Toruniu z 1.IV; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
38536

1937 list z sanatorium w Otwocku ze stemplem okolicznościowym Otwocka.

50 PLN50 PLN
38548

1937 wirnik propagandowy z Gdyni "TOWARZYSTWO POPIERANIA BUDOWY PUBL. SZKÓŁ POWSZECHNYCH".

15 PLN15 PLN
38552

1937 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "DO POTĘGI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA PRZEZ WZMOCNIENIE HANDLU POLSKIEGO".

25 PLN25 PLN
38557

1937 wirnik propagandowy z Wina "BUDUJMY SZKOŁY ZWALCZYMY CIEMNOTĘ".

15 PLN15 PLN
38571

1937 Marszałek E.Rydz-Śmigły, seria czysta z odmianami - nad ramieniem tło ma linie krzyżujące lub poziome.

35 PLN35 PLN
38578

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków.

50 PLN50 PLN
38586

1937 ozdobny telegram, wysłany 2.I do Zarzecza k.Jarosławia.

30 PLN30 PLN
38638

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek w ciemnym odcieniu, dla porównania po prawej normalny znaczek. Przyjmuje się to jako odmianę koloru. Rzadkie.

120 PLN100 PLN
38696

1939 list firmowy z Warszawy z wirnikiem "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 11-19.II.1939 ZAKOPANE".

60 PLN60 PLN
38706

1939 list z Katowic z nalepką i stemplem okolicznościowym Wystawy Elektromechanicznej SEP.

40 PLN40 PLN
38708

1939 kartka wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Ludowej z Zakopanego z wirnikiem okolicznościowym Narciarskich Mistrzostw Świata w Zakopanem.

80 PLN80 PLN
38717

1939 kartka z Zakopanego z serią i kasownikiem okolicznościowym z okazji Międzynarodowych Zawodów Narciarskich FIS.

80 PLN80 PLN
38841

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 12 na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; na odwrocie narożnikowy sześcioblok znaczków dopłaty po 100 hal. skasowanych 22.XI w Nowym Sączu; niezwykle ciekawy, rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN1 500 PLN
38850

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki na znaczkach późnych nakładów, piękne stany, gwarancja Kalinowski, Schmutz.

120 PLN120 PLN
38908

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, większość znaczków bez podlepki.

200 PLN200 PLN
38962

1941 FDC - I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków skasowana 15.XII.1941 w pierwszym dniu obiegu, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji; na kopercie listu poleconego do Konsulatu Polskiego w Chicago, metalowy datownik typu I agencji pokładowej nr.1 Polskiej Marynarki Wojennej na okręcie ORP "Piorun"; idealnie odciśnięty stempelek cenzury brytyjskiej PER 34; na odwrocie stempelek nadawcy - Ministerstwa Finansów; bardzo dobry stan zachowania (koperta u góry ukośnie nadgięta - zgięcie przechodzi przez trzy znaczki).

250 PLN250 PLN
38993

1940 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.III z Poznania do Krosna za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć oddziału krośnieńskiego PCK "Polski Czerwony Krzyż w Krośnie", przesyłkę dosłano do miejscowości Targowiska; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN100 PLN
39003

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 8.2 ze Lwowa okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3) do Krakowa; znaczki skasowane sowieckim datownikiem, stempelek i oznaczenia cyfrowe cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
39047

1940 kartka z Brudzewia (stempel prowizoryczny) do Woli Fleszczyna.

40 PLN40 PLN
39053

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.3 w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.

50 PLN50 PLN
39054

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.

28 PLN28 PLN
39128

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.184 - uruchomiona 1.IV do obsługi 30 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź"; list 2 klasy wysłany 18.IV do Zwierzyńca, ulgowa opłata za list (do 20g) wynosiła 15 gr, a za cięższy (powyżej 20g) 20 gr, oficer pocztowy posiadał prawdopodobnie wyłącznie znaczki za 15 gr i dlatego nadawca najpewniej zadecydował, że użyje dwa znaczki po 15 gr, które unieważniono datownikiem poczty polowej z wyróżnikiem "b", w lewym dolnym rogu kopert czerwona parafka cenzorska; dodatkowo stempelek "Opłata ulgowa./ (Rozp.M.P.i T.N.P.N.501/70 z r. 1933"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
39133

1940 Brygada Strzelców Karpackich w Syrii, czysty znaczek za 2 Pi. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; poczta sformowanej w kwietniu 1940 roku jednostki nie stosowała żadnych specjalnych polskich znaków czy stempli pocztowych, znane są jedynie zwykłe francuskie lub syryjskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, opłaty wymagały jedynie listy lotnicze.

400 PLN400 PLN
39134

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

150 PLN150 PLN
39135

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 2,50 Fr. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

300 PLN300 PLN
39144

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, komplet 12 formularzy kartkowych w tym 11 ilustrowanych epizodami z kampanii w których brali udział Polacy.

200 PLN200 PLN
39166

1942 kartka z poczty polowej I Korpusu Wojsk w Szkocji z upomnieniem z biblioteki o zwrot wypożyczonej książki.

40 PLN40 PLN
39203

1944 Polskie jednostki we Włoszech, amerykańska koperta poczty lotniczej wysłana 23.VII z poczty polowej 137 do Chicago, stempelek polskiej cenzury 112; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
39210

1945 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, list z Dębicy wysłany 5.V za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej, adresowany na pocztę polową nr.63423/A - do 1 batalionu sanitarnego 1DP Tadeusza Kościuszki, na odwrocie stempelek cenzury wojskowej nr.43; ogólny stan zachowania dobry (koperta z trzech stron otwarta i pionowo złożona).

200 PLN200 PLN
39229

1946 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list ze Szkoły Powszechnej Młodych Ochotników w Nazarecie, wysłany 26.II za pośrednictwem poczty polowej 141 do jednostki o kryptonimie pocztowym 590 - stacjonującej we Włoszech, dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
39230

1946 II Korpus Polski we Włoszech, widokówka przesłana drogą lotniczą, wysłana 15.VII za pośrednictwem poczty polowej 124 do jednostki o kryptonimie pocztowym 679, przekierowana do Anglii, dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

50 PLN50 PLN
39281

1940 wydanie przedrukowe seria stemplowana, znaczki za 50/25 i 50/30 gwarancja Korszeń.

135 PLN135 PLN
39284

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

280 PLN280 PLN