The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
37972

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof. J. Bukowskiego, na papierze białym kredowanym grubym, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
37973

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza śladem po podlepce zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

80 PLN72 PLN
37977

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w barwie czerwonej na białym gładkim średnim papierze - wzór "Hutnik" projektu Prof. J.Raszki, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

90 PLN90 PLN
37978

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w barwie czarnobrunatnej i czerwonej na białym gładkim średnim papierze - wzór "Hutnik" projektu Prof. J.Raszki, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

90 PLN90 PLN
38058

1939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

20 PLN20 PLN
38060

1939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.

260 PLN245 PLN
38064

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN40 PLN
38146

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

15 PLN15 PLN
38147

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej!!! uruchomiony 4.III przy 26 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek na karcie ostemplowany datownikiem z wyróżnikiem "a" w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!

80 PLN85 PLN
38173

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

1 000 PLN1 000 PLN
38179

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.

10 PLN10 PLN
38186

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN105 PLN
38187

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN90 PLN
38204

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, pokwitowanie przekazu pocztowego dokonanego 1.VI na poczcie polowej 111, odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "A", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN
38213

1943 nalepka poczty podziemnej na dozbrojenie oddziałów samoobrony Armii Podziemnej.

100 PLN90 PLN
38237

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, trzy "projekty fotograficzne" - wzór VII w małym formacie 40x27 mm; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowane powyżej nie zostały nagrodzone; znane są w formie "projektów fotograficznych" - wzór VII tylko w małym formacie i spotykane czasem na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie.

1 200 PLN1 000 PLN
38256

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków czystych.

80 PLN80 PLN
38287

1951 "Wojskowy bezpłatny" list wysłany 26.11 z Opola z jednostki wojskowej 2719 do Międzyrzecza, oznaczony prostokątnym stempelkiem w ramce "Wojskowy bezpłatny", dodatkowy stempel formacyjny z orłem.

40 PLN40 PLN
38314

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen użyty na terenie GG jeszcze przed wprowadzeniem wydania przedrukowego na znaczkach z Hindenburgiem, które weszły do obiegu 1.12, widokówka wysłana 10.11 z Krakowa do Wiednia, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
38348

1940 seria wydania z dopłatą na Niemiecki czerwony Krzyż z górnymi marginesami.

50 PLN50 PLN
38376

1940 całostka z sygnaturą X-1938 i hasłem propagandowym H.

30 PLN30 PLN
38384

1940 całostka z sygnaturą X-1938 i hasłem propagandowym P.

30 PLN110 PLN
38395

1940 kartka z Wojnic 24.12.40 do Rzeszowa.

100 PLN100 PLN
38396

1940 kartka z obiegu pocztowego z Liszek do Krakowa, stempel agencji pocztowej w Liszkach.

140 PLN140 PLN
38397

1940 całostka z obiegu pocztowego z Nowego Sącza do Krakowa.

150 PLN150 PLN
38401

1940 widoki zabytkowych budowli, 30 gr karta z sygnaturą IX.40, wysłana 14.X.1941 z Warszawy do miejscowości Świńsko (Fi.100,-).

60 PLN60 PLN
38407

1940 formularz kartkowy z wydrukowanym tekstem na odwrocie.

50 PLN50 PLN
38411

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie do obrotu zagranicznego, tekst XV.

40 PLN40 PLN
38430

1941 ekspresowy list polecony z Siedlec 10.6.41 do miejscowości Repki koło Sokołowa, brakującą opłatę pobrano rzadkim na oryginalnej korespondencji znaczkiem dopłaty, dwuwierszowy stempel agencji pocztowej Repki, znaczki za 12 i 50 gr. w parkach z różnymi typami nadruku, nowa gwarancja Wiatrowski PZF.

1 400 PLN1 200 PLN
38448

1941 koperta zbiorcza do pakowania arkuszy znaczków Generalnego Gubernatorstwa, przeznaczona dla znaczków za 10 zł (Fi.65), opis według klasyfikacji zaproponowanej przez A.B.Baranowskiego w Filatelistyce 9/1997: stempel 1a - "Staatsdruckerei Wien" (66x37mm) z datą "29 APR 1941"; stempel 2a - "Freimarken für das General-Gouvernement" (80x35mm); nieopisany stempel typu 4 "Deutsche Post Osten/ 20 Bogen/ 160 Stuck Freimarken für das/ Generalgouvernement zu 10 Zlotych/ 1600 Zloty"; stemple 5a "GIESMANN", 5b "METZKER", 5i "TABERY"; wszystkie stemple koloru zielonego; koperta do tej pory nieznana i nie uwzględniona nawet w późniejszych uzupełnieniach J.Z.Piekuta i M.Kalinowskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.

320 PLN272 PLN
38451

1941 widoki zabytkowych budowli, znaczek z drukiem na zmarszczonym papierze - przerwa w rysunku znaczka przy prawym marginesie.

100 PLN85 PLN
38452

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 2 gr - frankatura wielokrotna, kompletna opaska gazetowa wysłana 10.3.44 z Warszawy do Ostrowi mazowieckiej, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN42 PLN
38529

1942 kartka nadana w agencji pocztowej w Jabłoni przez Lublin do Krakowa.

45 PLN45 PLN
38548

1943 znaczek Generalnego Gubernatorstwa użyty poza jego obszarem!!! widokówka ofrankowana znaczkiem za 12 gr z Hitlerem, wysłana 30.4 z Królewca (Königsberg) do Hannoweru; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
38567

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, stemplowany arkusz, w górnym lewym rogu szczątkowe pustopole.

90 PLN90 PLN
38570

1943 wydanie obiegowe z podobizną A. Hitlera, seria w arkuszach sprzedażnych w dobrym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
38585

1943 parka znaczków makulaturowych z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

200 PLN170 PLN
38587

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy, 100 gr + 8 gr - frankatura mieszana różnych wydań, list z dyrekcji policji w specjalnej kopercie "GENERALGOUVERNEMENT DISTRIKT KRAKAU DER STADHAUPTMANN DER STADT KRAKAU POLIZEIDIREKTION" z sygnaturą (1576/40014/XI.43/30000) przesłany 19.5.44 miejscowo w Krakowie, dodatkowa pieczęć informacyjna w języku niemieckim "Hierbei ein Formular zur Zustellungsurkunde. Vereinfachte Zustellung. Niederlegung nicht gestattet !" (W załączeniu formularz dowodu doręczenia. Doręczenie uproszczone. Odmowa niedozwolona!"; przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN102 PLN
38595

1943 zestaw znaczków sądowych dla Generalnego Gubernatorstwa w czworoblokach.

200 PLN170 PLN
38597

1943 arkusz talonów materiałowy (Prämienmarke) na różne reglamentowane produkty, arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, cały arkusz rzadko spotykany.

1 100 PLN900 PLN