Page:
results
Num# Description Start price Buy price
379731920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza śladem po podlepce zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

72 PLN

379771920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w barwie czerwonej na białym gładkim średnim papierze - wzór "Hutnik" projektu Prof. J.Raszki, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

90 PLN

90 PLN

379781920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w barwie czarnobrunatnej i czerwonej na białym gładkim średnim papierze - wzór "Hutnik" projektu Prof. J.Raszki, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

90 PLN

90 PLN

380581939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

20 PLN

20 PLN

380601939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.

260 PLN

245 PLN

380641939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN

40 PLN

381461938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

15 PLN

15 PLN

381471939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej!!! uruchomiony 4.III przy 26 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek na karcie ostemplowany datownikiem z wyróżnikiem "a" w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!

80 PLN

85 PLN

381731942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

381791942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.

10 PLN

10 PLN

381861942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN

105 PLN

381871942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN

90 PLN

382041943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, pokwitowanie przekazu pocztowego dokonanego 1.VI na poczcie polowej 111, odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "A", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

30 PLN

30 PLN

382131943 nalepka poczty podziemnej na dozbrojenie oddziałów samoobrony Armii Podziemnej.

100 PLN

90 PLN

382371945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, trzy "projekty fotograficzne" - wzór VII w małym formacie 40x27 mm; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowane powyżej nie zostały nagrodzone; znane są w formie "projektów fotograficznych" - wzór VII tylko w małym formacie i spotykane czasem na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie.

1 200 PLN

1 000 PLN

382561946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków czystych.

80 PLN

80 PLN

382871951 "Wojskowy bezpłatny" list wysłany 26.11 z Opola z jednostki wojskowej 2719 do Międzyrzecza, oznaczony prostokątnym stempelkiem w ramce "Wojskowy bezpłatny", dodatkowy stempel formacyjny z orłem.

40 PLN

40 PLN

383141939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen użyty na terenie GG jeszcze przed wprowadzeniem wydania przedrukowego na znaczkach z Hindenburgiem, które weszły do obiegu 1.12, widokówka wysłana 10.11 z Krakowa do Wiednia, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN

383481940 seria wydania z dopłatą na Niemiecki czerwony Krzyż z górnymi marginesami.

50 PLN

50 PLN

383761940 całostka z sygnaturą X-1938 i hasłem propagandowym H.

30 PLN

30 PLN

383841940 całostka z sygnaturą X-1938 i hasłem propagandowym P.

30 PLN

110 PLN

383951940 kartka z Wojnic 24.12.40 do Rzeszowa.

100 PLN

100 PLN

383961940 kartka z obiegu pocztowego z Liszek do Krakowa, stempel agencji pocztowej w Liszkach.

140 PLN

140 PLN

383971940 całostka z obiegu pocztowego z Nowego Sącza do Krakowa.

150 PLN

150 PLN

384011940 widoki zabytkowych budowli, 30 gr karta z sygnaturą IX.40, wysłana 14.X.1941 z Warszawy do miejscowości Świńsko (Fi.100,-).

60 PLN

60 PLN

384071940 formularz kartkowy z wydrukowanym tekstem na odwrocie.

50 PLN

50 PLN

384111940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie do obrotu zagranicznego, tekst XV.

40 PLN

40 PLN

384301941 ekspresowy list polecony z Siedlec 10.6.41 do miejscowości Repki koło Sokołowa, brakującą opłatę pobrano rzadkim na oryginalnej korespondencji znaczkiem dopłaty, dwuwierszowy stempel agencji pocztowej Repki, znaczki za 12 i 50 gr. w parkach z różnymi typami nadruku, nowa gwarancja Wiatrowski PZF.

1 400 PLN

1 200 PLN

384481941 koperta zbiorcza do pakowania arkuszy znaczków Generalnego Gubernatorstwa, przeznaczona dla znaczków za 10 zł (Fi.65), opis według klasyfikacji zaproponowanej przez A.B.Baranowskiego w Filatelistyce 9/1997: stempel 1a - "Staatsdruckerei Wien" (66x37mm) z datą "29 APR 1941"; stempel 2a - "Freimarken für das General-Gouvernement" (80x35mm); nieopisany stempel typu 4 "Deutsche Post Osten/ 20 Bogen/ 160 Stuck Freimarken für das/ Generalgouvernement zu 10 Zlotych/ 1600 Zloty"; stemple 5a "GIESMANN", 5b "METZKER", 5i "TABERY"; wszystkie stemple koloru zielonego; koperta do tej pory nieznana i nie uwzględniona nawet w późniejszych uzupełnieniach J.Z.Piekuta i M.Kalinowskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.

320 PLN

272 PLN

384511941 widoki zabytkowych budowli, znaczek z drukiem na zmarszczonym papierze - przerwa w rysunku znaczka przy prawym marginesie.

100 PLN

85 PLN

384521941 portret Hitlera na jednolitym tle, 2 gr - frankatura wielokrotna, kompletna opaska gazetowa wysłana 10.3.44 z Warszawy do Ostrowi mazowieckiej, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

42 PLN

385291942 kartka nadana w agencji pocztowej w Jabłoni przez Lublin do Krakowa.

45 PLN

45 PLN

385481943 znaczek Generalnego Gubernatorstwa użyty poza jego obszarem!!! widokówka ofrankowana znaczkiem za 12 gr z Hitlerem, wysłana 30.4 z Królewca (Königsberg) do Hannoweru; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN

80 PLN

385671943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, stemplowany arkusz, w górnym lewym rogu szczątkowe pustopole.

90 PLN

90 PLN

385701943 wydanie obiegowe z podobizną A. Hitlera, seria w arkuszach sprzedażnych w dobrym stanie zachowania.

200 PLN

180 PLN

385851943 parka znaczków makulaturowych z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

200 PLN

170 PLN

385871943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy, 100 gr + 8 gr - frankatura mieszana różnych wydań, list z dyrekcji policji w specjalnej kopercie "GENERALGOUVERNEMENT DISTRIKT KRAKAU DER STADHAUPTMANN DER STADT KRAKAU POLIZEIDIREKTION" z sygnaturą (1576/40014/XI.43/30000) przesłany 19.5.44 miejscowo w Krakowie, dodatkowa pieczęć informacyjna w języku niemieckim "Hierbei ein Formular zur Zustellungsurkunde. Vereinfachte Zustellung. Niederlegung nicht gestattet !" (W załączeniu formularz dowodu doręczenia. Doręczenie uproszczone. Odmowa niedozwolona!"; przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN

102 PLN

385951943 zestaw znaczków sądowych dla Generalnego Gubernatorstwa w czworoblokach.

200 PLN

170 PLN

385971943 arkusz talonów materiałowy (Prämienmarke) na różne reglamentowane produkty, arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, cały arkusz rzadko spotykany.

1 100 PLN

900 PLN

385981943 arkusz talonów materiałowy (Prämienmarke) na różne reglamentowane produkty, kilka znaczków ślady podklejenia z innego arkusza, poza tym arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, cały arkusz rzadko spotykany.

1 100 PLN

900 PLN