The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
789

1913 ilustrowana dekoracyjna koperta wojskowa wydrukowana w Brześciu, wysłana 26.VI z miejscowości Willmanstrand (obecnie Lappeenranta w Finlandii) do Griazowca; stempel odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69 
400 PLN
Bid
790

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pionowych parkach bez gumy, poza lekkim zaciekiem po gumie na dwu dolnych znaczkach w ładnym stanie (podlepkowe Fi.600.-), znaczek za 10 h. gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
300 PLN
Bid
791

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
Bid
792

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
Bid
793

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
Bid
794

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
Bid
795

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
Bid
796

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
Bid
797

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na oddzielnych wycinkach unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
800 PLN
Bid
798

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1-2
400 PLN
Bid
799

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa".

Fi.1-2
350 PLN
Bid
800

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, znaczek stemplowany, gwarancja Walocha.

Fi.2
240 PLN
Bid
801

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, niegumowany znaczek cięty, gwarancja Walocha.

Fi.2nz
300 PLN
Bid
802

1914 formularz kartkowy polskiej poczty polowej.

Fi.Fp19
120 PLN
Bid
803

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Połocka - typ 31.005.511.02 według Lewina - stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, koperta firmowa Braci Nobel zawierająca papiery handlowe (opłata 2 kop) wysłana z Połocka do Petersburga, na odwrocie datownik odbiorczy z 1.6.17 - wyjątkowo późne użycie!!! dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.65
400 PLN
Bid
804

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/839" (Zabierzów) - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) rzadko spotykane; widokówka wysłana 18/11 do Wiednia.


Mi.142 
120 PLN
Bid
805

1914 WYBUCH I WOJNY ŚWIATOWEJ - list ze sztabu rosyjskiego 6 armijnego korpusu wysłany 31.VII (13.VIII) do Białegostoku, formacyjna pieczęć listowa, kasownik odbiorczy; unikalna przesyłka z pierwszych dni Wielkiej Wojny!!!

Po zamachu w Sarajewie 28.VI, w którym zginął austriacki następca tronu, 28.VII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 29.VII Rosja zarządziła mobilizację, 31.VII Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny; 1.VIII wypowiedziały wojnę Rosji, a dwa dni później Francji.


300 PLN
Bid
806

1914 specjalna karta mobilizacyjna-formularz do kijowskiej szkoły wojskowej dla junkrów, datowana 30.XII, wysłana 9.I.1915 z Kijowa do Włocławka, na odwrocie stempel tranzytowy Warszawa 12.I; pieczęć listowa szkoły; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenie papieru na środku).


300 PLN
Bid
807

1914 Polskie Drużyny Strzeleckie - prośba o urlop - urzędowy formularz wystawiony w dniu 26.VI, doklejony znaczek kwestarski za 4 grosze "KUJMY BROŃ TOWARZYSTWO POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE" unieważniony dwuwierszowym stemplem "POLSKA DRUŻYNA STRZELECKA we LWOWIE", poniżej pieczątka "KOMENDA MIEJSCOWA" i podpis; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.

Polskie Drużyny Strzeleckie - organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie", w lipcu 1914 liczyła ona ok. 6 tys. członków skupionych w 127 Drużynach Strzeleckich, po wybuchu I wojny światowej podporządkowała się Józefowi Piłsudskiemu.


1 600 PLN
Bid
808

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej z Ostrowa do Wiednia.


30 PLN
Bid
809

1914 kartka z niemieckiej poczty polowej nr 74 do Wiednia.


30 PLN
Bid
810

1914 formularz kartkowy Legionowej na trzech różnych kartonach.


250 PLN
Bid
811

1914 kartka z Krakowa na Morawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej na dworcu w Krakowie, widokówka z Krakowa.


40 PLN
Bid
812

1914 kartka pocztowa datowana 28 grudnia wysłana z Bystrzycy na Śląsku Austriackim z Batalionu Uzupełniającego do Krakowa, brak datownika, niebieski stempel "Feldpost der polnishen Legionen", dwukrotnie odbity fioletowy stempel formacyjny "BATALION UZUPEŁNIAJĄCY / LEGIONÓW POLSKICH". Rzadki stempel pocztowy z wczesnego okresu istnienia Legionów.


550 PLN
Bid
813

1914 list wysłany w początkach września z Krakowa do legionisty z 2. plutonu 1. kompanii 1. pułku Legionów Polskich przebywającego w Kielcach. Stempel pocztowy z szeryfami "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", rzadka pozycja z początkowego walk Legionów, gwarancja Schmutz.


750 PLN
Bid
814

1914 kartka nadana z Legionu Polskiego nr. 2 działającego na Węgrzech w Karpatach Wschodnich do Wiednia, fotoatest Drzewiecki.


110 PLN
Bid
815

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria znaczków I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.1-21
900 PLN
Bid
816

1915 winieta wydania dobroczynnego NKN.

Fi.3
200 PLN
Bid
817

1915 winietka z wizerunkiem orła legionowego wydana przez NKN.

Fi.4b
80 PLN
Bid
818

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w barwie zielonej numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny "IX 54" typ I, dwa stemple cenzury, pionowe złamanie.

Fi.6b
250 PLN
Bid
819

1915 Legiony Polskie - II Brygada, węgierski formularz wysłany 19.XI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kielc, idealna odbitka dekoracyjnej pieczęci formacyjnej "Oddział telegraficzny II. Brygady Legionów Polskich" - u Berka nieopisanej!!! dwukrotnie odciśnięty polski stempelek cenzury "Cenzurowano." (Berek w typie C8, ale dł.34 mm zamiast podanej 37 mm); bardzo dobry stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, widokówka datowana 28/II/1916 wysłana za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kołomyi, doskonałej jakości odbitka pieczęci formacyjnej z orłem KOMENDA KOLUMNY AMUNICYJNEJ POLSKICH LEGIONÓW" - u Berka nieopisanej!!! bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

Fi.16
1 000 PLN
Bid
820

1915 list urzędowy z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego z Piotrkowa do Szareniowca, stempel austriacki informujący o niemożliwości doręczenia z powodu działań wojennych, stempel składnicy pocztowej w czeskim Brnie.

Fi.Fk5
340 PLN
Bid
821

1915 Legiony Polskie - formularz-pocztówka z reprodukcją na stronie widokowej znaczka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" (śr.27 mm), wydany nakładem "Wiedeńskiej Delegacyi Samarytanina polskiego"; dobry stan zachowania.

Fi.Fp24b
200 PLN
Bid
822

1915 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 18.7 z Orła; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.25; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II
300 PLN
Bid
823

1915 pierwsza wiadomość o pobycie w niewoli i ogólnikowa informacja dla bliskich jeńca niemieckiego, wysłana 2.12 z Moskwy do Magdeburga, stempelek cenzury moskiewskiej "D.C" (Д.Ц.), a na odwrocie owalny stempelek cenzury piotrogrodzkiej; oznaczenie przesyłki stempelkiem "Kriegsgefangenensendung", brak daty i "anonimowość" nadawcy, a przede wszystkim forma listu, świadczą o tym, że była to centralnie kierowana akcja powiadamiania rodzin jeńców przez rosyjskie organizacje dobroczynne, przynajmniej w początkowym okresie wojny; niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P21, 99C
400 PLN
Bid
824

1915 OKUPACJA ROSYJSKA GALICJI WSCHODNIEJ, widokówka z okresu okupacji rosyjskiej Przemyśla (23.03-03.06.1915) po zdobyciu austriackiej twierdzy, grzecznościowo odciśnięta pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-aя POTA 11гo CAПEPHAГO БATAЛIOHA).


80 PLN
Bid
825

1915 list wysłany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii Cesarskiej w Piotrogrodzie, stempel odbiorczy 22-4 na odwrocie; po wybuchu I wojny światowej w związku ze wzrostem w Rosji nastrojów antyniemieckich (brzmiącą z niemiecka) nazwę Petersburg przemianowano na Piotrogród.


50 PLN
Bid
826

1915 Legiony Polskie - nietypowy formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów do Lwowa; cenzura odręczna i dodatkowo stempelek ZENSURIERT (Berek C40).


100 PLN
Bid
827

1915 widokówka z Kowna wysłana 24.11 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 209 do Berlina, pieczęć formacyjna; całość w doskonałym stanie zachowania.


50 PLN
Bid
828

1915 widokówka (Warszawa-widok na Pragę) wysłana 1.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 9 Armii, stempelek formacyjny; przesyłka z wczesnego okresu po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy 5.8; walor w dobrym stanie zachowania (karta z dwóch stron przycięta).


30 PLN
Bid