The auction will start on 16.11.2021

Auction 103. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13430

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
13431

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.12 z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji będąca również prekursorem znaków pocztowych GG; nieco słabszy stan zachowania.


200 PLN
13432

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz o sygnaturze "57 63/1939" wysłany 8.XI do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem, dwa stempelki: "Belligerant interne"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
13433

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
13434

1939 Internowanie na Węgrzech, widokówka datowana 27.X wysłana z obozu Hidasnemeti w miejscowości Kassa do Rozwadowa, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelek "BELLIGERANT INTERNE"; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
13435

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
60 PLN
13436

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
13437

1940 znaczki wydania dla Polaków internowanych w Szwajcarii, zielony znaczek bez gumy.

Fi.1, 2
90 PLN
13438

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków (Fi.200.-), dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
150 PLN
13439

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu do Lucerny, stempelek cenzora 357; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2
200 PLN
13440

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
13441

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
180 PLN
13442

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
13443

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
13444

1940 sowiecka całostka - koperta za 30 kop wysłana 9.5 z Łomży do Stalagu IA, znak opłaty skasowany datownikiem ЛОМЖА БCCР. z wyróżnikiem "e", na odwrocie miński datownik tranzytowy МЕНСК БССР МИНСК 4 z dnia 1.6; na froncie adnotacja czerwoną kredką XA i stempelek cenzora obozowego "Stalag IA/11 Geprüft"; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U68A
400 PLN
13445

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.2 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora nr.2; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN
13446

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
13447

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny rozsyłany w II połowie 1940 roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy fioletowy stempelek informacyjny "Listy pisać krótko i wyraźnie"; stempelek cenzora nr.47.


80 PLN
13448

1940 Stalag XVIIA - wczesny rodzaj formularza dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzora nr.104; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
13449

1940 Oflag XIA - zdjęcie w formie pocztówki, wysłane 27.IV z obozu do Lublina.


50 PLN
13450

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


100 PLN
13451

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna i stempelek "ELLENÖRIZVE", cenzury węgierskie i niemieckie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13452

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


80 PLN
13453

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "Ellenorizve !", "DIJMENTES" i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13454

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


120 PLN
13455

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 135x86 mm przedstawiające choinkę, wysłane 18.1 z obozu do miejscowości Biała; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora, dodatkowy stempelek informacyjny "Deutlicher schreiben! Czytelnie pisać!"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
13456

1940 Oflag IIB Arnswalde, "Gdy zmrok zapada" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 17.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
13457

1940 PAWLISZCZEW BOR, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, który był więziony w Kozielsku - jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; korespondencja wysłana na adres obozu w Kozielsku - już po wymordowaniu jeńców przez sowietów, została zwrócona, a ponieważ garstkę (112 oficerów) ocalałych z zagłady w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku przeniesiono do obozu w Pawliszczew Borze, rodzina miała nadzieję, że znajdzie go w tym właśnie obozie; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy; polecona karta pocztowa wysłana 30.VIII z Warszawy do obozu jenieckiego w miejscowości Pawliszczew Bor, przejściowy datownik Moskwa 8.9 i odbiorczy ЩЕЛКАНОВОСМОЛ.ЮХНОВСК. (Szczelkanowo Smol.Juchnow.) 10.9 (w Pawliszczew Borze nie było urzędu pocztowego); tu zapewne opatrzono przesyłkę adnotacją "Retur" i odesłano do Moskwy 25.11, gdzie odciśnięto stempel "RETOUR Inconnu" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone; pozostałe były niszczone (3.VII.1940 w Starobielsku NKWD zniszczyło 4308 sztuk); wiele cech obiegu, w tym stempelki cenzury niemieckiej; według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o Pawliszczew Bor, to pomijając korespondencję adresowaną na skrytkę pocztową w Moskwie, dotychczas ujawnione zostały tylko dwie pocztówki adresowane do tego obozu"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.


4 800 PLN
13458

1940 kartka od internowanego Polaka z węgierskiego Komarom do Nowego Sącza, stempel obozu i cenzury.


70 PLN
13459

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN
13460

1941 Kozielsk II - nr skrzynki 11C - 41, karta pocztowa z dnia 20.V.1941 i pokwitowanie na nadaną cztery miesiące wcześniej paczkę - obie przesyłki z miejscowości Wawiórka (okręg Baranowicze) do obozu w Kozielsku; po wymordowaniu w 1940 roku jeńców z Kozielska I i agresji na kraje bałtyckie obóz zapełniono internowanymi w tych krajach oficerami polskimi; zastali tam oni szereg śladów po zamordowanych, a ponieważ w większości przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię" mogli dać świadectwo prawdzie.


3 200 PLN
13461

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Sarvar, widokówka wysłana 10.II z obozu do Lublina; pieczęć formacyjna połączona z trzywierszowym stempelkiem cenzury: "Ellenörizve/ Cénsurée/ Zensuriert" i trzywierszowy stempelek "Intern harcoló egyén/ ügyében. DIJMENTES./ Belligérant interné"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13462

1941 Stalag XA - karta wysłana w 1952 roku - mylna data na stemplu!!! - do Zgierza, w rzeczywistości według daty na odwrocie 1.VIII.1941, stempelek cenzora nr.22; ciekawostka w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
13463

1941 Internowanie w Szwajcarii - obóz Büren, widokówka do obozu wysłana 29.VII z miejscowości Vuiteboeuf, stempelek cenzora nr.350, znaczek zdjęty, dobierany.


30 PLN
13464

1941 S/S "ŚLĄSK" - PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag XB - karta wysłana 28.VI z obozu do Londynu; stempelki: cenzora obozowego nr.10 i cenzora angielskiego nr.13; adresat przesyłki - Stanisław Sioma, pływał na drobnicowcu S/S "Śląsk", który to statek po wybuchu wojny dotarł do Wielkiej Brytanii, kapitana Antoniego Zielińskiego i jednego z oficerów odznaczono za ewakuację Krzyżami Zasługi z Mieczami; kapitulacja Francji zastała statek w Kaolack w Senegalu (Francuska Afryka Zachodnia), porcie leżącym 70 mil od otwartego morza, gdzie kotwiczyła inna polska jednostka s/s "Cieszyn", statkom groziło przejęcie przez władze Vichy, 9.VIII.1940 dokonały one brawurowej ucieczki; za tę akcję odznaczono dowódcę "Śląska" kapitana Bohdana Jędrzejewskiego i 8 członków załogi; "Śląsk" pływał głównie między Belém i Nowym Jorkiem, a także w konwojach; po wojnie powrócił do Polski; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
13465

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 14.6 z obozu do Łodzi; stempelek cenzora obozowego nr.13.


40 PLN
13466

1941 Poznań-Główna - obóz dla wysiedlonych "Internierungslager Glowno", list z obozu przesłany 5.11 za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża miejscowo w Poznaniu; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Interniertensendung/ Gebührenfrei!"; był to obóz o ciężkich warunkach pobytu, w którym przebywali Polacy (również dzieci) wysiedleni z Poznania i okolic, więźniów poddawano m.in. "badaniom rasowym" w wyniku których część osób wysyłano do obozów germanizacyjnych, a pozostałych odsyłano w zaplombowanych wagonach towarowych do GG; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
13467

1941 Stalag VIB - karta wysłana 5.4 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, nietypowy niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.2; stempel kancelaryjny PCK; minimalne ślady archiwizacji, całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


80 PLN
13468

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 22.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE/ SANS TAXE"; zalepki i pieczątki cenzur; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
13469

1941 Oflag IIB - listownik wysłany 12.8 z obozu do Warszawy; stempelek cenzora nr.1.


30 PLN