The auction will start on 21.06.2024

Auction 70. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
55891

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
50 PLN
55892

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.11
50 PLN
SOLD
55893

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym - wzór dla wartości złotowych typu II z kreskami pod nominałem, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
800 PLN
55894

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami CHEŁM i POCZTA POLSKA na prawidłowo opłaconej znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr. unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa; całość przesłana miejscowo 9.XI w Chełmie, znaczki unieważnione charakterystycznym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A", stempelek cenzury wojskowej nr.165; interesująca treść korespondencji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania, stempelek gwarancyjny lub własnościowy Z.Gniazdowski.
Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE"
Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.


2 400 PLN
55895

1944 UNIKALNE PROWIZORIUM LOKALNE - SIEDLCE, cenzurowana karta pocztowa nadana 30.VIII. z Siedlec do Lublina, prawidłowo opłacona 25 gr. co udokumentowano kauczukowym stempelkiem 25 25 / orzeł w koronie / POCZTA POLSKA / beleczka, obok stempelek POBRANO OPŁATĘ ZŁ...GR.25, na środku adnotacja cenzora; znanych jest tylko kilka nieinspirowanych filatelistycznie przesyłek, to jedna z nich - jeden z najciekawszych walorów prowizoriów lokalnych z tego okresu, gwarancja Schmutz.


10 000 PLN