The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 63. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9309

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej, walczącego po stronie gen. Franco, wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy (podkreślone) Frente de Madrid; ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.


1 500 PLN
9310

1938 Zaolzie, miejscowy list polecony, frankowany polskimi znaczkami, nadany 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ"; zwraca uwagę prowizoryczna erka.

Fi.310, 316
Mi.331, 337 
200 PLN
9311

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
160 PLN
9312

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
80 PLN
9313

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


Mi.663
50 PLN
9314

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.5
80 PLN
9315

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333
150 PLN
9316

1939 Zaolzie, list polecony wysłany 22.VII z urzędu Cieszyn 1 do niewielkiej miejscowości Domasłowice Górne, na odwrocie kasownik odbiorczy DOMASŁOWICE DOLNE - funkcjonowała tu placówka pocztowa obsługujący obie sąsiadujące miejscowości Domasłowice Górne i Dolne; ponieważ adresata nie odnaleziono, przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Adresatka nieznana o podobnym nazwisku a imię Anna zmarła" zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.318
Mi.339 
500 PLN
9317

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
9318

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej, użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
150 PLN
9319

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).


120 PLN
9320

1940 Armia Polska we Francji, kasowany znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie na wycinku; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.393
200 PLN
9321

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z polską flagą, wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu, do siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
9322

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16-2 przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


300 PLN
9323

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 28.04 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie kasownik odbiorczy Czortkowa z 30.04.
Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
9324

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


35 PLN
SOLD
9325

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


350 PLN
9326

1940 kartka z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


60 PLN
9327

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
9328

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek, adresowany do Halle, cenzury: fińska i niemiecka.


Mi.232 
150 PLN
9329

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.


Mi.I-IV 
300 PLN
9330

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76, wchodzącej w skład 1 Korpusu, stacjonującego w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; ładny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.3
300 PLN
9331

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta podczas otwierania mocno rozerwana z tyłu, bez ubytków, podklejona).

Fi.2
500 PLN
9332

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.


40 PLN
9333

1941 winietki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż.


30 PLN
9334

1941 wojsko polskie we Francji,seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk morskich, lądowych i lotniczych w parkach, brzegowe znaczki jednostronnie cięte a środkowe ząbkowane z czterech stron; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
9335

1941 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, list do żołnierza brygady wysłany 19.II z Krakowa na tzw."adres konspiracyjny" w Ankarze, dalej przekazany polską pocztą dyplomatyczną do Poczty Polowej 111 w Egipcie, przesyłka poszukiwała odbiorcy po wielu pododdziałach brygady (dwucyfrowe oznaczenia kodowe na kopercie): 25-Dowództwo i Kwatera Główna, 26-1 Pułk Piechoty, 27-2 Pułk Piechoty, 28-Dywizjon Artylerii, 29-Oddział Rozpoznawczy, 30-Kompania Saperów, 32-Oddział Sanitarny; zalepka cenzury brytyjskiej "A.F.W.3424. Opened by Censor" - niekatalogowana w fundamentalnej pracy R.Wagnera!!! cenzury niemieckie: czerwony wirnik Wehrmachtu i dwa stempelki cenzorskie 1232, 6106; tranzytowy stempel wirnikowy Istambul i odbiorczy Ankara z 3.3; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis "List do Brygady Strzelców Karpackich na adres konspiracyjny Karol Kocierowski w Ankarze w Turcji" Schmutz.


2 000 PLN
9336

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 994; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Ryblewski.

Fi.1
1 200 PLN
9337

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
9338

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
80 PLN
SOLD
9339

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki, ofrankowany znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłanej 17.11 z miejscowości Weida na adres "Feldpost 46744D" (4 Kompanie Transport-Begleit-Bataillon); bardzo rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania - lewy znaczek poczty polowej pionowo rozdarty; wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
200 PLN
9340

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, na wycinku ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


40 PLN
9341

1942 seria nalepek dopłaty z podwójnymi nadrukami.


250 PLN
9342

1942 nalepka dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, rzadsza z nadrukiem z okazji desantu pod Arnhem.


40 PLN
SOLD
9343

1942 seria nalepek dla wojsk desantowych, wzór 2 ze zmienionymi napisami, wydanie żałobne po śmierci gen. Sikorskiego.


40 PLN
9344

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, REJONOWE BIURO CENZURY WOJSKOWEJ Z, pokwitowanie przekazu pieniężnego - zasiłku wojskowego - na kwotę 600 rubli wysłanego z miejscowości Ajguz do Sztabu Polskiej Armii w Jangi-Jul; datownik nadawczy AJGUZ (A) 28.4 i przejściowy Semipałatyńsk z 30.04; na froncie kasownik odbiorczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 ( ) przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, a na odwrocie super rzadki polski trójkątny stempelek cenzury wojskowej przy 7 DP "Z REJ.B.C.W.", gdzie "Z" było kodem oddziału od imienia dowódcy - tu gen.Zygmunta Szyszko-Bohusza; niezwykle rzadki walor o pięknie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
9345

1942 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu do polskiego marynarza przebywającego w szpitalu Royal Navy.


50 PLN
9346

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, PŁK LEOPOLD OKULICKI dowódca 7 Dywizji Piechoty, karta wiązana do pakietu zawierającego rozkazy i meldunki wysłane ze Sztabu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR do dowódcy 7 Dywizji Piechoty płk Leopolda Okulickiego w Taszkiencie, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA D.TWO.POL.SIŁ.ZBR.w.ZSRR" z wpisaną datą 17 7.42, poniżej numer RN4774 i dwa podpisy, na odwrocie adnotacja "Okulicki płk"; rzadki służbowy walor z okresu formowania Polskiej Armii w Związku Sowieckim przesłany za pośrednictwem polskiej poczty polowej; ogólnie dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Pułkownik, a następnie generał Okulicki tworzył w okupowanej Polsce pierwsze podziemne organizacje - poprzedniczki Armii Krajowej: Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej, aresztowany we Lwowie przez NKWD został osadzony w więzieniu na Łubiance, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej na interwencję gen. Władysława Andersa zwolniony z więzienia, został szefem sztabu tworzącej się na terenie ZSRR Armii Polskiej, a następnie dowodził 7 Dywizją Piechoty, po pobycie w Londynie, w maju 1944 jako cichociemny, został zrzucony na spadochronie do kraju, tu dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski mianował go swoim następcą na wypadek gdyby dotychczasowe dowództwo nie mogło pełnić swoich funkcji, po Powstaniu Warszawskim jako komendant główny AK wydał 16.11.1944 rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, w marcu 1945 aresztowany przez NKWD wraz z 15 przywódcami AK i Państwa Podziemnego, wywieziony do Moskwy, gdzie w sfingowanym "procesie szesnastu" w czerwcu 1945 został skazany na 10 lat więzienia, co było najwyższą karą wśród oskarżonych, po procesie jego los pozostawał nieznany, dopiero w 1955 władze sowieckie ogłosiły, że 24.12.1946 zmarł on w więzieniu na Łubiance na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki spalono.

Fi.4
800 PLN
9347

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 - wydano ich tylko 1000 szt.


950 PLN
9348

1942 ozdobna karta niemieckiej poczty polowej z frontu wschodniego z obiegu.


140 PLN