Nowa aukcja rozpocznie się wkrótce
 
REGULAMIN SERWISU

znaczki-pl.com

Internetowy Komis dostępny pod adresem internetowym znaczki-pl.com prowadzony jest przez Roberta Puchałę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Find and Buy Robert Puchała zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9521208251, REGON 146322667, z siedzibą przy ul. Wczasowej 14, 05-503 Głosków, adres poczty elektronicznej: info@find-and-buy.com dalej jako „Usługodawca” bądź „Komisant”.
 
§1

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem i przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

§2

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących za pośrednictwem Serwisu będących konsumentami jak i przedsiębiorcami oraz do osób zamierzających przekazać rzeczy ruchome do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, dalej jako „Klient”.
 2. Za przedsiębiorcę uważana jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest uprzednie zapoznanie się przez Kupującego z udostępnionymi na stronie Serwisu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Komis przyjmuje rzeczy ruchome do sprzedaży na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługodawca działając jako Komisant nie odpowiada za wady ukryte towarów przyjętych do sprzedaży.
 4. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne oraz wady fizyczne o istnieniu których nie wiedział lub nie mógł się o nich z łatwością dowiedzieć.
 5. Klient który oddaje swoje rzeczy do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia wad Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek ich wystąpienia.

§4

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach oferowanych na stronach komisu podane na stronach Serwisu, w szczególności opisy oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Aukcje prowadzone na stronach serwisu są publiczne i dobrowolne. Wszelkie zakupy są dokonywane na własny rachunek składającego zamówienie.
 3. Opis wszystkich lotów dokonywany jest z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy Komisanta. W przypadku lotów łączonych oraz zbiorów nie uwzględnia się żadnych reklamacji.
 4. Wszystkie loty są ilustrowane w katalogu w postaci zdjęć cyfrowych. Na życzenie Klienta Komisant może przesłać pocztą elektroniczną dodatkowe zdjęcia cyfrowe, kopie atestów lub opisy. Nie ma możliwości oglądania lotów w naturze.

§5

 1. Wszelkie zlecenia przyjmowane są poprzez internet na stronach Serwisu, po podaniu numeru klienta i kodu dostępu.
 2. 2. Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;
  • oświadczenie o otrzymaniu zamówienia;
  • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty);
 3. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Komisantem.

§6

 1. Osoba upoważniona do udziału w aukcji posiada własny indywidualny numer Klienta (login) i kod dostępu (hasło). Numer Klienta i kod dostępu jest wydawany Klientowi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i poufnie przekazany Klientowi. Użycie numeru i kodu Klienta jest jednoznaczne z dokonaniem zlecenia zakupu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zaloguj się”.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 5. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu są nieodpłatne.
 6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Komisanta z żądaniem jego usunięcia.
 9. Powyższe nie dotyczy sytuacji w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 10. Komisant może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w ustawieniach konta.

§6a

POLITYKA Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu aukcyjnego jest:

  Find and Buy Robert Puchała

  ul. Wczasowa 14, 05-503 Głosków

  NIP 952-120-82-51
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych.
 3. Przechowywane dane zawierają dane adresowe, telefon, adres email i inne niezbędne dane, niezbędne do korespondencji i dostarczenia zakupionych na aukcji walorów.
 4. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobom
 5. Zarejestrowany użytkownik portalu może edytować swoje dane po zalogowaniu na stronie portalu.
 6. Na życzenie zarejestrowanego użytkownika administrator usunie użytkownika i jego dane z portalu aukcyjnego.

§7

 1. Wszystkie transakcje dokonywane są w złotych polskich. Ceny podane w walutach obcych będą przeliczone po kursie kupna danej waluty w Citibank w dniu zamknięcia aukcji.
 2. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Do ceny nabycia nie jest doliczana żadna prowizja. Klient musi pokryć koszty wysyłki.
 4. Wylicytowanie najwyższej ceny dla danego lotu zobowiązuje do jego odbioru. Klient jest zobowiązany do uregulowania rachunku w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zakupione walory są przekazywane kupującemu dopiero po uregulowaniu całej należności.

§8

 1. Dla każdego lotu jest pokazana aktualnie wylicytowana cena zakupu danego lotu.
 2. W katalogu aukcyjnym podano numerację według najnowszego katalogu Fischer i Michel. Osobno umieszczono opis użytych symboli.

§9

Stawki przebicia określone są następująco:

wylicytowana cena do 100,- zł 5,- zł

wylicytowana cena 101-500,- zł 10,- zł

wylicytowana cena 501-1.000,- zł 20,- zł

wylicytowana cena 1.001-5.000,- zł 50,- zł

wylicytowana cena 5.001-10.000,- zł 100,- zł

wylicytowana cena powyżej 10.000,- zł 500,- zł

Program aukcyjny podpowiada każdorazowo minimalne przebicie.

§10

 1. Komisant całkowicie wyłącza wobec Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji poprzez zawiadomienie Komisanta i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
  • pisemnie na adres prowadzenia działalności Komisanta
  • pocztą elektroniczną
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Komisant jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 7. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem §14 pkt. 1 do 2 niniejszego Regulaminu Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 6. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym wraz z wszystkimi dostarczonymi elementami składającymi się na otrzymany towar, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 9. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

§12

 1. Komisant świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w szczególności dotyczących aktualnych oraz nachodzących aukcji.
 4. Aby skorzystać z możliwości otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości wprowadzając swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Komisanta otrzymania zgłoszenia. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

§13

Loty nie sprzedane w czasie trwania aukcji, można nabyć do 10 dni po zamknięciu aukcji po wynegocjowanych cenach. Propozycję takiej ceny należy przesłać pocztą elektroniczną do aukcjonariusza.

§14

Aukcjonariusz zastrzega sobie prawo do wycofania lotów w trakcie trwania aukcji.

§15

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w celu realizacji zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pozostałych celów określonych w Regulaminie.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie do realizacji Dostawy.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Uzyskanie dostępu lub poprawienie danych osobowych jest możliwe po indywidualnym zalogowaniu się na stronie Serwisu. Po zalogowaniu w górnej części strony wyświetla się imię i nazwisko Klienta. Po wybraniu tego pola otwiera się formularz z aktualnymi danymi osobowymi z możliwością ich edycji, w szczególności z możliwością ustanowienia nowego hasła dostępu.

  Życzymy udanych zakupów!