The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25294

1777-86 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krasnegostawu nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~14 mm na górze i ~4 mm u podstawy, w kole o średnicy 19 mm; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym ten, mimo nie najwyższej wyceny jest w rzeczywistości najrzadszy, tylko około 15% listów; opłacony został przez nadawcę 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 niebieskim atramentem na froncie, na odwrocie kompleta pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; fotoatest


1 800 PLN
25295

1784 kompletny list z pełną treścią datowany 16 Jul 1784 wysłany z Koszalina do Szczecina, adnotacja "Franco", list dotyczy porucznika Antona Heinricha Friedricha von Vangerow, na odwrocie częściowo zachowana pieczęć lakowa z godłem "POMM.PUPPILLEN COLLEGIUM ZU COSSLIN"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
25296

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono przepięknie odbitą pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 400 PLN
25297

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Lwowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamcie Warszawskim; list zachował się w słabym stanie, ale sama pieczęć nadawcza II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy odbita jest ładnie; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki, na odwrocie rzadki lwowski datownik odbiorczy i pieczęć lakowa, bardzo niska cena wywoławcza.


400 PLN
25298

1791 kompletny list datowany 16.XI wysłany z Trybunału Apelacyjnego we Lwowie do Tarnowa, na papierze z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii, dokument po łacinie podpisany "Josephus Comes Jaworski"; stempelek "K:K:GALIZI:APPELLATION", adnotacje pocztowe czerwonym atramentem, na odwrocie sucho tłoczona zalepka; podobny list znajduje się w kolekcji Alberto Macchi - włoskiego autora i reżysera teatralnego; bardzo rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
25299

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer, słabszy stan.


80 PLN
25300

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


100 PLN
25301

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
25302

1793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
25303

1806 No.16 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - WKROCZENIE WOJSK FRANCUSKICH DO WARSZAWY, kompletny list z okresu I Wojny Polskiej, datowany 4.XII i opisany przez nadawcę listu (De La Capitale De La Pologne/ Varsovie La 4 Decembre 1806), wysłany ze zdobytej przez wojska napoleońskie zaledwie kilka dni wcześniej (27.XI) Warszawy do Sézanne, autorem listu jest Fouried Delacroix - oficer 3 kompanii 2 batalionu 85 pułku 3 korpusu marszałka Davout; na froncie czytelnie odbity kasownik nadawczy poczty polowej 3 Dywizji gen. Gudin.

Po rozbiciu armii pruskich w bitwach pod Jeną i Auerstädt (14.X.1806), Napoleon wydał rozkaz wkroczenia na ziemie polskie pozostające pod zaborami pruskim; w Wielkopolsce wybuchło kierowane przez gen. Dąbrowskiego; w tym samym czasie na teren zaboru pruskiego wkroczyły wojska rosyjskie zajmując na krótko Warszawę; Napoleon skierował tam korpusy marszałków Davout'a i Murat'a i 27.XI zajął Warszawę - 19.XII wjechał do niej uroczyście sam cesarz Napoleon; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


3 200 PLN
25304

1806 No.5 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, 3 Dywizja Piechoty gen.Legranda (w składzie 4 Korpusu marszałka Soulta), kompletny list z pełną treścią od dowódcy dywizji - generała Claude Legranda do marszałka Francji - François Joseph Lefebvrea w Berlinie, datowany 11 grudnia w Rogalinie pod Poznaniem (Rogalin sur Posen), na odwrocie bardzo dobrze zachowana służbowa pieczęć lakowa z postacią Marianny i napisem GENERAL DE DIVISION REP.FRAN.; przesyłka pochodzi z okresu Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio poprzedzającego utworzenie Księstwa Warszawskiego; w dniu 3.XI.1806 roku na rozkaz Napoleona, w celu stworzenia oddziałów polskich, wjechał do Poznania gen. Jan Henryk Dąbrowski, wywołując manifestację patriotyczną i wzniecając powstanie, które objęło główne miasta Poznań, Kalisz i Konin; rozpoczęto mobilizację jednostek regularnych, które z marszu, u boku powstańców wyzwalały Wielkopolskę; wkrótce armia zorganizowana na wzór francuski liczyła ponad 23.000 żołnierzy; 27.XI. do Poznania przybył Cesarz Napoleon; w trakcie Kampanii Pomorskiej w 1807 roku, adresat oferowanego listu, marszałek Lefebvre, po pięciu miesiącach oblężenia zdobył Gdańsk, za co otrzymał od Cesarza tytuł księcia Gdańska; bardzo rzadko spotykana w polskich zbiorach korespondencja wysokich rangą dowódców napoleońskich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja francuska J.Pothion.


4 000 PLN
25305

1806 obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.0.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1582 po pokonaniu cara Iwana Groźnego miasto weszło w skład Rzeczypospolitej; król Stefan Batory nadał mu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 stolica województwa dorpackiego, w 1601 zdobyte przez Szwedów, w 1603 odzyskane; ponownie opanowany przez Szwecję w 1625 Dorpat już nie powrócił do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
25306

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


100 PLN
25307

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
25308

1807 BLOKADA KONTYNENTALNA, kompletny list datowany 4 grudnia, wysłany z Londynu do Rygi, na froncie dopisek "p.Gothenburg" (przez Göteborg) i adnotacje dotyczące opłaty, na odwrocie okrągły czerwony stempelek angielski "FOREIGN 1807" z liczbą "76" w środku, rzadko odciskany na korespondencji zagranicznej wychodzącej z Londynu; list przesłany, a właściwie przemycony, z Anglii przez Szwecję do Rosji pomimo istniejącej blokady, dotarł do adresata już 2.I.1808; niezwykle ciekawy dokument w doskonałym stanie zachowania.

Dekret berliński wydany 21.XI.1806 przez Napoleona ogłaszał objęcie Anglii blokadą morską i zakazywał handlu i wymiany korespondencji z tym krajem, blokada oficjalnie objęła praktycznie cały kontynent, a po podpisaniu pokoju w Tylży 7.VII.1807 do blokady kontynentalnej przystąpiła Rosja.


2 400 PLN
25309

1808 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


60 PLN
25310

1819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.


160 PLN
25311

1820 około, PORTO PRENOTOWANE, list wysłany 20.11 z Trybunału Cywilnego I Instancji Woiewodztwa Mazowieckiego w Warszawie do Sądu Pokoju w Kutnie, przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), ponieważ jednak korespondencja władz sądowych prowadzona w sprawach zainteresowanych stron nie była przez Pocztę uznawana za rządową i wymagała opłaty pocztowej gotówką, urzędnik pocztowy oznaczył opłatę "30" gr do pobrania od odbiorcy; czerwony dwuwierszowy (28x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 20 NOVEMBRIS; na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMISYA RZAD: SPRAWIEDLIWOSCI"; niecodzienny, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

M.Czernik w "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" podaje: "Każda usługa pocztowa musiała być opłacona przez usługodawcę, tzn. nadawcę, adresata, skarb państwa lub przez jednych i drugich. [-] Nawet zwolnienie z opłat pocztowych, zwane także przesyłaniem na koszt państwa, było traktowane jako dochód poczty opłacony w imieniu skarbu państwa przez kasę pocztową. [-] Tymczasem praktyka wyglądała inaczej, np. w sądach za korespondencję związaną z jakąś sprawą płacił przegrywający. Do chwili wydania wyroku korespondencja szła jakby na kredyt, a wynikłe stąd tzw. porto prenotowane egzekwowane było dopiero po zakończeniu sprawy. Osoby skazane były niejednokrotnie niewypłacalne, a sprawa likwidacji należności odwlekała się nieraz do śmierci dłużnika.".


800 PLN
25312

1820 PORTO ZAGRANICZNE, kompletny list z pełną treścią, datowany 2.III, wysłany z Paryża do Warszawy, stempel nadawczy "P" w trójkątnej ramce, dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KONIN 18 APRILIS, a na odwrocie idealnie odciśnięty stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 137½ (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 182½ gr zaokrąglone do pełnych groszy, czyli 183; francuski stempelek pochodzenia CF3R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


2 800 PLN
25313

1824 około, list z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PIOTRKOW 25 IULII; niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
25314

1824 koszulka listu wysłanego 6/8 z Brześcia do Włocławka, bardzo czytelnie odciśnięty czarny jednowierszowy stempel nadawczy (26x6,5 mm) typu IIA z dopisaną pełną datą w tym roczną "6/8 24"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUJAWSKI BURMISTRZ MIASTA BRZESCIA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
25315

1824 kompletny składany list ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
25316

1827 obszar I Rzeczypospolitej - DUBNO - przez Włodzimierz i Lublin, XVIII-wieczny rosyjski jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy Dubno "ДУБНО" (Dobin 15.02.) z dopisanżą datą "d.31 Dekabr." (д.31 Декабр.) na kopercie z listem wewnątrz wysłanym z Dubna do Opatowa, na froncie koperty nadawca określił dokładną drogę pocztową przełyki "p.Włodzimierz Lublin w Opatowie w Brzozowie", na odwrocie złożone wyliczenia taryfy Poczty Rosyjskiej; w Lublinie urzędnik Poczty Królestwa Polskiego odcisnął na czerwono dwuwierszowy stempel nadawczy (28x5,5 mm) LUBLIN 15 JANR: i niebieskim atramentem wpisał wysokość opłaty "45"(gr), którą należało pobrać od adresata; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa z herbem Łabędź pod koroną hrabiowską; rzadki przykład użycia stempla z XVIII wieku w okresie po wojnach napoleońskich, opisany i reprodukowany w monografii prof.Miksteina "Pieczęcie pocztowe na Ziemiach Polskich w XVIII (1762-1800)" str.114; walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


2 800 PLN
25317

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
25318

1827 list ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ I i stempelek FRANCO, na odwrocie stempel odbiorczy.


70 PLN
25319

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 30 kwietnia z Kancelarii Prymasa Polski Wojciecha Skarszewskiego do Błonia podpisany "Adalbertus Archiepiscopus et Primas", czerwony dwuwierszowy (32x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 30 APRILIS, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi bramę z dwoma wieżami na lewej i napis "PRZEPIOROW MG" na prawej; przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "ADALBERTUS SKARSZEWSKI ARCIHP. PIS. VARS. PRIMAS. &tc;"; nadawca listu - pełnił w 1788 funkcję sekretarza Rady Nieustającej, był uczestnikiem Sejmu Czteroletniego, jednak sprzeciwił się Konstytucji 3 Maja, następnie konsyliarz konfederacji targowickiej, brał udział w sejmie rozbiorowym 1793 roku w Grodnie, gdzie agitował za ratyfikacją traktatów rozbiorowych; 22 VII 1793 podpisał traktat cesji Rzeczpospolitej ziem zagarniętych przez Rosję, a 25 IX ziem zagarniętych przez Prusy w II rozbiorze Polski; działał w Komisji Edukacji Narodowej; zwalniał z przysięgi na wierność Konstytucji 3 maja; w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej aresztowany i 11 IX 1794 skazany przez Sąd Kryminalny Wojskowy na karę śmierci, szubienicy uniknął dzięki interwencji nuncjusza; 11 VII 1824 został arcybiskupem metropolitą warszawskim i jednocześnie Prymasem Królestwa Polskiego; zmarł 12 VI 1824 zaledwie 42 dni po wysłaniu tego listu; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
25320

1829 list wysłany 15/7 z miejscowości Sieraków (Zirke) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
25321

1830 ŁĘCZYCA - datownik z polską nazwą miesiąca; koszulka listu z Łęczycy do Aleksandrowa wysłanego 1 maja, unikalny czarny jednowierszowy stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 1 MAII) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "1/5 30" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie punktowo sklejone); z kolekcji B.Grodzińskiego.


400 PLN
25322

1830 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.


40 PLN
25323

1831 kompletny składany list z magistratu we Lwowie.


40 PLN
25324

1832 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Przemyśla.


40 PLN
25325

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
25326

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
25327

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; po lewej adnotacja ołówkiem Republique de Cracovie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
25328

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
25329

1834 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


40 PLN
25330

1835 list (druk - karta drożna) wysłany z miejscowości Pyzdry do Konina, wewnątrz bardzo rzadko spotykana adnotacja dotycząca konwojowania aresztanta z pieczęcią burmistrza miasta Pyzdry; czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą "20/4"; dopisek "Służba Cywilno Wojskowa" i słabiej odciśnięty dwuwierszowy stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE BURMISTRZ MIASTA PYZDRY"; dobry stan zachowania (dokument zmniejszony); z kolekcji B.Grodzińskiego.


320 PLN
25331

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.


80 PLN
25332

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/8 z miejscowości Strzelce Krajeńskie do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny jednoobrączkowy stempel nadawczy FRIEDEBERG, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy z herbem Strzelec i stempelek nadejścia z 14/8; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
25333

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 12 9 z Chojnic do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny nerkowy z datą stempel nadawczy KONITZ, na odwrocie stempelek nadejścia z 16/9; dobry stan zachowania.


120 PLN