Page:
WW2 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
11315

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej walczącego po stronie gen. Franco wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy podkreślone Frente de Madrid (front madrycki); ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.

1 500 PLN
11316Fi.1-2 P

1938 Poczta Wojskowa - Zaolzie, ODBITKI WZORCOWE NADRUKÓW TYPOGRAFICZNYCH UŻYTYCH NA ZNACZKACH URZĘDOWYCH; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, stemple zostały skasowane i przekazane do Ministerstwa Poczt i Telegrafów; przed zniszczeniem odbito je na oryginale i kopii powyższego pisma oraz (według relacji archiwisty wojskowego) trzech odpisach z tego dokumentu, zachowały się dwa egzemplarze odpisów i odbitki wycięte z dokumentu; powyżej jeden z ocalałych egzemplarzy.

24 000 PLN
11317
Fi.304
Mi.325

1938 Zaolzie, znaczki polski i czechosłowacki na kopercie do Łodzi skasowane 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

100 PLN
11318

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.

20 PLN
11319

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.

20 PLN
11320

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

20 PLN
11321
Fi.310
Mi.331

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

80 PLN
11322
Fi.312
Mi.333

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z otworami od dziurkacza.

100 PLN
11323
Fi.Cp78I

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

200 PLN
11324

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).

200 PLN
11325

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.

50 PLN
11326

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.

160 PLN
11327

Fi.376

1940 Armia Polska we Francji, parka rozdzielonych miedzypolem czystych znaczków za 5 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, na międzypolu lekki ślad po podlepce.

400 PLN
11328

Fi.382

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

400 PLN
11329

Mi.363

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

175 PLN
11330

Mi.405

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.

90 PLN
11331

Mi.463

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

125 PLN
11332

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z polską flagą wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu - siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
11333

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16-2 przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są rzadko spotykane i trudne do zdobycia.

250 PLN
11334

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 28.04 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie kasownik odbiorczy Czortkowa z 30.04.
Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

700 PLN
11335

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.

80 PLN
11336

1940 w ślad za GARLANDEM do Anglii, list polecony wysłany w grudniu z Jerozolimy pocztą cywilną, adresowany "Bronisław Grabowski Cairo City c/o GPO Perth", 24 DE 40 (24.XII.40) przekazany brytyjskiej poczcie polowej 164 - dwukrotnie odciśnięty datownik "FIELD POST OFFICE 164", zalepka "OPENED BY CENSO PC22 69/8533" i fioletowy pięciowierszowy w ramce stempelek cenzury "PALESTINE OPENED AND PASSED BY CENSOR No28"; kolejno datownik "FIELD POST OFFICE 122" i przekierowanie w Kairze do Port Saidu - adnotacja niebieską kredką "Polish Naval ship Garland PORT SAID" (od maja 1940 Garland operował na Morzu Śródziemnym, wchodząc w starcia z marynarką i lotnictwem włoskim, późną jesienią wrócił do Anglii); ponownie przeadresowany - adnotacje zielonym atramentem "P/3 PERTH"; za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej 171 w Egipcie (Heliopolis) - datownik "FIELD POST OFFICE 171" - 16 JAN 41 (16.I.41) przekazanie do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarła dopiero po kilku miesiącach; z Plymouth 14.V skierowano ją do Polskiego Biura Pocztowego - owalny mniejszy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 16. MAY 1941" (dł.44 mm), skąd przekazano ją do komórki zajmującej się ustaleniem adresata - fioletowy jednowierszowy stempelek "Wpłynęło dn……L…" z dopisaną datą 26.V.41 i ołówkową adnotacją "Jest prawdopodobnie w armii" i fioletowy w ramce "ARCHIWUM No" z dopisanym numerem "25" oraz adnotacją granatowym atramentem "Skierowuję na kurs szkoleniowy na wł. ?"; list ponownie skierowano do Biura Pocztowego, gdzie zabezpieczono go brązowymi paskami papieru i zalepką "Official sealed in Post Office" z adnotacją na odwrocie "Przyszedł uszkodzony i zabezpiecz w Biurze poczt."; ostemplowaną owalnymi większymi stemplami "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU -6. JUN 1941" (dł.48 mm) przekazano do doręczenia; walor o niespotykanie skomplikowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
11337

1940 Armia Polska we Francji, list do Paryża wysłany 18.II z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji; stempel wirnikowy z datownikiem, okrągła pieczęć formacyjna "DÉPOT DU CENTRE D'INSTRUCTION POLONAIS COËTQUIDAN Le Vaguemestre", koperta oznaczona literami "F.M.", co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; walor w doskonałym stanie zachowania.

300 PLN
11338

Mi.232 

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek do Halle, stempelki wojskowej cenzury fińskiej i niemieckiej.

120 PLN
11339

Mi.Bl.I

1941 Francuski Korpus Ekspedycyjny - Legion Ochotników Francuskich Walczących z Bolszewizmem, bardzo rzadki w tak dobrym stanie blok czysty, niepokojąco aktualne przesłanie.

2 000 PLN
11340

Mi.I-IV 

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.

275 PLN
11341

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76 (dowództwo formującej się Brygady Spadochronowej), idealnie odciśnięty rzadki okrągły stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", bardzo wczesna odbitka - według najnowszej literatury został on wprowadzony w czerwcu 1941; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.

400 PLN
11342

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii - poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU - owalny stempel odbiorczy z datą "8 OCT1941" (rzadszy odmiana o dł.44 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta podczas otwierania mocno rozerwana z tyłu, bez ubytków, podklejona); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.

400 PLN
11343

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu (ORP "S-1"?) adresowana na ręce podchorążego marynarki A(ndrzeja) Ponikiewskiego przebywającego w brytyjskim szpitalu morskim w Plymouth (Royal Naval Hospital), nadawcą jest najprawdopodobniej jego brat por.Józef Ponikiewski, który w tym czasie był oficerem wachtowym polskiego ścigacza artyleryjskiego ORP "S-1", w maju tego roku awansował na stopień porucznika i został adiutantem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, zginął wraz z nim w katastrofie w Gibraltarze; odbiorca listu w 1946 służył jako adiutant morski generała Władysława Andersa; zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany dopisek "Please censore in London" (proszę poddać cenzurze w Londynie); doskonały stan zachowania.

400 PLN
11344

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.

30 PLN
11345

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w parkach - lewy znaczek brzegowy jednostronnie cięty, prawy ze środka arkusza; spotykane czasem na listach poczty polowej.

70 PLN
11346

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.

40 PLN
11347

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.

120 PLN
11348

Fi.1

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
11349

Fi.1-9

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

4 000 PLN
11350

Mi.2A, 790, 792 

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki opłaconej znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłanej 17.11 z miejscowości Weida na adres "Feldpost 46744D" (4 Kompanie Transport-Begleit-Bataillon); bardzo rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania - lewy znaczek poczty polowej pionowo rozdarty; wysoka wycena katalogowa.

150 PLN
11351

Mi.IV-V

1942 Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi (Légion des volontaires français) - kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej; winietki z nadrukiem "FRONT DE L'EST OSTFRONT", przeznaczone do korespondencji lotniczej z Frontu Wschodniego do Francji; na podlepce; dekoracyjne wydawnictwo w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
11352


1942 POCZTA POLOWA, seria nalepek różnych rodzajów broni z podwójnymi nadrukami POCZTA POLOWA DOPŁATA i nową wartością.

300 PLN
11353

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, REJONOWE BIURO CENZURY WOJSKOWEJ Z, pokwitowanie przekazu pieniężnego - zasiłku wojskowego - na kwotę 600 rubli wysłanego z miejscowości Ajguz do Sztabu Polskiej Armii w Jangi-Jul; datownik nadawczy AJGUZ (A) 28.4 i przejściowy Semipałatyńsk z 30.04; na froncie kasownik odbiorczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, a na odwrocie super rzadki polski trójkątny stempelek cenzury wojskowej przy 7 DP "Z REJ.B.C.W.", gdzie "Z" było kodem oddziału od imienia dowódcy - tu gen.Zygmunta Szyszko-Bohusza; niezwykle rzadki walor o pięknie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania.

2 000 PLN
11354

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, PŁK LEOPOLD OKULICKI dowódca 7 Dywizji Piechoty, karta wiązana do pakietu zawierającego rozkazy i meldunki wysłane ze Sztabu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR do dowódcy 7 Dywizji Piechoty płk Leopolda Okulickiego w Taszkiencie, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA D.TWO.POL.SIŁ.ZBR.w.ZSRR" z wpisaną datą 17 7.42, poniżej numer RN4774 i dwa podpisy, na odwrocie adnotacja "Okulicki płk"; rzadki służbowy walor z okresu formowania Polskiej Armii w Związku Sowieckim przesłany za pośrednictwem polskiej poczty polowej; ogólnie dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Pułkownik, a następnie generał Okulicki tworzył w okupowanej Polsce pierwsze podziemne organizacje - poprzedniczki Armii Krajowej: Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej, aresztowany we Lwowie przez NKWD został osadzony w więzieniu na Łubiance, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej na interwencję gen. Władysława Andersa zwolniony z więzienia, został szefem sztabu tworzącej się na terenie ZSRR Armii Polskiej, a następnie dowodził 7 Dywizją Piechoty, po pobycie w Londynie, w maju 1944 jako cichociemny, został zrzucony na spadochronie do kraju, tu dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski mianował go swoim następcą na wypadek gdyby dotychczasowe dowództwo nie mogło pełnić swoich funkcji, po Powstaniu Warszawskim jako komendant główny AK wydał 16.11.1944 rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, w marcu 1945 aresztowany przez NKWD wraz z 15 przywódcami AK i Państwa Podziemnego, wywieziony do Moskwy, gdzie w sfingowanym "procesie szesnastu" w czerwcu 1945 został skazany na 10 lat więzienia, co było najwyższą karą wśród oskarżonych, po procesie jego los pozostawał nieznany, dopiero w 1955 władze sowieckie ogłosiły, że 24.12.1946 zmarł on w więzieniu na Łubiance na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki spalono.

700 PLN