The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11756

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej walczącego po stronie gen. Franco wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy podkreślone Frente de Madrid (front madrycki); ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.


1 500 PLN
11757

1938 Poczta Wojskowa - Zaolzie, ODBITKI WZORCOWE NADRUKÓW TYPOGRAFICZNYCH UŻYTYCH NA ZNACZKACH URZĘDOWYCH; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, stemple zostały skasowane i przekazane do Ministerstwa Poczt i Telegrafów; przed zniszczeniem odbito je na oryginale i kopii powyższego pisma oraz (według relacji archiwisty wojskowego) trzech odpisach z tego dokumentu, zachowały się dwa egzemplarze odpisów i odbitki wycięte z dokumentu; powyżej jeden z ocalałych egzemplarzy.

Fi.1-2 P
24 000 PLN
11758

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
11759

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
11760

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
11761

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.310
Mi.331
80 PLN
11762

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333
100 PLN
11763

1939 Zaolzie, list polecony wysłany 22.VII z urzędu Cieszyn 1 do niewielkiej miejscowości Domasłowice Górne, na odwrocie kasownik odbiorczy DOMASŁOWICE DOLNE - funkcjonowała tu placówka pocztowa obsługujący obie sąsiadujące miejscowości Domasłowice Górne i Dolne; ponieważ adresata nie odnaleziono, przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Adresatka nieznana o podobnym nazwisku a imię Anna zmarła" zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.318
Mi.339 
250 PLN
11764

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
200 PLN
11765

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).


200 PLN
11766

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


50 PLN
11767

1940 Armia Polska we Francji, parka rozdzielonych miedzypolem czystych znaczków za 5 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, na międzypolu lekki ślad po podlepce.

Fi.376
400 PLN
11768

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

Fi.382
400 PLN
11769

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.376
175 PLN
11770

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.382
90 PLN
11771

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 70 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.408
125 PLN
11772

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z polską flagą wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu - siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
11773

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16-2 przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są rzadko spotykane i trudne do zdobycia.


300 PLN
11774

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 28.04 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie kasownik odbiorczy Czortkowa z 30.04.
Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
11775

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
11776

1940 w ślad za GARLANDEM do Anglii, list polecony wysłany w grudniu z Jerozolimy pocztą cywilną, adresowany "Bronisław Grabowski Cairo City c/o GPO Perth", 24 DE 40 (24.XII.40) przekazany brytyjskiej poczcie polowej 164 - dwukrotnie odciśnięty datownik "FIELD POST OFFICE 164", zalepka "OPENED BY CENSO PC22 69/8533" i fioletowy pięciowierszowy w ramce stempelek cenzury "PALESTINE OPENED AND PASSED BY CENSOR No28"; kolejno datownik "FIELD POST OFFICE 122" i przekierowanie w Kairze do Port Saidu - adnotacja niebieską kredką "Polish Naval ship Garland PORT SAID" (od maja 1940 Garland operował na Morzu Śródziemnym, wchodząc w starcia z marynarką i lotnictwem włoskim, późną jesienią wrócił do Anglii); ponownie przeadresowany - adnotacje zielonym atramentem "P/3 PERTH"; za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej 171 w Egipcie (Heliopolis) - datownik "FIELD POST OFFICE 171" - 16 JAN 41 (16.I.41) przekazanie do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarła dopiero po kilku miesiącach; z Plymouth 14.V skierowano ją do Polskiego Biura Pocztowego - owalny mniejszy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 16. MAY 1941" (dł.44 mm), skąd przekazano ją do komórki zajmującej się ustaleniem adresata - fioletowy jednowierszowy stempelek "Wpłynęło dn……L…" z dopisaną datą 26.V.41 i ołówkową adnotacją "Jest prawdopodobnie w armii" i fioletowy w ramce "ARCHIWUM No" z dopisanym numerem "25" oraz adnotacją granatowym atramentem "Skierowuję na kurs szkoleniowy na wł. ?"; list ponownie skierowano do Biura Pocztowego, gdzie zabezpieczono go brązowymi paskami papieru i zalepką "Official sealed in Post Office" z adnotacją na odwrocie "Przyszedł uszkodzony i zabezpiecz w Biurze poczt."; ostemplowaną owalnymi większymi stemplami "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU -6. JUN 1941" (dł.48 mm) przekazano do doręczenia; walor o niespotykanie skomplikowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
11777

1940 kartka z Vichy we Francji do Brazylii, kartka tworzącej się armii alianckiej z polską flagą skrzyżowaną z flagami Francji i Wielkiej Brytanii, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
SOLD
11778

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek do Halle, stempelki wojskowej cenzury fińskiej i niemieckiej.


Mi.232 
120 PLN
11779

1941 Francuski Korpus Ekspedycyjny - Legion Ochotników Francuskich Walczących z Bolszewizmem, bardzo rzadki w tak dobrym stanie blok czysty, niepokojąco aktualne przesłanie.


Mi.Bl.I
2 000 PLN
11780

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.


Mi.I-IV 
275 PLN
11781

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76 (dowództwo formującej się Brygady Spadochronowej), idealnie odciśnięty rzadki okrągły stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", bardzo wczesna odbitka - według najnowszej literatury został on wprowadzony w czerwcu 1941; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.


400 PLN
11782

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii - poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU - owalny stempel odbiorczy z datą "8 OCT1941" (rzadszy odmiana o dł.44 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta podczas otwierania mocno rozerwana z tyłu, bez ubytków, podklejona); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.


400 PLN
11783

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu (ORP "S-1"?) adresowana na ręce podchorążego marynarki A(ndrzeja) Ponikiewskiego przebywającego w brytyjskim szpitalu morskim w Plymouth (Royal Naval Hospital), nadawcą jest najprawdopodobniej jego brat por.Józef Ponikiewski, który w tym czasie był oficerem wachtowym polskiego ścigacza artyleryjskiego ORP "S-1", w maju tego roku awansował na stopień porucznika i został adiutantem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, zginął wraz z nim w katastrofie w Gibraltarze; odbiorca listu w 1946 służył jako adiutant morski generała Władysława Andersa; zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany dopisek "Please censore in London" (proszę poddać cenzurze w Londynie); doskonały stan zachowania.


400 PLN
11784

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w parkach - lewy znaczek brzegowy jednostronnie cięty, prawy ze środka arkusza; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
11785

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
11786

1941 list z Londynu do polskiej poczty polowej, stempel biura pocztowego 1. Korpusu, gwarancja Walocha.


60 PLN
11787

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

Fi.1
1 200 PLN
11788

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria kasowana datownikiem URZĄD POCZTOWY KIELCE, bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.1-9
1 100 PLN
SOLD
11789

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w narożnych i marginesowym czworobloku.

Fi.1-9
3 100 PLN
SOLD
11790

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki opłaconej znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłanej 17.11 z miejscowości Weida na adres "Feldpost 46744D" (4 Kompanie Transport-Begleit-Bataillon); bardzo rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania - lewy znaczek poczty polowej pionowo rozdarty; wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
150 PLN
11791

1942 Légion Tricolore – projektowana kolaboracyjna francuska formacja zbrojna, mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, pasek trzech znaczków, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.576-77
60 PLN
11792

1942 POCZTA POLOWA, seria nalepek różnych rodzajów broni z podwójnymi nadrukami POCZTA POLOWA DOPŁATA i nową wartością.


300 PLN
11793

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, REJONOWE BIURO CENZURY WOJSKOWEJ Z, pokwitowanie przekazu pieniężnego - zasiłku wojskowego - na kwotę 600 rubli wysłanego z miejscowości Ajguz do Sztabu Polskiej Armii w Jangi-Jul; datownik nadawczy AJGUZ (A) 28.4 i przejściowy Semipałatyńsk z 30.04; na froncie kasownik odbiorczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, a na odwrocie super rzadki polski trójkątny stempelek cenzury wojskowej przy 7 DP "Z REJ.B.C.W.", gdzie "Z" było kodem oddziału od imienia dowódcy - tu gen.Zygmunta Szyszko-Bohusza; niezwykle rzadki walor o pięknie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
11794

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, PŁK LEOPOLD OKULICKI dowódca 7 Dywizji Piechoty, karta wiązana do pakietu zawierającego rozkazy i meldunki wysłane ze Sztabu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR do dowódcy 7 Dywizji Piechoty płk Leopolda Okulickiego w Taszkiencie, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA D.TWO.POL.SIŁ.ZBR.w.ZSRR" z wpisaną datą 17 7.42, poniżej numer RN4774 i dwa podpisy, na odwrocie adnotacja "Okulicki płk"; rzadki służbowy walor z okresu formowania Polskiej Armii w Związku Sowieckim przesłany za pośrednictwem polskiej poczty polowej; ogólnie dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Pułkownik, a następnie generał Okulicki tworzył w okupowanej Polsce pierwsze podziemne organizacje - poprzedniczki Armii Krajowej: Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej, aresztowany we Lwowie przez NKWD został osadzony w więzieniu na Łubiance, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej na interwencję gen. Władysława Andersa zwolniony z więzienia, został szefem sztabu tworzącej się na terenie ZSRR Armii Polskiej, a następnie dowodził 7 Dywizją Piechoty, po pobycie w Londynie, w maju 1944 jako cichociemny, został zrzucony na spadochronie do kraju, tu dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski mianował go swoim następcą na wypadek gdyby dotychczasowe dowództwo nie mogło pełnić swoich funkcji, po Powstaniu Warszawskim jako komendant główny AK wydał 16.11.1944 rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, w marcu 1945 aresztowany przez NKWD wraz z 15 przywódcami AK i Państwa Podziemnego, wywieziony do Moskwy, gdzie w sfingowanym "procesie szesnastu" w czerwcu 1945 został skazany na 10 lat więzienia, co było najwyższą karą wśród oskarżonych, po procesie jego los pozostawał nieznany, dopiero w 1955 władze sowieckie ogłosiły, że 24.12.1946 zmarł on w więzieniu na Łubiance na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki spalono.


700 PLN
11795

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 bardzo ładny stan - wydano ich tylko 1000 szt.


800 PLN