The new auction will start soon

Auction 77. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3838

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


60 PLN
3839

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; stempelek cenzury obozowej "Geprüft Postüberwachung Oflag Xa" z parafką cenzora.


80 PLN
3840

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.


60 PLN
3841

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
3842

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


400 PLN
3843

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
25 PLN
3844

1940 znaczki wydania dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
50 PLN
3845

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
100 PLN
3846

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
50 PLN
3847

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
150 PLN
3848

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


50 PLN
3849

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.


200 PLN
3850

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
3851

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz czterwowierszowy stempel informacyjny "Do krewnych:/ Celem uniknięcia sekwestru poczty pisać/ czytelnie, zwięźle i tygodniowo tylko raz. Nie/ używać skrótów, ani w podpisach"; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.


60 PLN
3852

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


100 PLN
3853

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


60 PLN
3854

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
3855

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
3856

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
3857

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
3858

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
3859

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


250 PLN
3860

1940 STAROBIELSK, unikalna karta pocztowa do Starobielska nadana w Warszawie w dniu 26.IV.40r.; w tym czasie większość jeńców została już zamordowana; adresowana do por.art. Józefa Machlejda (w obozie był też jego brat Jerzy) znajdującego się on na liście spoczywających w Charkowie; w początkowym okresie Sowieci nie mieli jeszcze określonych procedur i karty do jeńców po jakimś czasie zwracano do nadawców, w czerwcu 1940 roku sprawę utajniona i zaprzestano zwracania korespondencji; cenzura Wermachtu, stempel odbiorczy z Moskwy 1.6.40 i stempelek pomocniczy RETOUR PARTI; fantastyczny stan zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin, gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
3861

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


15 PLN
3862

1940 kartka z Oflagu XI A w Osterode do rodziny w Polsce, stempel cenzury wojskowej z obozu.


100 PLN
3863

1940 kartka z oflagu VIIB w Bawarii do Generalnego Gubernatorstwa. Rzadko spotykana cenzura obozowa w języku polskim!


120 PLN
3864

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


700 PLN
3865

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


120 PLN
3866

1941 Stalag XIIA - listownik (formularz francuski), wysłany 26.I z obozu do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", stempelek cenzora 10a, dodatkowa pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko/ i wyraźnie."; dekoracyjna całość.


80 PLN
3867

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do niewielkiej osady Marcule pod Iłżą, datownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłkę dosłano do miejscowości Brody (Iłżeckie), jednak również tam nie znaleziono adresata, po opatrzeniu stosowną adnotacją "Empfg unbekannt" i "Retour" 16/8 przesyłkę odesłano do Szwajcarii; kompletna pomarańczowa kartka przewodnia poczty internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; dekoracyjna całość o niespotykanym, bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
3868

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa; okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "DIJMENTES", pieczątki cenzury węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
3869

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.7 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora nr.15; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
3870

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 29.9 z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzora nr.5; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
3871

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.3 z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzora nr.14; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
3872

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.8 z obozu do miejscowości Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; owalny stempelek niemieckiego cenzora nr.3 z kogutem i ośmiokątny cenzury brytyjskiej T.188; walor w dobrym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).


200 PLN
3873

1941 Stalag VIJ - listownik nietypowego nakładu z sygnaturą: "G/0598" i wydrukowaną na odwrocie nazwą obozu Krefeld-Fichtenhein; wysłany 1.9 z obozu do miejscowości Bartków, stempelek cenzora nr.39.


100 PLN
3874

1941 (?) Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, okrągły stempel nadawczy "Franc de port" bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 320 i zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
3875

1941 Griazowiec - sowiecki obóz dla polskich oficerów (stan w maju 1941 roku 364 jeńców) ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, wobec niektórych prowadzono śledztwa, a część planowano poddać indoktrynacji; po podpisaniu 30.7.1941 traktatu Sikorski-Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili bezpośrednio do formujących się oddziałów gen.Andersa; oficjalny adres obozu brzmiał "skrytka pocztowa 11C-12 Moskwa"; list polecony do obozu wysłany 25.4 z miejscowości Stróże; zalepka i stempelki cenzury niemieckiej; na odwrocie moskiewski kasownik odbiorczy z 1.5 i co rzadkie odręczne potwierdzenie odbioru "11/VI.41.", walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


3 200 PLN
3876

1941 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 10.III z Brwinowa do obozu w Oberburg, przeadresowany do Wetzikon, kompletna (zazwyczaj zdarta) tzw. kartka kierunkowa; stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; zalepka cenzury szwajcarskiej, stempelki cenzury Wehrmachtu i cenzora szwajcarskiego 315; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
3877

1942 Oflag IIE - listownik (część na odpowiedź) wysłany do obozu 8.3 z miejscowości Namur w Belgii, po lewej stronie wpisana pierwsza litera nazwiska jeńca - "W" od nazwiska "Węcławski", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.1 z parafką, całość w dobrym stanie zachowania; nietypowy kierunek wysyłki!


100 PLN