The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 73. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10713

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, oblężenie Madrytu, list polskiego ochotnika - oficera łączności w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej walczącego po stronie gen. Franco wysłany do Warszawy z frontu, który powstał wokół Madrytu po nieskutecznej ofensywie nacjonalistów w listopadzie 1936 roku; w adresie nadawcy podkreślone Frente de Madrid (front madrycki); ilustrowana koperta z podobizną gen.Franco i hiszpańską flagą; pieczęć formacyjna (część napisu uzupełniona ołówkiem), unikalny walor w dobrym stanie zachowania.

Udział Polaków walczących w Hiszpanii przeciwko komunistom jest praktycznie nieznany, dokument ten stanowi cenne świadectwo historyczne; ex Barański.


1 500 PLN
10714

1938 Poczta Wojskowa - Zaolzie, ODBITKI WZORCOWE NADRUKÓW TYPOGRAFICZNYCH UŻYTYCH NA ZNACZKACH URZĘDOWYCH; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, stemple zostały skasowane i przekazane do Ministerstwa Poczt i Telegrafów; przed zniszczeniem odbito je na oryginale i kopii powyższego pisma oraz (według relacji archiwisty wojskowego) trzech odpisach z tego dokumentu, zachowały się dwa egzemplarze odpisów i odbitki wycięte z dokumentu; powyżej jeden z ocalałych egzemplarzy.

Fi.1-2 P
24 000 PLN
10715

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
108 PLN
SOLD
10716

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
60 PLN
SOLD
10717

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


Mi.663
50 PLN
SOLD
10718

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
10719

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
10720

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
10721

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
10722

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
10723

1939 Zaolzie, widokówka (Bogumin, ul.Marszałka J.Piłsudskiego) wysłana 24.II z urzędu Bogumin 2 do Parnawy w Estonii; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.296
Mi.317
180 PLN
SOLD
10724

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd ten został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.5
80 PLN
10725

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333
120 PLN
10726

1939 Zaolzie, list polecony wysłany 22.VII z urzędu Cieszyn 1 do niewielkiej miejscowości Domasłowice Górne, na odwrocie kasownik odbiorczy DOMASŁOWICE DOLNE - funkcjonowała tu placówka pocztowa obsługujący obie sąsiadujące miejscowości Domasłowice Górne i Dolne; ponieważ adresata nie odnaleziono, przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Adresatka nieznana o podobnym nazwisku a imię Anna zmarła" zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.318
Mi.339 
320 PLN
10727

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
10728

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
135 PLN
SOLD
10729

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).


200 PLN
10730

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


90 PLN
10731

1940 Armia Polska we Francji, parka rozdzielonych miedzypolem czystych znaczków za 5 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, na międzypolu lekki ślad po podlepce.

Fi.376
400 PLN
10732

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

Fi.382
400 PLN
10733

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z polską flagą wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu - siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
10734

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16-2 przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są rzadko spotykane i trudne do zdobycia.


300 PLN
10735

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 28.04 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie kasownik odbiorczy Czortkowa z 30.04.
Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
10736

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


100 PLN
10737

1940 w ślad za GARLANDEM do Anglii, list polecony wysłany w grudniu z Jerozolimy pocztą cywilną, adresowany "Bronisław Grabowski Cairo City c/o GPO Perth", 24 DE 40 (24.XII.40) przekazany brytyjskiej poczcie polowej 164 - dwukrotnie odciśnięty datownik "FIELD POST OFFICE 164", zalepka "OPENED BY CENSO PC22 69/8533" i fioletowy pięciowierszowy w ramce stempelek cenzury "PALESTINE OPENED AND PASSED BY CENSOR No28"; kolejno datownik "FIELD POST OFFICE 122" i przekierowanie w Kairze do Port Saidu - adnotacja niebieską kredką "Polish Naval ship Garland PORT SAID" (od maja 1940 Garland operował na Morzu Śródziemnym, wchodząc w starcia z marynarką i lotnictwem włoskim, późną jesienią wrócił do Anglii); ponownie przeadresowany - adnotacje zielonym atramentem "P/3 PERTH"; za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej 171 w Egipcie (Heliopolis) - datownik "FIELD POST OFFICE 171" - 16 JAN 41 (16.I.41) przekazanie do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarła dopiero po kilku miesiącach; z Plymouth 14.V skierowano ją do Polskiego Biura Pocztowego - owalny mniejszy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 16. MAY 1941" (dł.44 mm), skąd przekazano ją do komórki zajmującej się ustaleniem adresata - fioletowy jednowierszowy stempelek "Wpłynęło dn……L…" z dopisaną datą 26.V.41 i ołówkową adnotacją "Jest prawdopodobnie w armii" i fioletowy w ramce "ARCHIWUM No" z dopisanym numerem "25" oraz adnotacją granatowym atramentem "Skierowuję na kurs szkoleniowy na wł. ?"; list ponownie skierowano do Biura Pocztowego, gdzie zabezpieczono go brązowymi paskami papieru i zalepką "Official sealed in Post Office" z adnotacją na odwrocie "Przyszedł uszkodzony i zabezpiecz w Biurze poczt."; ostemplowaną owalnymi większymi stemplami "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU -6. JUN 1941" (dł.48 mm) przekazano do doręczenia; walor o niespotykanie skomplikowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
10738

1941 Finlandia, list wysłany 24.XII z Helsinek do Halle, stempelki wojskowej cenzury fińskiej i niemieckiej.


Mi.232 
150 PLN
10739

1941 Francuski Korpus Ekspedycyjny - Legion Ochotników Francuskich Walczących z Bolszewizmem, bardzo rzadki w tak dobrym stanie blok czysty, niepokojąco aktualne przesłanie.


Mi.Bl.I
2 000 PLN
10740

1941 Legion Flamandzki, seria czysta, winietki używane na listach flamandzkich żołnierzy Waffen SS z frontu wschodniego.


Mi.I-IV 
240 PLN
10741

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka wysłana 12.V z Londynu na adres skrytki pocztowej w Perth do jednostki o oznaczeniu kodowym P/76 (dowództwo formującej się Brygady Spadochronowej), idealnie odciśnięty rzadki okrągły stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", bardzo wczesna odbitka - według najnowszej literatury został on wprowadzony w czerwcu 1941; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską"; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.

Fi.3
500 PLN
10742

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy wysłany 12.IX z miejscowości Carbondale w USA do Perth w Szkocji, gdzie dotarł 8.X, ponieważ adresatka przeniosła się do miejscowości Scone Palace, gdzie w latach 1941-45 znajdowało się Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie dla polskich dziewcząt, które w wyniku wojny znalazły się w Wielkiej Brytanii - poczta brytyjska przekazała 8.X list do BIURA POCZTOWEGO 1 KORPUSU - owalny stempel odbiorczy z datą "8 OCT1941" (rzadszy odmiana o dł.44 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii, ponieważ jednak adresatka przeniosła się do Londynu, przesyłkę ponownie skierowano do Perth (kasownik 9.X na odwrocie), skąd doręczono ją adresatce; niezwykle ciekawy walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, obrazujący pokrętne losy Polaków w czasie ostatniej wojny; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta podczas otwierania mocno rozerwana z tyłu, bez ubytków, podklejona); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a.

Fi.2
500 PLN
10743

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu (ORP "S-1"?) adresowana na ręce podchorążego marynarki A(ndrzeja) Ponikiewskiego przebywającego w brytyjskim szpitalu morskim w Plymouth (Royal Naval Hospital), nadawcą jest najprawdopodobniej jego brat por.Józef Ponikiewski, który w tym czasie był oficerem wachtowym polskiego ścigacza artyleryjskiego ORP "S-1", w maju tego roku awansował na stopień porucznika i został adiutantem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, zginął wraz z nim w katastrofie w Gibraltarze; odbiorca listu w 1946 służył jako adiutant morski generała Władysława Andersa; zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany dopisek "Please censore in London" (proszę poddać cenzurze w Londynie); doskonały stan zachowania.


500 PLN
10744

1941 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, list do żołnierza brygady wysłany 19.II z Krakowa na tzw."adres konspiracyjny" w Ankarze, dalej przekazany polską pocztą dyplomatyczną do Poczty Polowej 111 w Egipcie, przesyłka poszukiwała odbiorcy po wielu pododdziałach brygady (dwucyfrowe oznaczenia kodowe na kopercie): 25-Dowództwo i Kwatera Główna, 26-1 Pułk Piechoty, 27-2 Pułk Piechoty, 28-Dywizjon Artylerii, 29-Oddział Rozpoznawczy, 30-Kompania Saperów, 32-Oddział Sanitarny; zalepka cenzury brytyjskiej "A.F.W.3424. Opened by Censor" - niekatalogowana w fundamentalnej pracy R.Wagnera!!! cenzury niemieckie: czerwony wirnik Wehrmachtu i dwa stempelki cenzorskie 1232, 6106; tranzytowy stempel wirnikowy Istambul i odbiorczy Ankara z 3.3; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis "List do Brygady Strzelców Karpackich na adres konspiracyjny Karol Kocierowski w Ankarze w Turcji" Schmutz.


2 000 PLN
10745

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, lotniczych i morskich, dodatkowo brzegowy znaczek dla wojsk lądowych jednostronnie cięty; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
10746

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 200 PLN
10747

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
10748

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki opłaconej znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłanej 17.11 z miejscowości Weida na adres "Feldpost 46744D" (4 Kompanie Transport-Begleit-Bataillon); bardzo rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania - lewy znaczek poczty polowej pionowo rozdarty; wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
200 PLN
10749

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, na wycinku ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


40 PLN
10750

1942 POCZTA POLOWA, seria nalepek różnych rodzajów broni z podwójnymi nadrukami POCZTA POLOWA DOPŁATA i nową wartością.


300 PLN
10751

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, REJONOWE BIURO CENZURY WOJSKOWEJ Z, pokwitowanie przekazu pieniężnego - zasiłku wojskowego - na kwotę 600 rubli wysłanego z miejscowości Ajguz do Sztabu Polskiej Armii w Jangi-Jul; datownik nadawczy AJGUZ (A) 28.4 i przejściowy Semipałatyńsk z 30.04; na froncie kasownik odbiorczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, a na odwrocie super rzadki polski trójkątny stempelek cenzury wojskowej przy 7 DP "Z REJ.B.C.W.", gdzie "Z" było kodem oddziału od imienia dowódcy - tu gen.Zygmunta Szyszko-Bohusza; niezwykle rzadki walor o pięknie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
10752

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, PŁK LEOPOLD OKULICKI dowódca 7 Dywizji Piechoty, karta wiązana do pakietu zawierającego rozkazy i meldunki wysłane ze Sztabu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR do dowódcy 7 Dywizji Piechoty płk Leopolda Okulickiego w Taszkiencie, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA D.TWO.POL.SIŁ.ZBR.w.ZSRR" z wpisaną datą 17 7.42, poniżej numer RN4774 i dwa podpisy, na odwrocie adnotacja "Okulicki płk"; rzadki służbowy walor z okresu formowania Polskiej Armii w Związku Sowieckim przesłany za pośrednictwem polskiej poczty polowej; ogólnie dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Pułkownik, a następnie generał Okulicki tworzył w okupowanej Polsce pierwsze podziemne organizacje - poprzedniczki Armii Krajowej: Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej, aresztowany we Lwowie przez NKWD został osadzony w więzieniu na Łubiance, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej na interwencję gen. Władysława Andersa zwolniony z więzienia, został szefem sztabu tworzącej się na terenie ZSRR Armii Polskiej, a następnie dowodził 7 Dywizją Piechoty, po pobycie w Londynie, w maju 1944 jako cichociemny, został zrzucony na spadochronie do kraju, tu dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski mianował go swoim następcą na wypadek gdyby dotychczasowe dowództwo nie mogło pełnić swoich funkcji, po Powstaniu Warszawskim jako komendant główny AK wydał 16.11.1944 rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, w marcu 1945 aresztowany przez NKWD wraz z 15 przywódcami AK i Państwa Podziemnego, wywieziony do Moskwy, gdzie w sfingowanym "procesie szesnastu" w czerwcu 1945 został skazany na 10 lat więzienia, co było najwyższą karą wśród oskarżonych, po procesie jego los pozostawał nieznany, dopiero w 1955 władze sowieckie ogłosiły, że 24.12.1946 zmarł on w więzieniu na Łubiance na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki spalono.

Fi.4
800 PLN