The new auction will start soon

Auction 51. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27253

1934 (?) "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinsk Wsiesojuz. Stroj. Komb. (Szaliński Wszechzwiązkowy Kombinat Budowlany), dofrankowana ilustrowana koperta wysłana 14.IX z łagru do Tallina; więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
27254

1940/41 widoki zabytkowych budowli (I) i (II), 40gr + 48gr + 1zł - frankatura trójkolorowa, ekspresowy list polecony wysłany 10.7 ze Lwowa do Krakowa, koperta firmowa, kasownik odbiorczy z 11.7 na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.47, 69, 70
100 PLN
27255

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, z niejasnych przyczyn przesyłka została zwolniona od opłaty pocztowej, przewieziona do Moskwy i tam dopiero 25.VI nadana w moskiewskim urzędzie dla przesyłek zagranicznych, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
27256

1941-44 Sachsenhausen, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.


3 000 PLN
27257

1941 Pawiak, Serbia - oddział więzienia przeznaczony dla kobiet, karta pocztowa wysłana 13.VIII z więzienia do rodziny przez Kazimierę Gębską, którą 22.IX wywieziono do obozu koncentracyjnego Ravensbrück; ogólnie dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


600 PLN
27258

1941 więzienie Wehrmachtu w Grudziądzu, część adresowa przesyłki (druk) wysłanej 15.10 z więzienia do Poznania, przesyłka oznaczona jako Feldpost, stempel komendantury więzienia "Wehrmachtgefängnis Graudenz".


100 PLN
27259

1941 Spandau - więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA wysłana 10.9 przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; datownik nadawczy z usuniętymi napisami, stempelek cenzury obozowej z numerem "8", oznaczenia cenzury więziennej; zachowane egzemplarze korespondencji do więzienia należą do rzadkich, walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.


400 PLN
27260

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 12.X z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST), w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą "M"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
27261

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (16.IV) z trzech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Obwód swierdłowski) do Lwowa; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; znamienny fragment tekstu: "... paczka /-/ po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic.".


200 PLN
27262

1941 Sandomierz - więzienie, karta zwolnienia służąca jednocześnie jako przepustka do podróży, adnotacje i stemple na odwrocie pozwalają prześledzić trasę podróży szczęśliwca; karta w słabym stanie, podklejana; niespotykany dokument.


50 PLN
27263

1942 Wołogda - więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony, przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); cenzura nr.123, kasownik odbiorczy 5.XI; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.


300 PLN
27264

1943 Majdanek, formularz potwierdzenia za otrzymaną paczkę, przygotowany nakładem lubelskiego oddziału Czerwonego Krzyża specjalnie dla potrzeb obozu, wydrukowany dwustronnie; odmiana z zaczernionym napisem "Majdanek", u góry po prawej napis "Dnia" zamiast "Data", gwiazdki po "chory" i przed "Niepotrzebne skreślić"; przesyłka datowana 20.XII, wysłany 23.XII z obozu do Lwowa, okrągły czerwonokrzyski stempelek okręgu lubelskiego, obozowa pieczątka informacyjna i stempel cenzora "Postprüfer 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne rozdarcie u dołu karty); gwarancja Schmutz.


600 PLN
27265

1943 Oświęcim II - Brzezinka, listownik wysłany 14.III z obozu do miejscowości Wierzch (Deutsche Müllmen), na listowniku w punkcie 1 regulaminu dokonano urzędowych zmian: wykreślono wyraz "zwei" (dwa), a dopisano "1x" - tworząc w ten sposób prowizoryczną odmianę formularza; zmian dokonano dla odciążenia poczty niemieckiej w dniach od 14 lutego do kwietnia 1943 roku, korespondencję więźniów ograniczono wówczas do jednego listu wysyłanego z obozu i do jednego przysyłanego do więźnia; stempel cenzury nr.6; znaczek użyty w charakterze zalepki zabezpieczającej, rozerwany przy otwieraniu listu; niezwykle ciekawy walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
27266

1943 Dachau, list składany z sygnaturą nakładu 1285 wysłany 28.7 z obozu do Włoch pod Warszawą, bardzo wyraźnie odciśnięty stempelek cenzury, bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
27267

1943 Oświęcim II - Brzezinka, list składany wysłany 22.XI z obozu do Warszawy, wewnątrz stempelek cenzora nr.8; nadawca - Józef Panasewicz, mający zaledwie 18 lat Schutzhäftling (więzień polityczny); do tej kategorii więźniów zaliczano członków organizacji podziemnych, więziony za antyhitlerowską działalność lub osoby aresztowane np. w łapankach, którym nie udowodniono i nawet nie starano się udowodnić antyniemieckiej działalności; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stempelek cenzury; ogólnie dobry stan zachowania (całość pionowo zgięta).


120 PLN
27268

1943 Flossenburg, obóz koncentracyjny, pomocniczy adres do ekspresowej paczki wysłanej 6.VII z Gorlic do obozu; wśród więźniów było wielu Polaków, członków ruchu oporu; całość w idealnym stanie zachowania.


350 PLN
27269

1944 Majdanek - obóz kobiecy, przesyłka do obozu, adres pomocniczy do paczki wysłanej 15.1 z Warszawy, na odwrocie stempelek pokwitowania odbioru niemieckiego urzędnika "M.Wander" i data 19.Jan.1944 odciśnięta datownikiem biurowym; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu, ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz, podobne przesyłki są niezwykle rzadkie; oferowany walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 000 PLN
27270

1944 karta pocztowa datowana 26.VI wysłana z domu inwalidów w miejscowości Siemigrodnaja () do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, kasownik odbiorczy; zwraca uwagę treść przesyłki.


200 PLN
27271

1944 Lager Wolfsried, obóz pracy, karta pocztowa wysłana z Poznania 14.10 do Starachowic, niedoręczona i zwrócona do nadawcy, stempelek "Züruck, uznustellbar"; ciekawa treść dotycząca m.in. wykonywanych prac; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
27272

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z trzech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta wysłana 19.8 z miejscowości Pawłodar do Związku Patriotów Polskich w Moskwie na ręce Wandy Wasilewskiej z prośbą o przyjęcie do polskiej armii; stempelek cenzury nr.20995, datowniki odbiorcze; przesyłka zgięta pionowo, nosząca ślady archiwizacji; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
27273

1944 folwark Dyhrnhof - obóz pracy przymusowej w Niemczech w okolicach Wrocławia, karta pocztowa wysłana 24.12 z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.


Mi.P314II 
100 PLN
27274

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z trzech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 13.XII z Wilna do rodziny deportowanej do Semipałatyńska; stempelek cenzury nr.26633, kasownik odbiorczy na odwrocie.


140 PLN
27275

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z trzech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej do Uzbekistanu, trójkątny składany list, wysłany 31.VIII z miejscowości Karasu () do Sokółki, na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek wojskowego punktu rozdzielczego nr.9 ". o9" !!! z datą 4.IX; stempelek cenzury 18910; całość w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
27276

1944 obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach tzw. akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.XII z Poznania.


100 PLN
27277

1944 Poznań Fort VII - Żabikowo - formularz kartkowy z obozu, datowany 12.VI, wysłany 20.6 z Poznania do Środy (Schroda), formularz z sygnaturą "V.-D.2730.43.", czerwony owalny stempelek cenzury; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Obóz w Forcie VII istniał od 10.X.1939 do 25.IV.1944 roku, oficjalnie było to więzienie i obóz przejściowy dla ludności cywilnej (w tym wielu powstańców śląskich i wielkopolskich), a potem członków ruchu oporu, w rzeczywistości był jednak - przede wszystkim obozem śmierci; obóz w Żabikowie, po likwidacji Fortu VII, był jego kontynuacją.


600 PLN
SOLD
27278

1944 Mauthausen, podobóz Gusen, listownik wysłany 4.6 z obozu do miejscowości Lipa (Leipe), bardzo ładnie odbite stempelki cenzora i informacyjny "1x im Monat Postempfang"; walor w idealnym stanie zachowania.


250 PLN
27279

1944 Klösterle, obóz pracy dla Francuzów, mieściły się tam zakłady IFA, karta pocztowa wysłana 5.6 z obozu do miejscowości Sousceyrac, stempelek "Lager I.F. Klöstererle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


200 PLN
27280

1944 kolejowy obóz pracy (Reichsbahnlager I) Berlin-Lichterfelde-Süd, karta pocztowa wysłana 23.XII do Częstochowy, cenzura; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
SOLD
27281

1944 Wesenberg, obóz pracy (Gemeinschaftslager), karta pocztowa do obozu wysłana 20.11 z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
27282

1944 dwujęzyczna monografia Janusza Możdżana "Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku", doskonale wydana pozycja.


140 PLN
27283

1945 Ravensbrück, list wysłany ze szpitala w Murnau, adresowany za pośrednictwem Szwedzkiego Czerwonego Krzyża do byłej więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück przebywającej (według rozeznania nadawcy) w polskim obozie w Karlskronie; w kwietniu 1945 roku, w wyniku pertraktacji prowadzonych przez Międzynarodowy oraz Szwedzki Czerwony Krzyż (za pośrednictwem hr. F. Bernadotte'a), wywieziono do Szwecji 4600 więzionych w Ravensbrück Polek i nieliczne Francuzki; osobę o takim samym nazwisku odnaleziono w II Korpusie Polskim i w ramach poszukiwań, poprzez Główne Biuro Wymiany korespondencji (stempelek cenzury 52) i za pośrednictwem Poczty Polowej 127, list przekazano 27.VI do jednostki o kryptonimie pocztowym 530 (Dowództwo Zgrupowania Zakładów i Służb w Polu); tam okazało się, że nie jest to właściwa osoba, więc po opatrzeniu stosowną adnotacją "Nie dotyczy ... C.M.F.530 27.VII", za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej obsługującej polskie jednostki - Base Army Post Office 15, zwrócono go do Szwecji; unikalna całość o zadziwiającym obiegu pocztowym, ukazująca pogmatwane losy Polaków w okresie II wojny; koperta, do tej pory nie otwarta z oryginalną zawartością w środku, przeleżała kilkadziesiąt lat w archiwum Szwedzkiego Czerwonego Krzyża.


1 200 PLN
27284

1945 obóz pracy organizacji TODT - Stary Folwark (Alt Vorwerk), więźniowie różnych narodowości ("Pracujemy razem z Francuzami, Anglikami, Bolszewikami, Ukraińcami, wogóle wszystkie narodowości można tu spotkać istna wieża Babel." fragment tekstu) pracowali przy budowie okopów i umocnień przeciwpancernych, karta pocztowa wysłana 5.1 z Grudziądza do Żyrardowa; niezwykle ciekawa treść opisująca losy nadawcy od wyjścia 23 sierpnia z Warszawy, poprzez obóz w Stutthof, aż do tego obozu pracy.


250 PLN
27285

1945 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z trzech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, przekaz pieniężny na kwotę 200 rubli, wysłany 26.I ze Lwowa do miejscowości Borowskoje; kasownik nadawczy na odwrocie.


80 PLN
27286

1945 korespondencja między obozami pracy, karta pocztowa wysłana 12.2 "z robót" w miejscowości Osterode an Harz, adresowana do obozu "Schwarzer Weg" w Lipsku; słabszy stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
27287

1945 zaproszenie na wystawę prac Zinowija Tołkaczewa pt. "Kwiaty Oświęcimia".


100 PLN
27288

1946 "OGÓLNOPOLSKI i MIĘDZYNARODOWY ZJAZD B.WIĘŹNIÓW NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTR. WARSZAWA 3-5 LUTY 1946" Warszawa 1, kasownik okolicznościowy na karcie.


40 PLN
27289

1953 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, Kisłowodsk na Kaukazie, ręcznie malowana karta wielkanocna, pisana 26.III; z eksponatu Prof.St.Barańskiego.


200 PLN
27290

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 21.8 przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


200 PLN
27291

1956-1961 komplet 3 karnetów poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen.


60 PLN