The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 39. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12733

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.


200 PLN
12734

1938 Zaolzie, list polecony wysłany 30.XII z urzędu pocztowego Karwina 1 do Bodenbach, przesłany ambulansem 342 Heydebreck - Oderberg (Kędzierzyn - Bogumin), stempel tranzytowy Drezno, kasownik odbiorczy 31.XII; dodatkowo nalepka kontroli dewizowej; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania, pięknie udokumentowany obieg pocztowy; gwarancja Schmutz.

Fi.289
Mi.310 
400 PLN
12735

1938 Jaworzyna Spiska, po zajęciu Zaolzia w dniu 31.X rząd polski wysłał do Pragi i Bratysławy ultimatum w sprawie zwrotu dalszych, niewielkich już, spornych obszarów: Spisza, Orawy, Czadca i Jaworzyny; w listopadzie polskie jednostki wkroczyły na te tereny, a 1.XII w Zakopanym przejęto je protokolarnie; list (bilet wizytowy) wysłany 21.XII z Jaworzyny Spiskiej do Nowego Sącza, dodatkowo stempel propagandowy "WYZWOLONA JAWORZYNA/ W POLSKICH TATRACH" (Myślicki 38 256); oryginalne całości z tych terenów należą do rzadkości; gwarancja.

Fi.294
Mi.315 
800 PLN
12736

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.295, 296
Mi.316, 317 
150 PLN
12737

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
12738

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).


Mi.277, 279A 
120 PLN
12739

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
12740

1939 list z poczty polowej 184 (kasownik z wyróżnikiem b) wysłany po wybuch wojny 3.IX.39 do Łukowa.


135 PLN
SOLD
12741

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 2.XII z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.


50 PLN
12742

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.


30 PLN
12743

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom; formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16, adresowany na brytyjską wyspę Jersey, cenzura.


120 PLN
12744

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.


250 PLN
12745

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa z poszukiwaną czerwonokrzyską ilustracją, wysłana 31.VIII z Łodzi do miejscowości Łazin, stempelek cenzury BC 47; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp86
600 PLN
12746

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX. do Katowic, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6 (ładnie odbity), gwarancja.

Fi.Cp88
390 PLN
12747

1939 kartka nadana z Gorżkowa 5.IX. do Warszawy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC27, gwarancja.

Fi.Cp88
480 PLN
12748

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


70 PLN
12749

1940 karta z Szeged 5.06. na Węgrzech od internowanego żołnierza do Rymanowa, Liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej, bardzo ładny stan, gwarancja Falkowski.


65 PLN
12750

1940 Internowanie w Szwajcarii - generał Bronisław Prugar-Ketling dowódca 2 Dywizji Strzelców Pieszych - koperta listu adresowanego do oficerów i żołnierzy obozu St.Peter . 2DSP w czerwcu 1940 walczyła w rejonie Belfort, w ostatniej fazie walk osłaniając odwrót 45 Korpusu Francuskiego, w którego składzie walczyła, otoczona przez przeważające siły niemieckie nie poddała się i z bronią w ręku przekroczyła granicę francusko-szwajcarską.


350 PLN
12751

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.


350 PLN
12752

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


220 PLN
12753

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list do jednostki P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, rzadki owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 12.IV, stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii.


180 PLN
12754

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku tete-beche i z pustopolem, skasowany przypisanym do armii gen. Andersa kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 w pierwszym lub drugim dniu obiegu, tak kasowane wielobloki należą do wielkich rzadkości, gwarancja Schmutz.

Fi.1
2 400 PLN
12755

1942 Dojdziemy, prywatny nowodruk w układzie zbliżonym do oryginału z oryginalnych klisz i stemplowany oryginalnymi stemplami wykonany w latach pięćdziesiątych, fotoatest z opisem Falkowski.

Fi.1
550 PLN
12756

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN
12757

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche, gwarancja Schmutz.

Fi.1 ark.
2 200 PLN
12758

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche odbity z unieważnionej matrycy.

Fi.1 ND
250 PLN
12759

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, nieząbkowana próbna odbitka znaczka "Dojdziemy", kasowana na odwrocie stemplem GŁOWNA POCZTA POLOWA POL.SIŁ.ZBR.w Z.S.R.R., gwarancja Schmutz.

Fi.1 nz
350 PLN
SOLD
12760

1942 Dojdziemy, parka z próby w kolorze czarnym w układzie tete - beche, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
3 200 PLN
12761

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
60 PLN
12762

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, karta pocztowa (formularz) napisana przez Polaka podążającego do miejsca powstawania Polskiej Armii pod dowództwem gen. Andersa w Taszkencie, wysłana 1.II z Turkiestanu, adresowana do rodziny wywiezionej w ramach deportacji ludności polskiej do Kazachstanu; niezwykle interesująca treść, opisująca podróż; kasownik odbiorczy; historyczne świadectwo dokumentujące "polskie drogi" czasów II wojny światowej.


600 PLN
12763

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - projekt znaczka w układzie tete - beche, zatwierdzony do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), słaby stan zachowania - załamania.


300 PLN
12764

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, czarna próba znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia), na papierze z makulatury map sztabowych, unikalna, gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
12765

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop), wysłanego 8.VII za pośrednictwem poczty polowej 3003 przydzielonej do 7 Dywizji Piechoty w Karginie; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


250 PLN
12766

1942 grzecznościowe odbitki kasowników Poczty Polskiej w ZSRR, posiadają wszystkie cechy oryginalnych kasowników opisanych przez L.Schmutza w Przeglądzie Filatelistycznym 4/2007, kasownik okrągły z "gwoździem".


75 PLN
12767

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek cięty za 50 gr. na oryginalnym wycinku z Monitora

Fi.1 nz (10)
500 PLN
12768

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek za 1 zł. na kompletnym trzystronicowym numerze "MONITORA" z 5 czerwca 1943 roku, gazetę ofrankowano 9.VI., zachowany w świetnym stanie cenny dokument z okresu okupacji.

Fi.2 (11)
1 800 PLN
12769

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczki - za 1 zł. z błędem "biała plama pod orłem", - za 2 zł. z błędem "Szkocja w innym kolorze jak Anglia".

Fi.2-3 (11-12) B
400 PLN
12770

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora, fotoatest.

Fi.10-12
450 PLN
12771

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", druk na stronie gumowanej, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
12772

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania.

Fi.20a nz
30 PLN