Page:
WW2 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
12733

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.

200 PLN
12734
Fi.289
Mi.310 

1938 Zaolzie, list polecony wysłany 30.XII z urzędu pocztowego Karwina 1 do Bodenbach, przesłany ambulansem 342 Heydebreck - Oderberg (Kędzierzyn - Bogumin), stempel tranzytowy Drezno, kasownik odbiorczy 31.XII; dodatkowo nalepka kontroli dewizowej; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania, pięknie udokumentowany obieg pocztowy; gwarancja Schmutz.

400 PLN
12735
Fi.294
Mi.315 

1938 Jaworzyna Spiska, po zajęciu Zaolzia w dniu 31.X rząd polski wysłał do Pragi i Bratysławy ultimatum w sprawie zwrotu dalszych, niewielkich już, spornych obszarów: Spisza, Orawy, Czadca i Jaworzyny; w listopadzie polskie jednostki wkroczyły na te tereny, a 1.XII w Zakopanym przejęto je protokolarnie; list (bilet wizytowy) wysłany 21.XII z Jaworzyny Spiskiej do Nowego Sącza, dodatkowo stempel propagandowy "WYZWOLONA JAWORZYNA/ W POLSKICH TATRACH" (Myślicki 38 256); oryginalne całości z tych terenów należą do rzadkości; gwarancja Korszeń.

800 PLN
12736
Fi.295, 296
Mi.316, 317 

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

150 PLN
12737
Fi.296
Mi.317 

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

150 PLN
12738

Mi.277, 279A 

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).

120 PLN
12739

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.

120 PLN
12740

1939 list z poczty polowej 184 (kasownik z wyróżnikiem b) wysłany po wybuch wojny 3.IX.39 do Łukowa.

135 PLN
SOLD
12741

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 2.XII z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.

50 PLN
12742

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.

30 PLN
12743

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom; formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16, adresowany na brytyjską wyspę Jersey, cenzura.

120 PLN
12744

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.

250 PLN
12745
Fi.Cp86

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa z poszukiwaną czerwonokrzyską ilustracją, wysłana 31.VIII z Łodzi do miejscowości Łazin, stempelek cenzury BC 47; doskonały stan zachowania.

600 PLN
12746
Fi.Cp88

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX. do Katowic, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6 (ładnie odbity), gwarancja Korszeń.

390 PLN
12747
Fi.Cp88

1939 kartka nadana z Gorżkowa 5.IX. do Warszawy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC27, gwarancja Korszeń.

480 PLN
12748

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.

70 PLN
12749

1940 karta z Szeged 5.06. na Węgrzech od internowanego żołnierza do Rymanowa, Liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej, bardzo ładny stan, gwarancja Falkowski.

65 PLN
12750

1940 Internowanie w Szwajcarii - generał Bronisław Prugar-Ketling dowódca 2 Dywizji Strzelców Pieszych - koperta listu adresowanego do oficerów i żołnierzy obozu St.Peter . 2DSP w czerwcu 1940 walczyła w rejonie Belfort, w ostatniej fazie walk osłaniając odwrót 45 Korpusu Francuskiego, w którego składzie walczyła, otoczona przez przeważające siły niemieckie nie poddała się i z bronią w ręku przekroczyła granicę francusko-szwajcarską.

350 PLN
12751

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.

350 PLN
12752

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.

220 PLN
12753

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list do jednostki P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, rzadki owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 12.IV, stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii.

180 PLN
12754

Fi.1

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku tete-beche i z pustopolem, skasowany przypisanym do armii gen. Andersa kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 w pierwszym lub drugim dniu obiegu, tak kasowane wielobloki należą do wielkich rzadkości, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN
12755
Fi.1

1942 Dojdziemy, prywatny nowodruk w układzie zbliżonym do oryginału z oryginalnych klisz i stemplowany oryginalnymi stemplami wykonany w latach pięćdziesiątych, fotoatest z opisem Falkowski.

550 PLN
12756
Fi.1-9

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

640 PLN
12757
Fi.1 ark.

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche, gwarancja Schmutz.

2 200 PLN
12758
Fi.1 ND

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, arkusik sześcioznaczkowy z parkami w układzie tete - beche odbity z unieważnionej matrycy.

250 PLN
12759
Fi.1 nz

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, nieząbkowana próbna odbitka znaczka "Dojdziemy", kasowana na odwrocie stemplem GŁOWNA POCZTA POLOWA POL.SIŁ.ZBR.w Z.S.R.R., gwarancja Schmutz.

350 PLN
SOLD
12760
Fi.1 P1

1942 Dojdziemy, parka z próby w kolorze czarnym w układzie tete - beche, gwarancja Schmutz.

3 200 PLN
12761
Fi.3

1942 Tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

60 PLN
12762

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, karta pocztowa (formularz) napisana przez Polaka podążającego do miejsca powstawania Polskiej Armii pod dowództwem gen. Andersa w Taszkencie, wysłana 1.II z Turkiestanu, adresowana do rodziny wywiezionej w ramach deportacji ludności polskiej do Kazachstanu; niezwykle interesująca treść, opisująca podróż; kasownik odbiorczy; historyczne świadectwo dokumentujące "polskie drogi" czasów II wojny światowej.

600 PLN
12763

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - projekt znaczka w układzie tete - beche, zatwierdzony do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), słaby stan zachowania - załamania.

300 PLN
12764

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, czarna próba znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia), na papierze z makulatury map sztabowych, unikalna, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
12765

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop), wysłanego 8.VII za pośrednictwem poczty polowej 3003 przydzielonej do 7 Dywizji Piechoty w Karginie; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

250 PLN
12766

1942 grzecznościowe odbitki kasowników Poczty Polskiej w ZSRR, posiadają wszystkie cechy oryginalnych kasowników opisanych przez L.Schmutza w Przeglądzie Filatelistycznym 4/2007, kasownik okrągły z "gwoździem".

75 PLN
12767
Fi.1 nz (10)

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek cięty za 50 gr. na oryginalnym wycinku z Monitora

500 PLN
12768
Fi.2 (11)

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek za 1 zł. na kompletnym trzystronicowym numerze "MONITORA" z 5 czerwca 1943 roku, gazetę ofrankowano 9.VI., zachowany w świetnym stanie cenny dokument z okresu okupacji.

1 800 PLN
12769
Fi.2-3 (11-12) B

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczki - za 1 zł. z błędem "biała plama pod orłem", - za 2 zł. z błędem "Szkocja w innym kolorze jak Anglia".

400 PLN
12770
Fi.10-12

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora, fotoatest Korszeń.

450 PLN
12771
Fi.20a

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", druk na stronie gumowanej, na odwrocie sygnatura MIR.

50 PLN
12772
Fi.20a nz

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania.

30 PLN