Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
7113

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz o sygnaturze (57 63/1939) wysłany 4.XII z obozu do Kobyłki; pieczęć formacyjna, stempelek cenzury "Ellenorizve".

60 PLN
7114

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 29.XI z obozu do Katolickiego Duszpasterstwa nad Uchodźcami Polskimi w Budapeszcie; stempelek zwalniający od opłaty, pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
7115

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wysłana przez żonę 29.XI z Niepołomic do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z zapytaniem o los męża przebywającego w tym obozie, adres: "Marganiec Stalinskaja ż(eleznaja) dar(oga)/ pocztowyj jaszczyk 12/5"; stempel kancelaryjnt RGO, karta pionowo zgięta; polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w tym obozie, skierowano (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do kopalń żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".

350 PLN
7116

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.XII z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji, będąca również prekursorem znaków pocztowych GG, w nieco słabszym stanie zachowania.

120 PLN
7117

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak - Gyujtotabor, formularz o sygnaturze (57 63/1939) wysłany 30.XII z obozu do miejscowości Biskupice nad Bugiem; stempelek cenzury obozowej, pieczęć formacyjna.

60 PLN
SOLD
7118

1939 Stalag VA - wczesny, nietypowy formularz wysłany 27.XII z obozu do Krakowa, w kraju doręczony przez PCK; zwraca uwagę niemy datownik nadawczy, dodatkowo stempel komendantury obozu, efektowny stempelek cenzury; praktycznie niewidoczne ślady od zszywacza; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania.

300 PLN
7119

1939 Dulag Kielce III - karta pocztowa wysłana 22.XII z Dubna do przejściowego obozu jenieckiego w Kielcach, były to obozy prowizoryczne, funkcjonujące przez bardzo krótki okres, zazwyczaj kilku tygodni; stempel tranzytowy Berlin-Charlottenburg, ponieważ w początkowym okresie, wymiana korespondencji między częścią Polski okupowaną przez Niemców i Rosjan, odbywała się via Berlin lub via Moskwa; niezwykle rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

800 PLN
7120

1939 Starobielsk - depesza z obozu, odebrana w grudniu 1939 roku, prawdopodobnie pierwsza wiadomość o lakonicznej treść: "jestem zdrowy, wszystko w porządku, list wysłałem", podpisano Struzikiewicz (na liście katyńskiej figuruje Teofil Struzikiewicz); pieczęć urzędowa z dopiskiem "Kielce, Sicherheistpolizei (SS)"; minimalne ślady archiwizacji; z kolekcji St.Barańskiego.

300 PLN
7121

1939 Stalag XIA - listownik, nietypowy wczesny formularz, wysłany 7.XII ze szpitala obozowego "Reserve -Lazarett VI Magdeburg/ Abteilung: Wilhelmspark" do Gdyni, ponieważ jednak Gdynia miała być miastem niemieckim, większość jej mieszkańców Polaków została wysiedlona lub trafiła do obozów koncentracyjnych, to samo dotyczył adresatki, która zdołała wyjechać do Krakowa, a przesyłkę po opatrzeniu stosowną adnotacją "Empfanger verzogen nach Krakau weiteres unbekant 14/12/39" przeadresowano i skierowano do Krakowa; stempel komendantury obozu, nietypowy stempelek cenzury; całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania, będąca wymownym świadectwem dramatycznych polskich losów w czasie II wojny.

300 PLN
7122

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), karta pocztowa z obozu wysłana 29.XI do Lublina, stempel niemieckiej cenzury w Królewcu; pomimo niewielkiego pionowego zgięcia całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
7123
Fi.1

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Geuensee do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
7124
Fi.1, FP5

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie St.Peter.

200 PLN
7125
Fi.2

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna, ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu, stempelek cenzora 357.

300 PLN
7126
Fi.2

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysałana z obozu Bueren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
7127
Fi.2, FP5

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Ruegsbach.

200 PLN
7128
Fi.2, FP5

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

200 PLN
7129
Fi.2, FP5

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch.

200 PLN
7130

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny, rozsyłany w II połowie roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy stempelek informacyjny; cenzura.

120 PLN
7131

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Galanta - Nemesnebojsza, formularz o sygnaturze (1342/1940) wysłany 14.X z obozu do Budapesztu; parafka cenzora węgierskiego.

60 PLN
SOLD
7132

1940 Oflag XVIIIC - sowiecka karta pocztowa wysłana 9.I ze Lwowa do obozu, znak opłaty z nieznanych przyczyn nie został skasowany, stempelek cenzury obozowej; nietypowa przesyłka w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN
7133

1940 list (z treścią) polecony z Lublina 18.7.40 do obozu w Brodach, rzadka przesyłka do obozu.

150 PLN
7134

1940 Stalag VB - podwójny formularz PCK, wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji.

150 PLN
7135

1940 Oflag XIIA - formularz do obozu wysłany 13.III z Sosnowca; jako kasownik nadawczy wykorzystano polski przedwojenny datownik, stempelek cenzury obozowej; minimalnie słabszy stan zachowania.

40 PLN
7136

1940 Równe Wołyńskie - sowiecki obóz dla jeńców polskich, nietypowo opłacony list, wysłany 6.VI z obozu do miejscowości Stobiecko Szlacheckie, zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu; wśród korespondencji obozowej listy wysłane w kopertach należą do rzadkości, większość stanowiły karty i "trójkąty".

400 PLN
7137

1940 Karasz - obóz dla uchodźców cywilnych na Węgrzech, karta pocztowa wysłana 9.V do Londynu, stempelki cenzur węgierskiej i brytyjskiej, prawdopodobnie zdjęty dodatkowy znaczek; adresatem jest Roman Bonkowski - lotnik, który we wrześniu 1939 - pilotował bombowiec "Łoś" w 11 Eskadrze Bombowej (w składzie X Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej); po zakończeniu walk przez Rumunię i Francję ewakuował się do Anglii, gdzie latał w polskim 301 Dywizjonie Bombowym, zginął wraz z całą załogą w nocy z 18/19.VI.1941 w czasie misji bojowej wykonywanej bombowcem "Wellington", odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

200 PLN
7138

1940 obóz jeniecki NKWD Ponikwa koło Brodów - kartka z obozu wysłana 9.II z Równego, adresowana do wsi w okolicy Rawy Mazowieckiej, gdzie dotarła (via Berlin Charlotenburg) w początkach marca, stempelek cenzury Wehrmachtu; polscy jeńcy przetrzymywani w tym obozie zatrudnieni byli głównie przy budowie dróg; karta w rzeczywistości prezentuje sie znacznie korzystniej niż na powyższej reprodukcji.

250 PLN
7139

1940 Oflag XA - zaadaptowany formularz austriackiej poczty polowej z okresu I wojny, dostarczany jeńcom w początkowym okresie okupacji przez kielecki oddział PCK, wysłany 13.II z Kielc do obozu, cenzura, stempelek PCK; unikalna całość w słabszy stanie zachowania; z kolekcji J.Falkowskiego.

250 PLN
7140

1940 Stalag XIA - szpital - listownik wysłany 9.VIII z obozu do miejscowości Rubieżewicze; dodatkowo stempel komendantury obozu, cenzura, brak tylnej klapy listownika; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

100 PLN
7141

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.

120 PLN
7142

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz osygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna, stempelki cenzury węgierskiej i niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
7143

1940 Oflag IIA - zestaw 7 przesyłek, każda z innym stempelkiem cenzury (2, 3, 4, 7, 8, 9 ,10); wszystkie całości w bardzo dobrym stanie zachowania.

140 PLN
7144

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć formacyjna z godłem, stempelki zwolnienia od opłaty pocztowej i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
7145

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Rakoscsaba, list wysłany 18.VI z obozu do Warszawy, pieczęć formacyjna z godłem, stempelki cenzury węgierskiej i niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
7146

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.

60 PLN
7147

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.

50 PLN
7148

1940 Stalag XVIIA - wczesny formularz dostarczany rodzinom jeńców przez PCK, wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; cenzura; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN
7149

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 4.II do Limanowej; przebarwienia.

40 PLN
7150

1940 Stalag VID - wczesny, nietypowy formularz z objaśnieniami w trzech językach: niemieckim, polskim i rosyjskim, wysłany 9.IV z obozu do Ostrowa; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzury; na odwrocie dodatkowy stempel informacyjny, niemy datownik nadawczy z utajnionym miejscem wysyłki; karta pionowo złamana, w rzeczywistości walor prezentuje się o wiele korzystniej niż na prezentowanej reprodukcji.

200 PLN
7151

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Vamosmikola, formularz o sygnaturze (7263/1939) wysłany 16.I z obozu do Krakowa, pieczęć formacyjna z godłem, stempelek cenzury węgierskiej.

60 PLN
SOLD
7152

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.II z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzury; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji.

150 PLN