The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:

Auction 103. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9429

1866 Królestwo Polskie - BW, wycinek listu opłaconego według taryfy do Francji rosyjskimi znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczki unieważniono polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.330.-), po prawej fragment stempla FRANCO - informacji o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę.

Fi.19-21x
200 PLN
9430

1866 Królestwo Polskie, SIERADZ 194 - BŁĄD PODDRUKU; wycinek listu opłaconego paskiem trzech rosyjskich znaczków za 3 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; to rzadka odmiana z poddrukiem trójkąciki dla znaczków za 5 kop. zamiast cyfry 3 zastosowanej dla znaczków za 3 kop.; znaczki unieważniono polskim kasownikiem numerowym 194 - Sieradz; wycinek pochodzi ze słynnej kolekcji Agathona Faberge - jego adnotacja ołówkiem o nabyciu VI.07 od Mertensa na odwrocie, znaczki nie były moczone i mimo koloidalnego podkładu w pięknym stanie zachowania, ostatnio w eksponacie M.A.Bojanowicza, jego gwarancja na odwrocie wycinka.

Fi.19s
Mi.19F
2 400 PLN
9431

1866 list z Warszawy 27.10.66 do Paryża, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 27/10", stempel tranzytowy "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR. XI \\ FRANCO 17.10.66", pruski stempel graniczny "PRUSSE ERQUELINES // 29. OCT. 66", ręcznie wpisana opłata dodatkowa "5½" Gr., stan bardzo dobry, fotoatest Pelc.


Mi.13, 14, 16
1 500 PLN
9432

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.


Mi.18x, 19xF, 21x
1 800 PLN
9433

1866 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8 6 z Aleksandrowa Pogranicznego do Londynu, okrągły stempel nadawczy typu IXA z napisami rosyjskimi i polskimi, stempel tranzytowy będący zarazem stemplem opłaty "PORTO AUS RUSSLAND uber EISENB.POST-BUR.IX" z dopisaną cyfrą "3", datownik odbiorczy Londyn JU.11; nietypowy kierunek wysyłki, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
9434

1866 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 31.1 z Warszawy do Płocka, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


320 PLN
9435

1867 kompletny składany list (rozłożony do ekspozycji) z Warszawy do Paryża, opłata gotówkowa, stemple tranzytowe, graniczne i odbiorcze.


500 PLN
9436

1868 Królestwo Polskie - POCZTA MIEJSKA WARSZAWSKA DO FRANCJI, list z Warszawy do Paryża opłacony rosyjskimi znaczkami za 20 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz za 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie z ząbkowaniem 14,5:15, drukowane na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; przesyłkę nadano po południu w oddziale Warszawskiej Poczty Miejskiej, gdzie unieważniono znaczki zastępczo stemplem ВАРШАВА / 5чП z dnia 22.12.1868 według kalendarza juliańskiego, zwykle stosowanym na tej poczcie jako godzinnik odbiorczy; jako datownik nadawczy - w szczególności na listach zagranicznych jest on unikalny; przesyłkę przekazano do Głównego Urzędu Pocztowego, gdzie ostemplowano list małym datownikiem nadawczym WARSZAWA w kolorze czarnym, z datą 4/1 według kalendarza gregoriańskiego; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie - stempelek AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI z 4.1.69 i dalej przez Prusy - tranzytowy stempelek PD, francuski stempelek graniczny do Paryża, gdzie podjęto próbę doręczenia listu - datownik PARIS z 6.1, stempelek listonosza, kaszetka firmowa odbiorcy; tam list przeadresowano do Cannes i wysłano dalej - datownik dworcowy PARIS z 7.1, po drodze datownik tranzytowy Marsylia 8.1 i odbiorczy z Cannes z tego samego dnia - to imponujące tempo doręczenia przesyłki (poczta miejska, Główny Urząd Warszawski, ambulansem przez Prusy, próba doręczenia w Paryżu, koleją przez Marsylię do Cannes) w zaledwie 5 dni !!! dodatkowo adnotacje o taryfach pocztowych, niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16y, 19x, 20x
Mi.16y, 19x, 20x
12 000 PLN
9437

1868 Królestwo Polskie, DW - KASOWNIK AMBULANSOWY; list z Dąbrowy nadany w ambulansie na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do Warszawy; opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go rzadkim kasownikiem ambulansowym D(roga) W(iedeńska) - typ z dużymi literami (Fi.od 6500.-), który po 1866 roku zastąpił na tej linii kasowniki z kropką; na kopercie zgodnie z przepisami odręczna adnotacja o miejscu nadania - Dąbrowa i dacie - 16.12.; taki sam list na ręce F.Łapińskiego pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na tablicy 34, z tym że ten jest z kompletną treścią, a na odwrocie ma pięknie odbity w kolorze czerwonym godzinnik odbiorczy Warszawskiej Poczty Miejskiej ВАРШАВА / 8чУ z 5/12/1868 (17.XII wg kalendarza gregoriańskiego) - zwykle spotykany z 5чП w kolorze czarnym; z atestu "Ten list jest dobry pod każdym względem. Rzadkie ostemplowanie"; na odwrocie gwarancja M.A.Bojanowicza, atest Z.Mikulski.

Fi.21x
6 000 PLN
9438

1868 Królestwo Polskie - KIBARTY 282, znaczek rosyjski za 10 kop., rzadszego na ziemiach polskich, wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym pionowo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty.

Fi.21y
Mi.21y 
50 PLN
9439

1868 list z Warszawy 21.6.68 do Hanoweru, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 21/6", stempel tranzytowy "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR. XI \\ FRANCO 21.6.68 II", znaczek za 10 kop. użyty podwójnie na szkodę poczty, fotoatest Pelc.


Mi.12, 13, 15
1 200 PLN
9440

1868 WARSZAWSKA DROGA ŻELAZNA (Kolej Warszawsko-Petersburska), koszulka listu z Petersburga do Rygi 6.IV przesłanego ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Petersburskiej, opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważnionym datownikiem "S.PETERBURG WARSZ.Ż.D." (С.ПЕТЕРБУРГЪ ВАРШ.Ж.Д.), 7.IV w Dynaburgu przesyłkę przekazano do ambulansu nr.7-8 kursującego na linii Orzeł-Ryga, datownik "POCZTOWY WAGON No.7-8" z wyróżnikiem "3" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.7-8), stempel odbiorczy Ryga; walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.


Mi.21x 
500 PLN
9441

1868 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 139x113mm, wszystkie klapy zaokrąglone; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U13IID 
100 PLN
9442

1869 Koleją przez Królestwo Polskie - Droga Nikołajewska, Droga Warszawska, ambulans 5-6 Wilno-Warszawa, Kolej Warszawsko-Wiedeńska; list z Moskwy do Palermo - rzadka droga wysyłki koleją przez Królestwo Polskie; opłacony znaczkami rosyjskimi za 20 kop. wydania z 1865 roku oraz za 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie na papierze ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem dworcowym МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. (Nikołajewska Żeleznaja Doroga) w dniu 24 ФЕВ 1869; pod znaczkami datownik ambulansu Wilno - Warszawa ПОЧТОВЫИ ВАГОНЪ No.5-6 z dnia 26 ФЕВ 1869, obok informacja o opłatach ФРАНКИРОВАНО i PD; na odwrocie tranzytowy datownik dworcowy С.ПЕТЕРСБУРГЪ ВАРШ.Ж.Д. (Warszawska Żeleznaja Doroga) z 25 ФЕВ 1869 i włoskie stemple z Wenecji i Palermo; pięknie udokumentowany obieg pocztowy, fotoopinia Mikulski.

Fi.16y, 20bx, 21x
2 400 PLN
9443

1869 Koleją przez Królestwo Polskie - Droga Warszawska; list z St.Petersburga do Amsterdamu - rzadszy kierunek wysyłki; opłacony znaczkami rosyjskimi za 30 kop. wydania z 1865 roku oraz za 3 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie na papierze ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem dworcowym С.ПЕТЕРСБУРГЪ ВАРШ.Ж.Д. (Warszawska Żeleznaja Doroga) z 23 АВГ 1869 odciśniętym dodatkowo na odwrocie, list przesłano przez Królestwo Polskie (Kibarty, Wierzbołowo) i dalej przez Prusy - rzadszy kolejowy stempelek pochodzenia AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI EDK.BRG. 5/9 69, gdzie EDK.BRG. oznacza Eydtkuhnen Bromberg, na odwrocie datownik odbiorczy AMSTERDAM 7 SEP; owalna kaszetka nadawcy "E.H.BRANDT & Co ST.PETERSBURG"; adnotacje o taryfach pocztowych; walor w dobrym stanie zachowania (znaczek za 30 kop zagięty przy naklejaniu).

Fi.17y, 19x
Mi.17y, 19x
1 400 PLN
9444

1870 Królestwo Polskie - OSTROWIEC 112; koperta listu Ostrowca do Freiberga opłaconego rosyjskimi znaczkami za 10 kop. wydania z 1865 oraz za 1 i 3 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, drukowanym na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczki unieważniono polskim kasownikiem numerowym 112 - Ostrowiec, bardzo wysoki 7 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; na dole kolejowy stempel graniczny "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BÜR.XI/ FRANCO z 12.3 1870 roku; na odwrocie jednowierszowy stempel nadawczy OSTROWIEC typu IIA z ręcznie wpisaną datą 26/2 (10.3 według kalendarza gregoriańskiego) oraz datownik odbiorczy, list zachował się w bardzo dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15y, 18x, 19x
5 000 PLN
9445

1870 Królestwo Polskie - KASOWNIK 241 na AMBULANSOWYM D.B.; list z Włocławka do Nieszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, na dole datownik nadawczy ВЛОЦЛАВЕКЪ 7 ДЕК. 1870; spod stempla numerowego wyraźnie widać bardzo rzadki kasownik ambulansowy D.B. - Droga Bydgoska, typ - cieńsze litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer pięć; to klasyczne oszustwo na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; zwraca uwagę przepiękna koperta herbowa, bardzo dobry stan zachowania (mimo dwukrotnego użycia znaczka) i czytelne odbitki wszystkich stempli; koperta pochodzi z archiwum Laimonisa Liepnieksa.

Fi.21x
8 000 PLN
9446

1872 Królestwo Polskie, WARSZAWA - ALEKSANDRÓW POGRANICZNY - AMBULANS 27-28; rosyjskie znaczki za 3 kop. bardzo rzadkiego w Królestwie wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym pionowo oraz za 5 i 20 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na liście opłaconym według taryfy zagranicznej do Francji; znaczki unieważniono bezpośrednio datownikiem ambulansowym "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.27-28" z dnia 7 ЯНВ.1872 (19 według kalendarza gregoriańskiego) wprowadzonym kilka miesięcy wcześniej na linii Warszawa - Aleksandrów Pograniczny; na środku pruski stempel graniczny "Aus Russland Franco..." z 19/1/72 - typ 149 według Feusera, obok datownik z granicy prusko-francuskiej z dnia 19 JANV.72, na dole stempel informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę "ФРАНКИРОВАНО" (Frankowano) i pomocniczy francuski PD, dodatkowo ręczna adnotacja o pruskiej dopłacie za tranzyt Koln-Vervier; na odwrocie okrągły stempel ambulansowy jak na froncie i paryski datownik odbiorczy PARIS POSTE RESTANTE z 22 JANV.72; fragment kaszetki z napisem VARSOVIE i cyfra kodowa 1 datownika nadawczego dowodzą, że list nadano w Warszawie bezpośrednio w wagonie; jest to bardzo rzadkie, bo przeważająca większość podobnych listów ma znaczki unieważniane datownikami warszawskich urzędów pocztowych; gwarancja i opis Korszeń.

Fi.19y, 20x, 22x
4 000 PLN
9447

1874 Królestwo Polskie - MYSZKÓW 1063, koszulka listu opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku, na żeberkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniono go diamentowym kasownikiem numerowym ze 1063 - Myszków; po prawej u góry kaszetka nadawcy Huty Bauerertza z datą według kalendarza gregoriańskiego 27 JUN.71; na odwrocie datownik nadawczy СТАЦIЯ МЫШКОВЪ / iюня15дня1871год, okrągły warszawski datownik odbiorczy z 16 czerwca 1871 i zalepka nadawcy; kasowniki diamentowe o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji, z terenów Polski niewiele numerów przypisano już do konkretnych miejscowości; dobrze udokumentowany obieg pocztowy; gwarancja Schmutz.

Fi.21x
4 000 PLN
9448

1874 Królestwo Polskie - ZAWIERCIE 1051; koperta za 10 kop. wydania z 1872 roku o wymiarach 140:80mm wysłana przez belgijską firmę C.A.MOES z Pilicy do Luttich (Belgia); znak opłaty unieważniono diamentowym kasownikiem numerowym 1051 - Zawiercie w miejscu nadania do wagonu pocztowego, a nie w Pilicy, która miała numer 1109; na odwrocie słabo widoczny datownik nadawczy Ст.ПИЛЬИЦЬ, graniczny СОСНОВИЦЪ z 4(16) ДЕК.1874, belgijski datownik z granicy pruskiej i odbiorczy z Liege z 18 DEC.74; co unikalne list był opłacony tylko do granicy w Sosnowcu, poczta pruska opatrzyła go kolejowym stemplem ramkowym "Unzureichend frankirt" i zaczęła naliczać dopłaty - liczne adnotacje kredką, przed granicą, na linii Koln-Verviers kopertę opatrzono dodatkowo stemplem "Affranch.insuff.", a dopłaty zaczęli naliczać Belgowie; kasowniki diamentowe o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji, z terenów Polski niewiele numerów przypisano już do konkretnych miejscowości; piękny i bogato udokumentowany obieg pocztowy; gwarancja i opis Z.Korszeń.


Mi.U16C
7 000 PLN
9449

1876 Królestwo Polskie, karta pocztowa za 5 kop datowana 7/19.III w Mińsku, wysłana 9.III z Wilna do Berlina, rzadka odmiana karty bez kropki po napisie "Miejsce na adres" (Мiьсmо для адреса); znak opłaty unieważniono na stacji kolejowej w Wilnie - datownikiem "Wilno Stacja Kolei Żelaznej" (ВИЛЪНО СТ.Ж.ДОР.), berliński stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P2I
500 PLN
9450

1876 kartka z Częstochowy do Warszawy przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 29 ABГ 1876 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (4) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Warszawy.


Mi.P4
250 PLN
9451

1876 Królestwo Polskie, karta pocztowa za 4 kop datowana 24.VII w Łodzi, przesłana 12.VII wagonem pocztowym nr.31-32 relacji Łódź-Koluszki - datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ) No.31-32, w Koluszkach przesyłkę przekazano do wagonu pocztowego nr.25-26 relacji Warszawa-Granica - datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ) No.25-26; datownik odbiorczy WIEN SECHSHAUS; dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ubytki papieru i punktowe przebarwienia).


Mi.P4 
500 PLN
9452

1877 list do Królestwa Polskiego, rosyjska całostka - koperta za 8 kop, rozmiar: 142x81 mm wysłana 26.XII z Orenburga do Lipna, 5.I przesłana ambulansem nr.29-30 relacji Mińsk-Warszawa datownik "POCZTOWY WAGON No.29-30" z wyróżnikiem (2), 6.I przekazana do ambulansu nr.27-28 relacji Warszawa-Aleksandrów datownik "POCZTOWY WAGON No.27-28" z wyróżnikiem (4), tego samego dnia przesyłka dotarła do Włocławka, a adresat otrzymał ją 10 stycznia; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U22C
200 PLN
9453

1878 kartka z Warszawy do Niemiec nadana ambulansem pocztowym relacji Aleksandrów - Warszawa nr 27-28, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 27-28" z dnia 9 CEH 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (1) i obróconą poziomo cyfrą kodową 1 stacji.


Mi.P4
250 PLN
9454

1878 kartka z Częstochowy do Berlina przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 13 OKB 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (7) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Berlina.


Mi.P4
250 PLN
9455

1879 kartka z Częstochowy do Pilicy nadana ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 11 ФEB 1879 według kalendarza juliańskiego z obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji.


Mi.P4
250 PLN
9456

1879 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm; dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne przebarwienia).


Mi.U25C 
70 PLN
9457

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.


180 PLN
9458

1984 kompletny składany list z Hrubieszowa do Lublina, znaczki zostały użyte do zaklejenia listu i przedarte przy otwieraniu.


Mi.18
300 PLN
9459

1999 katalog aukcyjny firmy Corinphila w Zurychu aukcji kolekcji M. Bojanowicza Królestwo Polskie w tym przebogaty materiał Polska nr 1, 112 stron, kolorowe ilustracje.


200 PLN
SOLD
9460

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie, zawiera blok Fi 221, 59 stron, twarda oprawa z lekkimi wgnieceniami, dodatkowo blok z okazji 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na kopercie okolicznościowej z wystawy z podpisem Zbigniewa Mikulskiego.

Fi.bl.221
Mi.Bl.190
140 PLN
SOLD