The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 96. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39321

1939 Włodzimierz Wołyński - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy wziętych do niewoli przez sowietów po agresji 17.IX, pierwsza wiadomość z niewoli, karta pocztowa datowana 15.X, wysłana z obozu do miejscowości w okolicach Brasławia.


200 PLN
39322

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Mohacs, formularz o sygnaturze "630/5.II." wysłany z obozu 16.XII do Budapesztu, dwie pieczęci obozowe: jednowierszowa i okrągła z godłem z napisem "M.KIR. HONVED GYUJTOTABOR MOHACSON."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
39323

1939 Oflag XVIIIC - wczesny typ formularza, wysłany 28.XI z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora nr.30; nadawcą listu jest komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, komendant Portu Wojennego w Gdyni we wrześniu 1939, zwraca uwagę nie wpisany na odwrocie numer więźnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


250 PLN
39324

1939 Internowanie na Węgrzech - PRZESYŁKA OD KOBIETY - obóz Nagymaros, formularz o sygnaturze "5763/1939" wysłany 6.XI przez Marię Krokowską do Krakowa; stempelek BELLIGERANT INTERNEE zwalniający od opłaty pocztowej, okrągła pieczęć komendantury obozowej "M.KIR. HONVED I/4 GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG"; ponieważ w obozach internowanych osadzano praktycznie tylko mężczyzn, przesyłki od internowanych kobiet należą do rzadkości!!! bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
39325

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
39326

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
39327

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
39328

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze żółtym, wysłana z obozu Kradolf do obozu w miejscowości Elgg, stempelek cenzora 352 na odwrocie zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fk3
150 PLN
39329

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze niebieskim, wysłana z obozu Winterthur do Berna, stempelek cenzora 376, na odwrocie zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
150 PLN
39330

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
39331

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana 12.III z obozu do Kielc; cenzury; nietypowy dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.626-627 
100 PLN
39332

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 130x88 mm wysłane 11.5 z obozu do miejscowości Wilków; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 5 i parafką cenzora, dodatkowo odciśnięty numer "25340"; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
39333

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz z obozu wysłany 31.X do Krakowa; liczne cenzury; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość.


150 PLN
39334

1940 Stalag VIIA - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - list do obozu wysłany 28.5 ze Zduńskiej Woli, stempelek cenzora numer 10; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
39335

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, pieczątka szwajcarskiego cenzora 376, na odwrocie zalepka cenzury; ślady archiwizacji.


100 PLN
39336

1940 Oflag XIIA - formularz wysłany 16.4 z Sosnowca do obozu; cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
39337

1940 Internowanie w Szwajcarii - ofrankowany !!! list wysłany z obozu Olten do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 325; ślady archiwizacji; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
39338

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa wysłana 2.V z obozu do Krakowa, cenzury.


150 PLN
39339

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.1 z obozu do Lwowa, stempelek cenzora nr.3, na odwrocie sowiecki kasownik odbiorczy urzędu Lwów 1 z wyróżnikiem "щ/1".


120 PLN
39340

1940 Stalag IIA - listownik wysłany 11.V z obozu do Częstochowy, czterowierszowy czarny informacyjny stempel obozowy: "Uwaga! Celem uniknięcia konfiskaty poczty pisać krótko/ czytelnie, zwięźle i tylko dwa razy w miesiącu./ Nie używać skróceń ani w podpisach."; stempelek cenzora nr.23.


60 PLN
39341

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wetzikon, list z obozu adresowany do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzora 303, na odwrocie zalepka cenzury.


100 PLN
39343

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Slatina, karta pocztowa wysłana 21.V z obozu do Wadowic, cenzury; całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
39344

1940 Stalag XIIIA - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - list wysłany 4.1 z obozu do Kraśniczyna, niemy miejscownik nadawczy, niespotykana pieczęć zwalniająca od opłaty pocztowej "Kriegsgefangenensendung Stalag XIIIA Zur gebührenfreien Beförderung zugelassen!", stempelek cenzora D13 z jego parafką; korespondencja w jenieckim obrocie pocztowym dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (drobne przebarwienia).


200 PLN
39345

1940 Stalag VA - karta wysłana 4.5 ze szpitala obozowego do Poznania, niemy datownik nadawczy; rzadko spotykana na przesyłkach pieczęć Komendantury obozu; nietypowy, dekoracyjny stempelek cenzora nr.1; całość w doskonałym stanie zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


150 PLN
39346

1940 Oflag IIIC - karta wysłana 21.12 z obozu do Tuluzy, dodatkowe stempelki, w tym rzadko spotykany na przesyłkach - Komendantury obozu, stempelek cenzora nr.8; dekoracyjna całość.


100 PLN
39347

1940 Stalag XIA - list do komendantury obozu wysłany 7.VI z Genewy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, nieczęsto spotykany walor w idealnym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
39348

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 24.IV z obozu do Poznania; cenzury, na odwrocie zalepka Wehrmachtu; pieczęć formacyjna i stempelek zwolnienia od opłaty; nieznacznie słabszy stan zachowania (klapa uszkodzona).


100 PLN
39349

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 21.III z obozu do Krakowa, cenzura rumuńska.


150 PLN
39350

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Esztergom, karta pocztowa z obozu wysłana 27.II do Czarnego Dunajca, okrągła pieczęć obozu z godłem.


60 PLN
39351

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak, formularz o sygnaturze "7263/1939" wysłany 14.III z obozu do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, okrągła pieczęć obozowa z godłem i stempelek cenzury "CENZURALVA".


80 PLN
39352

1940 odpowiedź na prośbę w sprawie rozpoczęcia poszukiwań żołnierza polskiego, koperta urzędowa z listem wysłana 30.V z Berlina do Warszawy z naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht); na karcie albumowej z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
39353

1940 Brody - sowiecki obóz dla polskich jeńców, karta pocztowa wysłana 14.XII z obozu do Lublina, stempel cenzury Wehrmachtu; jeńcy zatrudnieni byli przy kierowanej przez NKWD budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów; dobry stan zachowania.


200 PLN
39354

1940 Oflag VIIA - karta informacyjna, wysłana 8.XII z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.1.


100 PLN
39355

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych mieszczący się w Krakowie-Dąbiu; karta pocztowa wysłana 22.2 z Mołodeczna w okupowanej przez Rosjan części Polski - przez Berlin Charlottenburg 8.3 - do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, adresowana do jeńca Stalagu IVA, odręczna adnotacja "nie meld.", przesyłkę dosłano do Dulagu; okrągły stempelek cenzury obozowej "DULAG Krakau Geprüft"; przesyłka obciążona dopłatą 20 gr - czerwony stempelek "Nachgebühr"; korespondencja z i do dulagów należy do najrzadszej w dziale poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki (do kilku miesięcy) okres ich funkcjonowania; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
39356

1940 Internowanie na Litwie - Birsztany, karta z obozu wysłana 31.V z Kowna do Warszawy, stempelek Litewskiego Czerwonego Krzyża, cenzury litewskie i niemieckie; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą do bardzo rzadkich; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


600 PLN
39357

1940 dofrankowana sowiecka karta pocztowa, datowana 15.VI, wysłana z Baranowicz poprzez Mińsk do Oflagu IVA, ponieważ jeniec został przeniesiony do Oflagu IIB, przesyłka podążyła za nim, tam cenzor nr.5 zdarł znaczki szukając ukrytych informacji i przystawił w ich miejscu swój stempelek, jeniec w Oflagu IIB nie zagrzał jednak długo miejsca (pieczątka informacyjna "Im Oflag IIB unbekannt") - został przeniesiony do Stalagu IVA, skąd przeniesiono go dalej, a przesyłkę, po opatrzeniu stempelkiem "Nicht Stalag IVA", skierowano do szpitala Reserve Lazarett Königswartha, gdzie najpewniej odnalazła adresata, a może skierowano ją do Stalagu IA?; niezwykle dekoracyjny walor o niepowtarzalnie udokumentowanym obiegu pocztowym z wykorzystaniem bardzo rzadkich rekwizytów; całość w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
39358

1940 Oflag XA - karta wysłana 22.X z obozu do Lwowa, stempelek cenzora nr.18, na froncie sowiecki kasownik odbiorczy urzędu Lwów 12 z wyróżnikiem "б".


60 PLN
39359

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech w Nagykanizsa do Lublina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


130 PLN
39360

1940-41 Oflag XA, KORESPONDENCJA DO WŁOCH:
karta wysłana 12.12 z obozu do Wenecji, dodatkowa pieczęć ramkowa "Kriegsgefangenen Sendung", stempelek cenzora; bardzo dobry stan zachowania;
karta-podziękowanie za otrzymana paczkę, wysłana 4.6 do Wenecji, stempelek cenzora obozowego nr.14, okrągły stempelek cenzury włoskiej 135/II; słabszy stan zachowania (przebarwienia); niecodzienny kierunek wysyłki; na karcie albumowej.


250 PLN
39361

1940 Oflag XIA,
karta wysłana 30.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.10 - z wizerunkiem pszczoły, dodatkowo odciśnięty wewnątrz; bardzo dobry stan zachowania;
karta z wydrukowaną na odwrocie informacją dla krewnych wysłana 12.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.12 - z wizerunkiem świni; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej; temat - FAUNA.


150 PLN