The auctions ends in:

Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
38054

Mi.389 

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.10 z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.

40 PLN

38055

Mi.D115, D117

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.8 ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.

40 PLN

38056

Mi.PPC70/01-02

1937 Ziemie Zachodnie, Dzień Znaczka - komplet dwóch ilustrowanych kart prywatnego nakładu ostemplowanych okolicznościowo 9.I we Wrocławiu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

38057

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.

40 PLN

38058
Fi.AnL17

1939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

20 PLN

38059
Fi.AnLCp4, AnL20

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

600 PLN

38060

Mi.1-19

1939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.

260 PLN

38061

Mi.512, W69

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.

40 PLN

38062

Mi.P236

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN

38063

Mi.P274/05

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).

50 PLN

38064

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN

38065

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN

38066

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.

70 PLN

38067

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.

70 PLN

38068

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.

170 PLN

38069
Fi.AnL27-29
Mi.443-45

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

40 PLN

38070
Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

120 PLN

38071

Mi.1-41

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).

150 PLN

38072

Mi.519

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

2 000 PLN

38073

Mi.681, 594

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).

500 PLN

38074

Mi.736

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN

38075

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

50 PLN

38076

Mi.P226I 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

40 PLN

38077

Mi.P229IF

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

40 PLN

38078

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.

70 PLN

38079

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.

30 PLN

38080

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny stempel nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN

38081

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.

250 PLN

38082

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.

250 PLN

38083

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.

100 PLN

38084

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.

160 PLN

38085

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.

60 PLN

38086

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.

160 PLN

38087

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.

600 PLN

38088

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.

180 PLN

38089

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.

50 PLN

38090

1940 radzieckie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.

40 PLN

38091

Mi.1-9

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.

440 PLN

38092

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.9 z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

40 PLN

38093

Mi.748 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.12 z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld), znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym.

40 PLN