The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 65. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21460

1596 KRÓL JAN KAZIMIERZ - "POTOP", kompletny list Sigismunda Forgacza (pochodzącego z Węgier) kapitana załogi Lubowelskiej, napisany dnia 21 października 1596 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; w 1591 r. na ponad 150 lat zamek w Lubowli na Spiszu przejęli właśnie Lubomirscy i dalej go rozbudowywali - powstał pałac barokowy, kaplica, rozrosły się mury obronne; w czasie wojen ze Szwecją właśnie tu hetman Jerzy Lubomirski ukrył polskie insygnia koronne; Król Jan Kazimierz złożył wówczas w Lubowli wizytę, a jego podróż w te strony opisuje w "Potopie" Henryk Sienkiewicz; to na drodze do zamku nad Popradem Kmicic z Kiemliczami, a później górale ratowali monarchę; bywał tu jeszcze Jan Olbracht, a w drodze spod Wiednia odwiedził warownię Jan III Sobieski; papier posiada herb w postaci znaku wodnego, czytelny odcisk suchej pieczęci zapinki; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich; sygnowany, posiada fiszkę archiwalną; wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny zachowany w świetnym stanie !!!


1 500 PLN
21461

1775 obszar I Rzeczypospolitej - Galicja - LWÓW, koszulka wczesnego listu ze Lwowa do Wiednia; po I rozbiorze Rzeczypospolitej zmieniły się trakty pocztowe, trakt z Galicji wschodniej (na ziemiach polskich Czerniowce - Śniatyń - Lwów - Cieszyn) omijał Kraków, który pozostał w granicach Rzeczypospolitej; w podkrakowskim Kazimierzu (1773) i Lwowie (1775) najwcześniej wprowadzono pieczęcie pocztowe; zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 czerwca 1758 roku prezydenta Dworskiej Komisji Pocztowej, pierwsza lwowska pieczęć pocztowa miała charakter nadawczy, jej wzór to dwugłowy orzeł, napis LEMBERG i trąbka pocztowa; odbijana była zwykle w kolorze czarnym - tuszem, lub brunatnym - atramentem, obie odmiany opisane przez J.Adamczyka i J.Bartkego; ten list posiada pieczęć atramentową, jest adresowany do Kanonika Guttza, podobnie jak list z pieczęcią tuszową znajdujący się w słynnej kolekcji Z.Mikulskiego, oba pochodzą z tego samego roku, są tak samo opłacone - pół-porto, 4 krajcary nadawca i 4 krajcary odbiorca i posiadają na odwrocie adnotacje o dacie odbioru, tu 21 Ap. 1775; dwa znane wcześniej listy, opisane przez S.Miksteina pochodzą z roku 1776 i z okresu późniejszego, fotoatest firmowy.


3 200 PLN
21462

1777-86 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krasnegostawu nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~14 mm na górze i ~4 mm u podstawy, w kole o średnicy 19 mm; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym ten, mimo nie najwyższej wyceny jest w rzeczywistości najrzadszy, tylko około 15% listów; opłacony został przez nadawcę 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 niebieskim atramentem na froncie, na odwrocie kompleta pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; fotoatest


3 000 PLN
21463

1784 kompletny list z pełną treścią datowany 16 Jul 1784 wysłany z Koszalina do Szczecina, adnotacja "Franco", list dotyczy porucznika Antona Heinricha Friedricha von Vangerow, na odwrocie częściowo zachowana pieczęć lakowa z godłem "POMM.PUPPILLEN COLLEGIUM ZU COSSLIN"; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
21464

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono przepięknie odbitą pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 600 PLN
21465

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Lwowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list zachował się w słabym stanie, ale sama pieczęć nadawcza II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy odbita jest ładnie; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki, na odwrocie rzadki lwowski datownik odbiorczy i pieczęć lakowa, bardzo niska cena wywoławcza.


600 PLN
21466

1791 rewers wystawiony 28.XII w Szawlach przez tamtejszą Komisję Porządkową Cywilno-Wojskową, potwierdzający doręczenie przez furmana grodzieńskiego "xięgi ziemiańskiej" w "paku jednym nienaruszonym" przesłanej z Komisji Skarbu do Komisji Cywilno Wojskowej i Porządku Publicznego Księstwa Żmudzkiego, dokument podpisał Jerzy Rupeyko; czytelny odcisk pieczęci urzędowej z godłem Księstwa Żmudzkiego: "KOMM ... ŻMUDZ. REPARTICYI. SZAWEL. R.1791"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
21467

1791 kompletny list datowany 16.XI wysłany z Trybunału Apelacyjnego we Lwowie do Tarnowa, na papierze z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii, dokument po łacinie podpisany "Josephus Comes Jaworski"; stempelek "K:K:GALIZI:APPELLATION", adnotacje pocztowe czerwonym atramentem, na odwrocie sucho tłoczona zalepka; podobny list znajduje się w kolekcji Alberto Macchi - włoskiego autora i reżysera teatralnego; bardzo rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
21468

1806 No.16 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - WKROCZENIE WOJSK FRANCUSKICH DO WARSZAWY, kompletny list z okresu I Wojny Polskiej, datowany 4.XII i opisany przez nadawcę listu (De La Capitale De La Pologne/ Varsovie La 4 Decembre 1806), wysłany ze zdobytej przez wojska napoleońskie zaledwie kilka dni wcześniej (27.XI) Warszawy do Sézanne, autorem listu jest Fouried Delacroix - oficer 3 kompanii 2 batalionu 85 pułku 3 korpusu marszałka Davout; na froncie czytelnie odbity kasownik nadawczy poczty polowej 3 Dywizji gen.Gudin.

Po rozbiciu armii pruskich w bitwach pod Jeną i Auerstädt (14.X.1806), Napoleon wydał rozkaz wkroczenia na ziemie polskie pozostające pod zaborami pruskim; w Wielkopolsce wybuchło kierowane przez gen.Dąbrowskiego; w tym samym czasie na teren zaboru pruskiego wkroczyły wojska rosyjskie zajmując na krótko Warszawę; Napoleon skierował tam korpusy marszałków Davout'a i Murat'a i 27.XI zajął Warszawę - 19.XII wjechał do niej uroczyście sam cesarz Napoleon; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


3 600 PLN
21469

1806 No.5 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, 3 Dywizja Piechoty gen.Legranda (w składzie 4 Korpusu marszałka Soulta), kompletny list z pełną treścią od dowódcy dywizji - generała Claude Legranda do marszałka Francji - François Joseph Lefebvrea w Berlinie, datowany 11 grudnia w Rogalinie pod Poznaniem (Rogalin sur Posen), na odwrocie bardzo dobrze zachowana służbowa pieczęć lakowa z postacią Marianny i napisem GENERAL DE DIVISION REP.FRAN.; przesyłka pochodzi z okresu Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio poprzedzającego utworzenie Księstwa Warszawskiego; w dniu 3.XI.1806 roku na rozkaz Napoleona, w celu stworzenia oddziałów polskich, wjechał do Poznania gen.Jan Henryk Dąbrowski, wywołując manifestację patriotyczną i wzniecając powstanie, które objęło główne miasta Poznań, Kalisz i Konin; rozpoczęto mobilizację jednostek regularnych, które z marszu, u boku powstańców wyzwalały Wielkopolskę; wkrótce armia zorganizowana na wzór francuski liczyła ponad 23.000 żołnierzy; 27.XI. do Poznania przybył Cesarz Napoleon; w trakcie Kampanii Pomorskiej w 1807 roku, adresat oferowanego listu, marszałek Lefebvre, po pięciu miesiącach oblężenia zdobył Gdańsk, za co otrzymał od Cesarza tytuł księcia Gdańska; bardzo rzadko spotykana w polskich zbiorach korespondencja wysokich rangą dowódców napoleońskich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja francuska J.Pothion.


4 800 PLN
21470

1806 obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.0.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1582 po pokonaniu cara Iwana Groźnego miasto weszło w skład Rzeczypospolitej; król Stefan Batory nadał mu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 stolica województwa dorpackiego, w 1601 zdobyte przez Szwedów, w 1603 odzyskane; ponownie opanowany przez Szwecję w 1625 Dorpat już nie powrócił do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 600 PLN
21471

1807 BLOKADA KONTYNENTALNA, kompletny list datowany 4 grudnia, wysłany z Londynu do Rygi, na froncie dopisek "p.Gothenburg" (przez Göteborg) i adnotacje dotyczące opłaty, na odwrocie okrągły czerwony stempelek angielski "FOREIGN 1807" z liczbą "76" w środku, rzadko odciskany na korespondencji zagranicznej wychodzącej z Londynu; list przesłany, a właściwie przemycony, z Anglii przez Szwecję do Rosji pomimo istniejącej blokady, dotarł do adresata już 2.I.1808; niezwykle ciekawy dokument w doskonałym stanie zachowania.

Dekret berliński wydany 21.XI.1806 przez Napoleona ogłaszał objęcie Anglii blokadą morską i zakazywał handlu i wymiany korespondencji z tym krajem, blokada oficjalnie objęła praktycznie cały kontynent, a po podpisaniu pokoju w Tylży 7.VII.1807 do blokady kontynentalnej przystąpiła Rosja.


2 000 PLN
21472

1808 Księstwo Warszawskie, kompletny list z Bielewa do Leszna.


450 PLN
21473

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Koźmina.


450 PLN
21474

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Kościana.


450 PLN
21475

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Łyżna.


450 PLN
21476

1813 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Leszna.


450 PLN
21477

1817 i 1820 GAZETA LWOWSKA dwa kompletne egzemplarze z idealnie odbitymi sygnetami gazetowymi Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1817 i 1820 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy za wysyłkę (m.in. czasopism) opłaty tzw. stemplowo-gazetowe, których uiszczenie potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
21478

1819 list rekomendowany (koperta) adresowany do Teresy z książąt Druckich-Lubeckich hrabiny Scipio del Campo, wysłany 23.I z Warszawy do miejscowości Pieski (Piaski) na Litwie, doskonałej jakości czerwona odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego WARSZAWA 23 IANUARII (398b) - dokładnie ten sam stempel (identyczna data) jest reprodukowany w Polskich Znakach Pocztowych; szczegółowo określona przez nadawcę droga pocztowa "p. Brześć, Słonim", wpisana czerwoną kredką liczba "45" - wysokość opłaty za zagraniczny (do Rosji) list jednołutowy; bardzo dobry stan zachowania;

1826 list wysłany 29.VII z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 29 IULII; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil. Rząd. Od Kom: Woie. Mazow." (Czernik typ IVB); na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z orłem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
21479

1820 około, list wysłany 20 listopada z Trybunału Cywilnego I Instancji Woiewodztwa Mazowieckiego w Warszawie do Sądu Pokoju w Kutnie, przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), ponieważ jednak korespondencja władz sądowych prowadzona w sprawach zainteresowanych stron nie była przez Pocztę uznawana za rządową i wymagała opłaty pocztowej gotówką, urzędnik pocztowy oznaczył opłatę "30" gr do pobrania od odbiorcy; czerwony dwuwierszowy (28x4,5 mm) stempel nadawczy typu IB; na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMISYA RZAD: SPRAWIEDLIWOSCI"; niecodzienny, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

M.Czernik w "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" podaje: "Każda usługa pocztowa musiała być opłacona przez usługodawcę, tzn. nadawcę, adresata, skarb państwa lub przez jednych i drugich. [-] Nawet zwolnienie z opłat pocztowych, zwane także przesyłaniem na koszt państwa, było traktowane jako dochód poczty opłacony w imieniu skarbu państwa przez kasę pocztową. [-] Tymczasem praktyka wyglądała inaczej, np. w sądach za korespondencję związaną z jakąś sprawą płacił przegrywający. Do chwili wydania wyroku korespondencja szła jakby na kredyt, a wynikłe stąd tzw. porto prenotowane egzekwowane było dopiero po zakończeniu sprawy. Osoby skazane były niejednokrotnie niewypłacalne, a sprawa likwidacji należności odwlekała się nieraz do śmierci dłużnika.".


1 000 PLN
21480

1823 koszulka listu wysłanego z miejscowości Kowal do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą "21/1 23"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "BURMISTRZ MIASTA KOWALA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


120 PLN
21481

1823 koszulka listu wysłanego z Kłodawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA KŁODAWA z dopisaną pełną datą w tym roczną "24/6 23", dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie lekko odciśnięty stempel nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania;

1850 około, list z miejscowości Brdów do Włocławka wysłany z Kłodawy, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA KŁODAWA z dopisaną datą "31/8", dopisek "In. Rząd." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie stempel nadawcy z godłem "POW: WŁOCŁAWSKI MAGISTRAT M:BRDOWA"; bardzo dobry stan zachowania;; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
21482

1824 około, list z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PIOTRKOW 25 IULII; niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


250 PLN
21483

1824 koszulka listu wysłanego 6/8 z Brześcia do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy (26x6,5 mm) typu IIA z dopisaną pełną datą w tym roczną "6/8 24"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUJAWSKI BURMISTRZ MIASTA BRZESCIA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
21484

1825 około, koszulka listu wysłanego 15.I z Warszawy do Kutna, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 15 JANRII - niespotykanej odmiany z dużymi i bardzo wyraźnymi "szeryfami" u góry liter "A" i "R"; adnotacja "Interes Rządowy" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania.

1840 około, koszulka listu wysłanego 12/7/ z Warszawy do Kutna, czerwony okrągły (śr. 25 mm) stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


300 PLN
21485

1826 około, listu wysłany z miejscowości Krośniewice do Kutna, czarny jednowierszowy stempel nadawczy (50x6 mm) "KROSNIEWICE" typu IIA; dopisek "Int Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


120 PLN
SOLD
21486

1827 KUTNO - NIEZNANY STEMPEL - kompletny list z pełną treścią wysłany z Kutna do Żychlina, dotychczas nieopisany unikalny stempel nadawczy KUTNO typu IIA z datą dobitą drugą pieczątką (tu 29 AUGUST), praktyka stosowana zaledwie w kilku urzędach: Augustów, Łęczyca, Ostrołęka, Ostrów, Zawichost; dodatkowo dwuwierszowy w ozdobnej ramce stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywilno Rząd: od Kom:obw.Gostynskiego" (Czernik typ IVB), a pod nim podpis urzędnika; na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z orłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE KOMMISSARZ DELEGOWANY DO OBWODU GOSTYNSKIEGO"; list przesłany dwukrotnie; dobry stan zachowania;

1828 KUTNO - NIEZNANY STEMPEL - kompletny list z pełną treścią wysłany z Kutna do Żychlina, dotychczas nieopisany unikalny stempel nadawczy KUTNO typu IIA z datą dobitą drugą pieczątką (tu 8 APRILIS), praktyka stosowana zaledwie w kilku urzędach: Augustów, Łęczyca, Ostrołęka, Ostrów, Zawichost; papier firmowy "KOMMISSARZ DELEGOWANY DO OBWODU GOSTYNSKIEGO", dodatkowo dwuwierszowy w ozdobnej ramce stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywilno Rząd: od Kom:obw.Gostynskiego" (Czernik typ IVB), a pod nim podpis urzędnika; na odwrocie fragmenty pieczęci lakowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


2 400 PLN
21487

1827 obszar I Rzeczypospolitej - DUBNO, XVIII-wieczny rosyjski jednowierszowy w ramce stempel nadawczy Dubno "ДУБНО" (Dobin 15.02.) z dopisanżą datą "d.31 Dekabr." (д.31 Декабр. na kopercie z listem wewnątrz wysłanym z Dubna do Opatowa, na froncie koperty nadawca określił dokładną drogę pocztową przełyki "p.Włodzimierz Lublin w Opatowie w Brzozowie", na odwrocie złożone wyliczenia taryfy Poczty Rosyjskiej; w Lublinie urzędnik Poczty Królestwa Polskiego odcisnął na czerwono dwuwierszowy stempel nadawczy (28x5,5 mm) LUBLIN 15 JANR: i niebieskim atramentem wpisał wysokość opłaty "45"(gr), którą należało pobrać od adresata; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa z herbem Łabędź pod koroną hrabiowską; rzadki przykład użycia stempla z XVIII wieku w okresie po wojnach napoleońskich, opisany i reprodukowany w monografii prof.Miksteina "Pieczęcie pocztowe na Ziemiach Polskich w XVIII (1762-1800)"; walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


3 200 PLN
21488

1829 list wysłany 15/7 z miejscowości Sieraków (Zirke) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN
21489

1829 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Barwice do Koszalina, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy z datą BÄRWALDE I/POM. 21/4, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
21490

1830 ŁĘCZYCA - datownik z polską nazwą miesiąca; koszulka listu z Łęczycy do Aleksandrowa wysłanego 1 maja, unikalny czarny jednowierszowy stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 1 MAII) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "1/5 30" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie punktowo sklejone); z kolekcji B.Grodzińskiego.


800 PLN
21491

1831 list wysłany z Pleckiej Dąbrowy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA PLECKA DĄBROWA z dopisaną pełną datą w tym roczną"6/12 31", stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interess Rządowy/ x.A.Oyrzanowski" (Czernik typ IIIB); bardzo dobry stan zachowania;

1830 około, list wysłany z Pleckiej Dąbrowy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA PLECKA DĄBROWA z dopisaną datą "7/11", stempelek zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interess Rządowy/ X.A.Oyrzanowski" (Czernik typ IIIB); dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


300 PLN
21492

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
21493

1835 list (druk - karta drożna) wysłany z miejscowości Pyzdry do Konina, wewnątrz bardzo rzadko spotykana adnotacja dotycząca konwojowania aresztanta z pieczęcią burmistrza miasta Pyzdry; czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą "20/4"; dopisek "Służba Cywilno Wojskowa" i słabiej odciśnięty dwuwierszowy stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE BURMISTRZ MIASTA PYZDRY"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
21494

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/8 z miejscowości Strzelce Krajeńskie do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny jednoobrączkowy stempel nadawczy FRIEDEBERG, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy z herbem Strzelec i stempelek nadejścia z 14/8; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
21495

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 12 9 z Chojnic do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny nerkowy z datą stempel nadawczy KONITZ, na odwrocie stempelek nadejścia z 16/9; dobry stan zachowania.


200 PLN
21496

1837 (?) Zagraniczny Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, koperta listu wysłanego 7/11 do miejscowości Wielka Wola, krakowski dwuobrączkowy stempel nadawczy typu IV użyty jako kasownik nadawczy, na kopercie różne adnotacje: "a 7.Novembr", "p.Radom/Opoczno", "38" i "10" (na odwrocie); list był zamknięty pieczęcią lakową z herbem Jelita; koperta rozcięta na bokach; według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [urząd polski w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
21497

1837 kompletny list z Warszawy do Francji, stemple i adnotacje tranzytowe, poziomo złamana koperta.


500 PLN
21498

1837 kompletny list z pełną treścią (druk) tzw. "obciążony" paczką o wadze 7 1/4 funta wysłany z Głogowa do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy z datą stempel nadawczy GLOGAU 1.DEC, czerwona adnotacja o wysokości opłaty "10 1/2"; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
21499

1838 list wysłany 27/10 z klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu do Brzeźnicy, papier ze znakiem wodnym "z Fabryki/ BANKU POLSKIEGO/ 1837./ w Jeziorny"; czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.21 mm); przesyłkę przeadresowano i dosłano ze Strykowa do Piotrkowa, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA STRYKOW (35x7 mm) z dopisana ręcznie datą w tym dwucyfrową roczną "11/11 38", rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny świadczy A.Gutowska Przełożona" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy - Zgromadzenia Sióstr Bernardynek; bardzo dobry stan zachowania;
1850 około, koszulka listu z miejscowości Dobra wysłanego ze Strykowa do Zgierza; czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA STRYKÓW (25x4 mm) z dopisana ręcznie datą "17/7", dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czytelnie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "POWIAT RAWSKI PIECZĘĆ GMINY DOBRA"; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN