The auction will start on 14.04.2023

Auction 61. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31545

1940 UTWORZENIE GETTA W WARSZAWIE, list urzędowy w specjalnej kopercie "ARBEITSAMT WARSCHAU" wysłany 21.X na teren utworzonego zaledwie kilka dni wcześniej getta, adresowany do Michała Lustberga - przewodniczącego Wydziału Opieki Społecznej Gminy Żydowskiej na ulicę Grzybowską 26/28, gdzie mieściły się siedziby: Rady Żydowskiej, Wydziału Zdrowia, Wydziału Szpitalnictwa i biuro prezesa Judenratu - Adama Czerniakowa; 2.X.1940 gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał zarządzenie o utworzeniu w Warszawie getta, 12.X zostało to ogłoszone przez uliczne megafony, a teren getta został zamknięty 16.XI; unikalny, bardzo wczesny dokument pocztowy z pierwszych dni funkcjonowania Getta Warszawskiego w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
31546

1941 Getto w Krakowie, grzecznościowe odbitki kasownika z hebrajskimi napisami "Judische Gemeinde Postsammelstelle", odciśniętego 22.VI (dzień ataku niemieckiego na Związek Sowiecki) i 29.VI na karcie z dodatkowymi znaczkami, z których jeden ostemplowano wcześniej kasownikiem okolicznościowym GG; niespotykany walor filatelistyczny; gwarancja.

Fi.Cp2II, 41, 45; 9a
400 PLN
31547

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 5.IV do Nowego Jorku, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czerwonym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; rolkowy stempel cenzury Wehrmachtu; całość w dobrym stanie zachowania (delikatne ślady eksploatacji i archiwizacji); gwarancja Schmutz.


3 200 PLN
31548

1941 Getta Łódź i Warszawa, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 17.II, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Ogrodową w Warszawie, która znajdowała się na terenie getta; przesyłka w ramach represji została zatrzymana celem zwrócenia nadawcy (stempelek INHALT UNZULÄSSIG), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczonej, na froncie odciśnięty numer "988"; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
31549

1941 kartka z getta Theresienstadt 19.7.41 do Pragi.


180 PLN
31550

1942 Getto w Krakowie, sądowy dowód doręczenia przesyłki adresowanej do Gizeli Cytrynbaum przy Placu Zgody 16/14, dotarła ona do getta 27 stycznia - charakterystyczny datownik "27.STCZ.1942" z dopisanym numerem 66, a u dołu pokwitowanie z nieprecyzyjnie opisanym przez eksperta PZF J.Piekuta w "Filatelistyce" 1/1998 stempelkiem pocztowym getta "Jüdische Gemeinde Krakau Sammelstelle I.V." - reprodukcja stempla w tabeli pochodzi z tego właśnie dokumentu; adresat podpisem pokwitował odbiór przesyłki 28.I; a dowód doręczenia odesłano do sądu, gdzie dołączono go do akt - kilka stempli sądowych; unikalny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Plac Zgody był centralnym miejscem getta, tu gromadzono Żydów przed deportacjami do obozu śmierci w Bełżcu czy Płaszowie, na placu i przylegających do niego podwórzach doszło do wielu egzekucji; tu w budynku pod nr.6 siedzibę miała Żydowska Organizacja Bojowa, a pod nr.18 działała słynna "Apteka pod Orłem" Tadeusza Pankiewicza - jedynego nieżydowskiego mieszkańca getta, który nie bacząc na groźbę kary śmierci, niósł pomoc osobom pochodzenia żydowskiego, przekazując bezpłatnie lekarstwa, wystawiając fałszywe dokumenty czy przechowując osoby zagrożone deportacją, za swoje czyny został odznaczony medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".


3 600 PLN
31551

1943 kartka z getta Theresienstadt 16.2.43 z potwierdzeniem otrzymania paczki do Pragi.


350 PLN
31552

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
31553

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
4 500 PLN
31554

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba na papierze ilustrowanym znaczka za 10 Pf nie zrealizowanego wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIX
1 000 PLN
31555

1944 kartka z getta Theresienstadt 31.8.44 do Wiednia.


400 PLN
31556

1945 kartka z getta Theresienstadt 4.1.43 do Sobeslava w południowych Czechach.


350 PLN
31557

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych w Auschwitz-Birkenau niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjny i zagłady (1940-1945), ostemplowanych okolicznościowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
60 PLN
31558

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
31559

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN