The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 45. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20350

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, kata pocztowa do miejscowości Podhajce, wysłana 19.VI z kołchozu Karabułak (Kazachstan) przez Polkę wywiezioną przez sowietów prawdopodobnie w ramach drugiej masowej deportacji w dniu 13.IV; dramatyczna treść; słabszy stan zachowania.


150 PLN
20351

1940 Mauthausen - niemiecki obóż koncentracyjny, koperta z papierem listowym, wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
20352

1942 Bogumin - Polenlager nr.32, obóz dla wysiedlonej ludności polskiej z terenów Polski włączonych do III Rzeszy, karta wysłana 11.8 z obozu do Poznania, znak opłaty unieważniony datownikiem "ODERBERG (OBERSCHLES) 1" przy adresie nadawcy czerwony stempelek "Polenlager"; obóz powstał około 15 czerwca 1942, osadzono w nim ludność polską wysiedloną z powiatów wadowickiego, żywieckiego i cieszyńskiego; korespondencja z Polenlagrów jest rzadko spotykana, całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


300 PLN
20353

1942 Oświęcim II - Brzezinka - niemiecki obóz koncentracyjny, zielona koperta listu, wysłanego 31.III z obozu do Krakowa; nadawca, określany jako Schutzhäftling (więzień polityczny); do tej kategorii więźniów zaliczano członków organizacji podziemnych, więziony za antyhitlerowską działalność lub osoby aresztowane np. w łapankach, którym nie udowodniono i nawet nie starano się udowodnić antyniemieckiej działalności; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stempelek cenzury; ogólnie bardzo dobry stan zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


200 PLN
20354

1942 Pawiak, karta z więzienia wysłana 23.IX miejscowo w Warszawie, wpisany numer oddziału "III B2" i prawdopodobnie numer więźnia "90493", całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
20355

1944 list z obozu w Ravensbrück.


350 PLN
20356

1944 Lipusz (Lippusch) - obóz pracy, karta pocztowa, wysłana 7.X do Radomska z obozu mieszczącego się w 8 barakach, przeciętny stan, którego wynosił około 450 osób; robotnicy pracowali w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
20357

1944 Gemeinschaftslager Wessenberg - obóz pracy, list wysłany 31.X z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
20358

1944 Bonn - Ostarbeiterlager "Nordpol" - kolejowy obóz pracy przymusowej dla robotników ze wschodu, karta pocztowa wysłana 3.XI do Częstochowy, z treści przebija nieśmiały optymizm: "Dzisiaj cały dzień słychać artylerię z frontu, może w tym roku się skończy, zresztą oni tak w ulotkach piszą."; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
20359

1944 Ravensbrück - niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet, podobóz męski!!! kompletna koperta z sygnaturą E0101, wysłana 5.4 z obozu do Radomia, stempelek cenzury; nadawcą listu jest lekarz-więzień dr Eugeniusz Soroczyński, pomiędzy obozem kobiecym i męskim funkcjonowała łączność konspiracyjna, a jednym z łączników był dr Soroczyński, przemycał on do obozu kobiecego m.in. lekarstwa i narzędzia chirurgiczne, zdobywane z magazynów z zagrabionym przez Niemców mieniem, zwożonym z Polski, Francji, Holandii, znajdujących się na terenie obozu męskiego; niezwykle ciekawy walor w słabszym stanie zachowania (na odwrocie klejony taśmą samoprzylepną).


300 PLN
20360

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 500 PLN
20361

1945 "Unternehmen Bartold" - akcja budowy umocnień i fortyfikacji na dalekich przedpolach Wrocławia, realizowana siłami robotników przymusowych, podjęta w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu kobiecego w miejscowości Schneidersfelde (Radziszewo) do obozu pracujących przy budowie umocnień Wilhelmshütte Gemeinschaftslager w Sprottau (Szprotawa); formacyjna pieczęć listowa "Unternehmen Bartold Gruppe V Abschnitt Poststempel"; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
20362

1945 Neu-Heringsdorf - obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu, wysłana 14.II ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


120 PLN
20363

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV.


120 PLN
20364

1946 około, karta pocztowa przedstawiająca widok ogólny obozu, wydana nakładem Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, sygnatura zezwolenia cenzury M-15305; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
20365

1954 Workuta - lotniczy list polecony, wysłany 23.X przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


150 PLN
SOLD