The new auction will start soon

Auction 100. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27284

1777-86 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krasnegostawu nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~14 mm na górze i ~4 mm u podstawy, w kole o średnicy 19 mm; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym ten, mimo nie najwyższej wyceny jest w rzeczywistości najrzadszy, tylko około 15% listów; opłacony został przez nadawcę 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 niebieskim atramentem na froncie, na odwrocie kompletna pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; fotoatest.


1 600 PLN
SOLD
27285

1784 kompletny list z pełną treścią datowany 16 Jul 1784 wysłany z Koszalina do Szczecina, adnotacja "Franco", list dotyczy porucznika Antona Heinricha Friedricha von Vangerow, na odwrocie częściowo zachowana pieczęć lakowa z godłem "POMM.PUPPILLEN COLLEGIUM ZU COSSLIN"; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
SOLD
27286

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono przepięknie odbitą pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 800 PLN
27287

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Lwowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamcie Warszawskim; list zachował się w słabym stanie, ale sama pieczęć nadawcza II typu inicjałowego (francuskiego) - W wiązane z dwóch V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy odbita jest ładnie; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki, na odwrocie rzadki lwowski datownik odbiorczy i pieczęć lakowa, bardzo niska cena wywoławcza.


350 PLN
SOLD
27288

1791 kompletny list datowany 16.XI wysłany z Trybunału Apelacyjnego we Lwowie do Tarnowa, na papierze z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii, dokument po łacinie podpisany "Josephus Comes Jaworski"; stempelek "K:K:GALIZI:APPELLATION", adnotacje pocztowe czerwonym atramentem, na odwrocie sucho tłoczona zalepka; podobny list znajduje się w kolekcji Alberto Macchi - włoskiego autora i reżysera teatralnego; bardzo rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
27289

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
27290

1806 No.16 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - WKROCZENIE WOJSK FRANCUSKICH DO WARSZAWY, kompletny list z okresu I Wojny Polskiej, datowany 4.XII i opisany przez nadawcę listu (De La Capitale De La Pologne/ Varsovie La 4 Decembre 1806), wysłany ze zdobytej przez wojska napoleońskie zaledwie kilka dni wcześniej (27.XI) Warszawy do Sézanne, autorem listu jest Fouried Delacroix - oficer 3 kompanii 2 batalionu 85 pułku 3 korpusu marszałka Davout; na froncie czytelnie odbity kasownik nadawczy poczty polowej 3 Dywizji gen. Gudin.

Po rozbiciu armii pruskich w bitwach pod Jeną i Auerstädt (14.X.1806), Napoleon wydał rozkaz wkroczenia na ziemie polskie pozostające pod zaborami pruskim; w Wielkopolsce wybuchło kierowane przez gen. Dąbrowskiego; w tym samym czasie na teren zaboru pruskiego wkroczyły wojska rosyjskie zajmując na krótko Warszawę; Napoleon skierował tam korpusy marszałków Davout'a i Murat'a i 27.XI zajął Warszawę - 19.XII wjechał do niej uroczyście sam cesarz Napoleon; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


3 200 PLN
27291

1806 No.5 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, 3 Dywizja Piechoty gen.Legranda (w składzie 4 Korpusu marszałka Soulta), kompletny list z pełną treścią od dowódcy dywizji - generała Claude Legranda do marszałka Francji - François Joseph Lefebvrea w Berlinie, datowany 11 grudnia w Rogalinie pod Poznaniem (Rogalin sur Posen), na odwrocie bardzo dobrze zachowana służbowa pieczęć lakowa z postacią Marianny i napisem GENERAL DE DIVISION REP.FRAN.; przesyłka pochodzi z okresu Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio poprzedzającego utworzenie Księstwa Warszawskiego; w dniu 3.XI.1806 roku na rozkaz Napoleona, w celu stworzenia oddziałów polskich, wjechał do Poznania gen. Jan Henryk Dąbrowski, wywołując manifestację patriotyczną i wzniecając powstanie, które objęło główne miasta Poznań, Kalisz i Konin; rozpoczęto mobilizację jednostek regularnych, które z marszu, u boku powstańców wyzwalały Wielkopolskę; wkrótce armia zorganizowana na wzór francuski liczyła ponad 23.000 żołnierzy; 27.XI. do Poznania przybył Cesarz Napoleon; w trakcie Kampanii Pomorskiej w 1807 roku, adresat oferowanego listu, marszałek Lefebvre, po pięciu miesiącach oblężenia zdobył Gdańsk, za co otrzymał od Cesarza tytuł księcia Gdańska; bardzo rzadko spotykana w polskich zbiorach korespondencja wysokich rangą dowódców napoleońskich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja francuska J.Pothion.


4 000 PLN
27292

1806 obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.0.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1582 po pokonaniu cara Iwana Groźnego miasto weszło w skład Rzeczypospolitej; król Stefan Batory nadał mu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 stolica województwa dorpackiego, w 1601 zdobyte przez Szwedów, w 1603 odzyskane; ponownie opanowany przez Szwecję w 1625 Dorpat już nie powrócił do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
27293

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
27294

1807 BLOKADA KONTYNENTALNA, kompletny list datowany 4 grudnia, wysłany z Londynu do Rygi, na froncie dopisek "p.Gothenburg" (przez Göteborg) i adnotacje dotyczące opłaty, na odwrocie okrągły czerwony stempelek angielski "FOREIGN 1807" z liczbą "76" w środku, rzadko odciskany na korespondencji zagranicznej wychodzącej z Londynu; list przesłany, a właściwie przemycony, z Anglii przez Szwecję do Rosji pomimo istniejącej blokady, dotarł do adresata już 2.I.1808; niezwykle ciekawy dokument w doskonałym stanie zachowania.

Dekret berliński wydany 21.XI.1806 przez Napoleona ogłaszał objęcie Anglii blokadą morską i zakazywał handlu i wymiany korespondencji z tym krajem, blokada oficjalnie objęła praktycznie cały kontynent, a po podpisaniu pokoju w Tylży 7.VII.1807 do blokady kontynentalnej przystąpiła Rosja.


2 400 PLN
27295

1809 Księstwo Warszawskie, kompletny składany miejscowy list z Krakowa z okresu bez stemplowego wysłany na papeterii Magistratu Miasta Stołecznego Krakowa do dyrektora policji.


750 PLN
27296

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
27297

1810 Księstwo Warszawskie, kompletny składany miejscowy list z Krakowa z okresu bez stemplowego wysłany na papeterii Prefekta Departamentu Krakowskiego do dyrektora policji.


400 PLN
27298

1811-5 z okresu, obwoluta listu z Berlina do Torunia z okresu Księstwa Warszawskiego, unikalny stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Toruniu, stempel ten został późno odkryty i nie został jeszcze skatalogowany w monografii Polskich Znaków Pocztowych z 1960 roku, niezwykła rzadkość, fotoatest Schmutz z szczegółowym opisem stempla i licznych adnotacji opłat tranzytowych.


24 000 PLN
27299

1818 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa.


200 PLN
27300

1820 około, PORTO PRENOTOWANE, list wysłany 20.11 z Trybunału Cywilnego I Instancji Woiewodztwa Mazowieckiego w Warszawie do Sądu Pokoju w Kutnie, przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), ponieważ jednak korespondencja władz sądowych prowadzona w sprawach zainteresowanych stron nie była przez Pocztę uznawana za rządową i wymagała opłaty pocztowej gotówką, urzędnik pocztowy oznaczył opłatę "30" gr do pobrania od odbiorcy; czerwony dwuwierszowy (28x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 20 NOVEMBRIS; na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMISYA RZAD: SPRAWIEDLIWOSCI"; niecodzienny, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

M.Czernik w Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851 podaje: "Każda usługa pocztowa musiała być opłacona przez usługodawcę, tzn. nadawcę, adresata, skarb państwa lub przez jednych i drugich. [...] Nawet zwolnienie z opłat pocztowych, zwane także przesyłaniem na koszt państwa, było traktowane jako dochód poczty opłacony w imieniu skarbu państwa przez kasę pocztową. [...] Tymczasem praktyka wyglądała inaczej, np. w sądach za korespondencję związaną z jakąś sprawą płacił przegrywający. Do chwili wydania wyroku korespondencja szła jakby na kredyt, a wynikłe stąd tzw. porto prenotowane egzekwowane było dopiero po zakończeniu sprawy. Osoby skazane były niejednokrotnie niewypłacalne, a sprawa likwidacji należności odwlekała się nieraz do śmierci dłużnika.".


800 PLN
27301

1820 PORTO ZAGRANICZNE, kompletny list z pełną treścią, datowany 2.III, wysłany z Paryża do Warszawy, stempel nadawczy "P" w trójkątnej ramce, dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KONIN 18 APRILIS, a na odwrocie idealnie odciśnięty stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 137½ (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 182½ gr zaokrąglone do pełnych groszy, czyli 183; francuski stempelek pochodzenia CF3R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


2 200 PLN
SOLD
27302

1823 koperta listu wysłanego z Wilna do Warszawy najpewniej do Marii Księżnej Druckiej-Lubeckiej Scypionowej żony Franciszka Ksawerego w tym czasie ministra skarbu Królestwa Polskiego, dwuwierszowy stempel nadawczy WILNA No 4. OKTOBRA 1823, dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego Królestwa Polskiego - ALEXOTA 17 OCTOB:, na froncie wpisano brązowym atramentem cyfrę "3", a niebieskim liczbę "30" (gr) - opłata za przesłanie listu na terenie Królestwa Polskiego, na odwrocie brązowym atramentem wpisana liczba "21." oznaczająca numer kolejny przesyłki na cedule; całość w doskonałym stanie zachowania.

Pograniczny urząd pocztowy w Aleksocie funkcjonował od 1819 do 1824 roku, był to - jak to określił M.Czernik - "urząd wędrujący", cytat z jego monografii Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851: "[...] wędrującym urzędem był urząd pograniczny funkcjonujący początkowo w miejscowości Preny [...]. Powstał on w 1816 r., na miejsce istniejącej poprzednio stacji pocztowej, w związku ze zmianą głównego kierunku traktu pocztowego do Petersburga. Dotychczas do stolicy Cesarstwa jeździło się przede wszystkim przez Grodno lub Białystok, jednak po utworzeniu Królestwa Polskiego postanowiono przenieść główny ruch pocztowy między Warszawą a Petersburgiem na Kowno. [...] Po wyprostowaniu traktu na odcinku między Mariampolem a Kownem Preny znalazły się na uboczu; tamtejszy urząd pocztowy pograniczny przeniesiono więc w 1817 r. do Kalinowa [...]. W 1819 r. dokonano następnego przeniesienia do Aleksoty (obecnie dzielnica Kowna), położonej na lewym brzegu Niemna na wprost dawnego Kowna. [...] W urzędzie pocztowym w Aleksocie dokonano w 1824 r. nadużyć, choć nie wiadomo jakiego rodzaju, w każdym bądź razie były one związane z bliskością granicy. Kiedy wieść o tym dotarła do cesarza, zażądał on cofnięcia w głąb kraju urzędów pocztowych leżących na granicy i oddania ich pod dokładniejszą kontrolę władz pocztowych. Z tego powodu przeniesiono w 1823 r. urząd pocztowy z Aleksoty do Wejwer.". Przesyłki ze stemplami pogranicznego urzędu pocztowego w Aleksocie są bardzo rzadko spotykane i znane zaledwie w kilku egzemplarzach.


4 000 PLN
27303

1824 około, list z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PIOTRKOW 25 IULII; niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
27304

1824 koszulka listu wysłanego 6/8 z Brześcia do Włocławka, bardzo czytelnie odciśnięty czarny jednowierszowy stempel nadawczy (26x6,5 mm) typu IIA z dopisaną pełną datą w tym roczną "6/8 24"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUJAWSKI BURMISTRZ MIASTA BRZESCIA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
27305

1827 obszar I Rzeczypospolitej - DUBNO - przez Włodzimierz i Lublin, XVIII-wieczny rosyjski jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy Dubno "ДУБНО" (Dobin 15.02.) z dopisaną datą "d.31 Dekabr." (д.31 Декабр.) na kopercie z listem wewnątrz wysłanym z Dubna do Opatowa, na froncie koperty nadawca określił dokładną drogę pocztową przełyki "p.Włodzimierz Lublin w Opatowie w Brzozowie", na odwrocie złożone wyliczenia taryfy Poczty Rosyjskiej; w Lublinie urzędnik Poczty Królestwa Polskiego odcisnął na czerwono dwuwierszowy stempel nadawczy (28x5,5 mm) LUBLIN 15 JANR: i niebieskim atramentem wpisał wysokość opłaty "45"(gr), którą należało pobrać od adresata; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa z herbem Łabędź pod koroną hrabiowską; rzadki przykład użycia stempla z XVIII wieku w okresie po wojnach napoleońskich, opisany i reprodukowany w monografii prof.Miksteina Pieczęcie pocztowe na Ziemiach Polskich w XVIII (1762-1800) str.114; walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


2 800 PLN
27306

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
27307

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 30 kwietnia z Kancelarii Prymasa Polski Wojciecha Skarszewskiego do Błonia podpisany "Adalbertus Archiepiscopus et Primas", czerwony dwuwierszowy (32x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 30 APRILIS, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi bramę z dwoma wieżami na lewej i napis "PRZEPIOROW MG" na prawej; przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "ADALBERTUS SKARSZEWSKI ARCIHP. PIS. VARS. PRIMAS. &tc;"; nadawca listu - pełnił w 1788 funkcję sekretarza Rady Nieustającej, był uczestnikiem Sejmu Czteroletniego, jednak sprzeciwił się Konstytucji 3 Maja, następnie konsyliarz konfederacji targowickiej, brał udział w sejmie rozbiorowym 1793 roku w Grodnie, gdzie agitował za ratyfikacją traktatów rozbiorowych; 22 VII 1793 podpisał traktat cesji Rzeczpospolitej ziem zagarniętych przez Rosję, a 25 IX ziem zagarniętych przez Prusy w II rozbiorze Polski; działał w Komisji Edukacji Narodowej; zwalniał z przysięgi na wierność Konstytucji 3 maja; w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej aresztowany i 11 IX 1794 skazany przez Sąd Kryminalny Wojskowy na karę śmierci, szubienicy uniknął dzięki interwencji nuncjusza; 11 VII 1824 został arcybiskupem metropolitą warszawskim i jednocześnie Prymasem Królestwa Polskiego; zmarł 12 VI 1824 zaledwie 42 dni po wysłaniu tego listu; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
27308

1829 list wysłany z miejscowości Sieraków do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy ZIRKE z datą 15/7, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
27309

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
27310

1830 ŁĘCZYCA - datownik z polską nazwą miesiąca; koszulka listu z Łęczycy do Aleksandrowa wysłanego 1 maja, unikalny czarny jednowierszowy stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 1 MAII) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "1/5 30" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie punktowo sklejone); z kolekcji B.Grodzińskiego.


400 PLN
27311

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Sielca, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami, odręczny wpis "Interes Rządowy".


60 PLN
27312

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami.


60 PLN
27313

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 18 mm, stempel "Interes Rządowy".


45 PLN
SOLD
27314

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm.


45 PLN
SOLD
27315

1832 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa, na odwrocie piękna pieczęć magistratu w Krośnie.


200 PLN
27316

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


120 PLN
27317

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; po lewej adnotacja ołówkiem Republique de Cracovie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
27318

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
27319

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


360 PLN
27320

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/8 z miejscowości Strzelce Krajeńskie do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny jednoobrączkowy stempel nadawczy FRIEDEBERG, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy z herbem Strzelec i stempelek nadejścia z 14/8; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
27321

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany z Chojnic do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), łukowy stempel nadawczy KONITZ z datą 12 9 odciśnięty w kolorze czarnym, na odwrocie stempelek nadejścia z 16/9; dobry stan zachowania.


100 PLN
27322

1836 kompletny list z pełną treścią datowany 12 Septembri wysłany ze Lwowa do Tarnowa, jednowierszowy stempel nadawczy LEMBERG, na odwrocie kompletna ładnie zachowana sucho tłoczona zalepka listowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
27323

1837 Zagraniczny Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, koperta listu wysłanego 7/11 do miejscowości Wielka Wola, krakowski dwuobrączkowy stempel nadawczy typu IV użyty jako kasownik nadawczy, na kopercie różne adnotacje: "a 7.Novembr", "p.Radom/Opoczno", "38" i "10" (na odwrocie); list był zamknięty pieczęcią lakową z herbem Jelita; koperta rozcięta na bokach; według Bojanowicza: "[...] niewiele korespondencji przechodziło przez niego [urząd polski w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; w środku kompletny list do Rodziców, bite cztery strony drobnego, ale wyraźnego tekstu, wszystko w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN